125/2008 Sb.Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

Částka: 040 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. dubna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. března 2008 Nabývá účinnosti: 1. července 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 303/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

125

ZÁKON
ze dne 19. března 2008
o přeměnách obchodních společností a družstev

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

 

        (1)  Tento zákon upravuje přeměny obchodních společností (dále jen „společnost“) a družstev a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1).

 

        (2)  Přeměnou se pro účely tohoto zákona rozumí fúze společnosti nebo družstva, rozdělení společnosti nebo družstva, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla.

 

                (3)  Právní případy uvedené v odstavci  2 se řídí ustanoveními tohoto zákona. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řídí se ustanoveními zákona, který upravuje právní poměry obchodních společností a družstev, a občanského zákoníku o přeměně právnických osob nebo o přemístění sídla.

 

§ 2

 

        Povinnost zveřejnění údajů stanovená tímto zákonem je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.

 

§ 3

 

        (1)  Členským státem se pro účely tohoto zákona rozumí členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
HLAVA II - NĚKTERÁ USTANOVENÍ O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OCENĚNÍ JMĚNÍ
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
HLAVA III - PROJEKT PŘEMĚNY
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 14  
§ 15  
Díl 2 - Schválení přeměny ve veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti
§ 16  
Díl 3 - Schválení přeměny ve společnosti s ručením omezeným
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
Díl 4 - Schválení přeměny v akciové společnosti
§ 21  
§ 22  
Díl 5 - Schválení přeměny v družstvu
§ 23  
HLAVA IV - ZPRÁVA O PŘEMĚNĚ
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
HLAVA V - JMENOVÁNÍ, ODMĚŇOVÁNÍ A ODVOLÁVÁNÍ ZNALCE
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
HLAVA VI - INFORMACE O PŘEMĚNĚ
§ 33  
§ 34  
HLAVA VII - OCHRANA VĚŘITELŮ
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
HLAVA VIII - PŘECHOD ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K OBCHODNÍMU PODÍLU NEBO K AKCII PŘI FÚZI, ROZDĚLENÍ A ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
HLAVA IX - PRÁVO NA DOROVNÁNÍ PŘI FÚZI, ROZDĚLENÍ A PŘEVODU JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
HLAVA X - ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
§ 50  
§ 51  
HLAVA XI - NEPLATNOST PŘEMĚNY
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
HLAVA XII - PRÁVNÍ ÚČINKY PŘEMĚNY
§ 59  
ČÁST DRUHÁ - FÚZE
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
Díl 2 - Projekt fúze
§ 70  
§ 71  
§ 72  
Díl 3 - Ocenění jmění společnosti s ručením omezeným   a akciové společnosti
§ 73  
§ 74  
§ 75  
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VNITROSTÁTNÍ FÚZI VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
§ 76  
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80  
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VNITROSTÁTNÍ FÚZI KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85  
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VNITROSTÁTNÍ FÚZI VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTÍ
§ 86  
§ 87  
HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VNITROSTÁTNÍ FÚZI SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
Díl 1 - Některá ustanovení o projektu vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným
§ 88  
Díl 2 - Změny výše vkladů a základního kapitálu nástupnické společnosti při vnitrostátní fúzi sloučením
§ 89  
§ 90  
§ 91  
Díl 3 - Znalec pro vnitrostátní fúzi
§ 92  
Díl 4 - Informace o projektu vnitrostátní fúze
§ 93  
Díl 5 - Schválení projektu vnitrostátní fúze
§ 94  
§ 95  
§ 96  
Díl 6 - Výměna obchodních podílů
§ 97  
§ 98  
§ 99  
HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VNITROSTÁTNÍ FÚZI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Díl 1 - Některá ustanovení o projektu vnitrostátní fúze akciové společnosti
§ 100  
§ 101  
Díl 2 - Výměnný poměr akcií
Oddíl 1  
§ 102  
§ 103  
§ 104  
Oddíl 2 - Výměnný poměr akcií při vnitrostátní fúzi splynutím
§ 105  
Oddíl 3 - Společná ustanovení
§ 106  
§ 107  
Díl 3 - Vliv vnitrostátní fúze sloučením na dosavadní akcie emitované nástupnickou společností
§ 108  
§ 109  
§ 110  
§ 111  
Díl 4 - Znalec pro vnitrostátní fúzi
§ 112  
§ 113  
§ 114  
§ 115  
§ 116  
§ 117  
Díl 5 - Informace o projektu vnitrostátní fúze
§ 118  
§ 119  
§ 120  
Díl 6 - Schválení vnitrostátní fúze
§ 121  
§ 122  
§ 123  
§ 124  
§ 125  
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131  
§ 132  
§ 133  
Díl 7 - Výměna akcií
Oddíl 1 - Základní ustanovení
§ 134  
§ 135  
§ 136  
§ 137  
Oddíl 2 - Zvláštní ustanovení o výměně listinných akcií
§ 138  
§ 139  
§ 140  
§ 141  
§ 142  
Oddíl 3 - Zvláštní ustanovení o výměně zaknihovaných akcií
§ 143  
Díl 8 - Odkoupení akcií nástupnickou společností
Oddíl 1 - Dobrovolný odkup
§ 144  
Oddíl 2 - Povinný odkup
§ 145  
Oddíl 3 - Společná pravidla o odkupu
§ 146  
§ 147  
§ 148  
§ 149  
§ 150  
§ 151  
Díl 9 - Zvláštní ustanovení o zakládání nástupnické akciové společnosti při vnitrostátní fúzi splynutím
§ 152  
§ 153  
HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VNITROSTÁTNÍ FÚZI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SE SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍM OMEZENÝM
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 154  
§ 155  
§ 156  
§ 157  
§ 158  
Díl 2 - Zvláštní ustanovení o vystoupení nesouhlasících akcionářů
§ 159  
§ 160  
§ 161  
§ 162  
§ 163  
§ 164  
§ 165  
HLAVA VIII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VNITROSTÁTNÍ FÚZI DRUŽSTVA
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 166  
§ 167  
§ 168  
§ 169  
§ 170  
§ 171  
§ 172  
§ 173  
§ 174  
§ 175  
§ 176  
§ 177  
Díl 2 - Zvláštní ustanovení o vnitrostátní fúzi bytového družstva
§ 178  
§ 179  
HLAVA IX - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘESHRANIČNÍ FÚZI
Díl 1 - Základní ustanovení
Oddíl 1 - Úvodní ustanovení
§ 180  
§ 181  
§ 182  
§ 183  
§ 184  
§ 185  
§ 186  
§ 187  
§ 188  
§ 189  
§ 190  
Oddíl 2 - Některá ustanovení o projektu přeshraniční fúze
§ 191  
§ 192  
Oddíl 3 - Některá ustanovení o zprávě o přeshraniční fúzi
§ 193  
§ 194  
Oddíl 4 - Některá ustanovení o znalci pro přeshraniční fúzi
§ 195  
§ 196  
Oddíl 5 - Některá ustanovení o zveřejnění informací
§ 197  
§ 198  
Oddíl 6 - Právo zaměstnanců na informace
§ 199  
§ 200  
Oddíl 7 - Některá ustanovení o schvalování přeshraniční fúze
§ 201  
§ 202  
§ 203  
§ 204  
Oddíl 8 - Některá ustanovení o výměně obchodních podílů a akcií a výplatě doplatků
§ 205  
Oddíl 9 - Některá ustanovení o právu na dorovnání a odkupu akcií při přeshraniční fúzi
§ 206  
§ 207  
Oddíl 10 - Osvědčení přeshraniční fúze
§ 208  
§ 209  
§ 210  
Oddíl 11 - Zjednodušená přeshraniční fúze sloučením
§ 211  
Oddíl 12 - Zápis přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku
§ 212  
§ 213  
Díl 2 - Právo vlivu zaměstnanců nástupnické korporace při přeshraniční fúzi
Oddíl 1 - Základní ustanovení
§ 214  
§ 215  
§ 216  
§ 217  
§ 218  
Oddíl 2 - Vyjednávací výbor zaměstnanců
§ 219  
§ 220  
§ 221  
§ 222  
§ 223  
§ 224  
§ 225  
§ 226  
§ 227  
§ 228  
§ 229  
§ 230  
§ 231  
§ 232  
§ 233  
§ 234  
§ 235  
§ 236  
Oddíl 3 - Výbor zaměstnanců
§ 237  
§ 238  
§ 239  
Oddíl 4 - Společná ustanovení
§ 240  
§ 241  
Oddíl 5 - Právo vlivu zaměstnanců při následné vnitrostátní fúzi
§ 242  
ČÁST TŘETÍ - ROZDĚLENÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 243  
§ 244  
§ 245  
§ 246  
§ 247  
§ 248  
§ 249  
Díl 2 - Projekt rozdělení
§ 250  
§ 251  
§ 252  
Díl 3 - Ocenění jmění společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti
§ 253  
§ 254  
§ 255  
§ 256  
Díl 4 - Některá ustanovení o ochraně věřitelů a dlužníků při rozdělení
§ 257  
§ 258  
§ 259  
§ 260  
§ 261  
§ 262  
§ 263  
§ 264  
Díl 5 - Některá ustanovení o základním a vlastním kapitálu společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti při rozdělení
§ 265  
§ 266  
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
§ 267  
§ 268  
§ 269  
§ 270  
§ 271  
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI
§ 272  
§ 273  
§ 274  
§ 275  
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI PŘI RŮZNÝCH PRÁVNÍCH FORMÁCH ZANIKAJÍCÍ NEBO ROZDĚLOVANÉ A NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI
§ 276  
§ 277  
§ 278  
§ 279  
HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
Díl 1 - Některá ustanovení o projektu rozdělení společnosti s ručením omezeným
§ 280  
Díl 2 - Výše vkladů a základního kapitálu nástupnické společnosti při rozdělení
§ 281  
§ 282  
§ 283  
Díl 3 - Znalec pro rozdělení
§ 284  
Díl 4 - Informace o rozdělení
§ 285  
Díl 5 - Schválení projektu rozdělení
§ 286  
§ 287  
§ 288  
Díl 6 - Výměna obchodních podílů
§ 289  
HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Díl 1 - Některá ustanovení o projektu rozdělení akciové společnosti
§ 290  
Díl 2 - Výměnný poměr akcií
§ 291  
§ 292  
§ 293  
§ 294  
§ 295  
Díl 3 - Vliv rozdělení sloučením a rozdělení odštěpením sloučením na dosavadní akcie emitované nástupnickou společností
§ 296  
Díl 4 - Znalec pro rozdělení
§ 297  
Díl 5 - Informace o projektu rozdělení
§ 298  
§ 299  
Díl 6 - Schválení rozdělení
Oddíl 1 - Průběh valné hromady
§ 300  
§ 301  
Oddíl 2 - Obsah usnesení valné hromady
§ 302  
§ 303  
§ 304  
§ 305  
§ 306  
Díl 7 - Výměna akcií
§ 307  
Díl 8 - Odkoupení akcií nástupnickou společností
§ 308  
§ 309  
Díl 9 - Zvláštní ustanovení o zakládání nástupnické akciové společnosti při rozdělení se vznikem nových akciových společností nebo při rozdělení odštěpením se vznikem nových akciových společností
§ 310  
§ 311  
HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PŘI RŮZNÝCH PRÁVNÍCH FORMÁCH ZANIKAJÍCÍ NEBO ROZDĚLOVANÉ A NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 312  
§ 313  
§ 314  
§ 315  
§ 316  
§ 317  
Díl 2 - Zvláštní ustanovení o vystoupení nesouhlasících akcionářů
§ 318  
§ 319  
HLAVA VIII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ DRUŽSTVA
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 320  
§ 321  
§ 322  
§ 323  
§ 324  
§ 325  
§ 326  
§ 327  
§ 328  
§ 329  
Díl 2 - Zvláštní ustanovení o rozdělení bytového družstva
§ 330  
§ 331  
§ 332  
§ 333  
§ 334  
§ 335  
§ 336  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘEVOD JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 337  
§ 338  
§ 339  
§ 340  
§ 341  
§ 342  
§ 343  
§ 344  
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S PŘEVODEM JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA
§ 345  
§ 346  
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZRUŠENÍ KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI S PŘEVODEM JMĚNÍ NA KOMPLEMENTÁŘE
§ 347  
§ 348  
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM S PŘEVODEM JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA
§ 349  
§ 350  
§ 351  
§ 352  
§ 353  
HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZRUŠENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI S PŘEVODEM JMĚNÍ NA AKCIONÁŘE
§ 354  
§ 355  
§ 356  
§ 357  
§ 358  
§ 359  
ČÁST PÁTÁ - ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 360  
§ 361  
§ 362  
§ 363  
§ 364  
§ 365  
§ 366  
§ 367  
§ 368  
§ 369  
§ 370  
§ 371  
§ 372  
§ 373  
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI
§ 374  
§ 375  
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
§ 376  
§ 377  
§ 378  
§ 379  
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
§ 380  
§ 381  
§ 382  
HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY DRUŽSTVA
§ 383  
§ 384  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 385  
§ 386  
§ 387  
§ 388  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 389  
Zavřít
MENU