23/2008 Sb.Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

Částka: 010 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. února 2008 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 29. ledna 2008 Nabývá účinnosti: 1. července 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 268/2011 Sb. s účinností od 27. září 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

23

 

VYHLÁŠKA

ze dne 29. ledna 2008

o technických podmínkách požární ochrany staveb

 

        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst.  3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tato vyhláška stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby.

 

        (2)  Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES 1).

 

§ 2

 

Navrhování a umístění stavby

 

        (1)  Stavba musí být umístěna a navržena tak, aby podle druhu splňovala technické podmínky požární ochrany na

 

a)   odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor,

b)   zdroje požární vody a jiného hasiva,

c)    vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením,

d)   přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku,

e)   zabezpečení stavby či území jednotkami požární ochrany,

stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1, pokud zvláštní právní předpis2) nestanoví jinak.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Navrhování a umístění stavby
§ 3 - Požární úseky a požární riziko
§ 4 - Stupeň požární bezpečnosti
§ 5 - Požární odolnost stavební konstrukce a požárního uzávěru
§ 6 - Reakce na oheň
§ 7 - Střešní plášť
§ 8 - Konstrukce komínu a kouřovodu
§ 9 - Technická zařízení
§ 10 - Evakuace osob
§ 11 - Požárně nebezpečný prostor a odstupová vzdálenost
§ 12 - Zařízení pro hašení požárů a záchranné práce
§ 13 - Vybavení stavby hasicími přístroji
§ 14 - Vybavení stavby požárně bezpečnostním zařízením
§ 15 - Rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci
§ 16 - Bytový dům
§ 17 - Stavba ubytovacího zařízení
§ 18 - Stavba zdravotnického zařízení a sociální péče
§ 19 - Stavba se shromažďovacím prostorem
§ 20 - Stavba vyhlídkové věže
§ 21 - Stavba garáže
§ 22 - Stavba čerpací stanice pohonných hmot, servisu a opravny
§ 23 - Stavba užívaná k činnosti školy a školského zařízení
§ 24 - Zemědělská stavba
§ 25 - Stavba pro výrobu a skladování
§ 26 - Stavba památkově chráněná
§ 27 - Ochrana movitých kulturních památek
§ 28 - Stavba zařízení staveniště
§ 29 - Provádění stavby
§ 30 - Užívání stavby
§ 31 - Společná ustanovení
§ 32 - Přechodná ustanovení
§ 33 - Účinnost
Příloha č. 1 - Stanovení technických podmínek požární ochrany v souladu v českými technickými normami
Příloha č. 2 - Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů
Příloha č. 3 - Podrobnější vymezení technických podmínek požární ochrany zařízení pro hašení požárů a záchranné práce
Příloha č. 4 - Určení počtu přenosných hasicích přístrojů
Příloha č. 5 - Autonomní detekce a signalizace
Příloha č. 6 - Požadavky požární ochrany při užívání staveb nebo jejich částí vztahující se k chráněné únikové cestě, k úpravě interiéru, přístupu k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům
Příloha č. 7 - Požadavky požární ochrany při užívání staveb nebo jejich částí s výskytem hořlavých kapalin
Příloha č. 8 - Bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot
Zavřít
MENU