189/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. června 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 1. července 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 375/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

189

ZÁKON
ze dne 24. dubna 2008,
kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace
a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace

Čl. I

 

        Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 588/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb., se mění takto:

 

        1.  V názvu zákona se za slova „Evropské unie“ vkládají slova „a některých příslušníků jiných států“.

 

        2.  Nadpis části první zní: „UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI“.

 

        3.  § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g a 2i zní:

 

㤠1


Předmět a účel zákona

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje postup správních úřadů, profesních komor a veřejnoprávních zaměstnavatelů (§ 37 odst.  1) při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon regulované činnosti na území České republiky , pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci osobami uvedenými v odstavci  2.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
Čl. VI  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
Čl. IX  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky
Čl. X  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči a o změně souvisejících zákonů
Čl. XI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodné ustanovení
Čl. XIV  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
Čl. XV  
ČÁST OSMÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. XVI  
Čl. XVII - Přechodná ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XVIII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
Čl. XIX  
Čl. XX - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
Čl. XXI  
Čl. XXII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o státní památkové péči
Čl. XXIII  
Čl. XXIV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. XXV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna školského zákona
Čl. XXVI  
Čl. XXVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Čl. XXVIII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Čl. XXIX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Čl. XXX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Čl. XXXI  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Čl. XXXII  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. XXXIII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna atomového zákona
Čl. XXXIV  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. XXXV  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zbraních
Čl. XXXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ověřování
Čl. XXXVII  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. XXXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - ÚČINNOST<
Čl. XXXIX  
Zavřít
MENU