412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Částka: 143 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. října 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. září 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 523/2020 Sb. s účinností od 11. prosince 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

412ZÁKON
ze dne 21. září 2005
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   utajovanou informací informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací (§ 139),

b)   zájmem České republiky zachování její ústavnosti, svrchovanosti a územní celistvosti, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, mezinárodních závazků a obrany, ochrana ekonomiky a ochrana života nebo zdraví fyzických osob,

c)   porušením povinnosti při ochraně utajované informace porušení povinnosti uložené tímto zákonem nebo na základě tohoto zákona,

d)   orgánem státu organizační složka státu podle zvláštního právního předpisu1), kraj2), hlavní město Praha3), městská část hlavního města Prahy a obec4) při výkonu státní správy ve věcech, které stanoví zvláštní právní předpis; orgánem státu se rozumí i Bezpečnostní informační služba5), Vojenské zpravodajství6) a Česká národní banka7),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
Hlava I - Úvodní ustanovení
§ 3 - Újma zájmu České republiky a nevýhodnost pro zájmy České republiky
§ 4 - Stupně utajení
§ 5 - Druhy zajištění ochrany utajovaných informací
Hlava II - Personální bezpečnost
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Bezúhonnost
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Podmínky pro vydání osvědčení fyzické osoby
§ 13 - Osobnostní způsobilost
§ 14 - Bezpečnostní spolehlivost
Hlava III - Průmyslová bezpečnost
§ 15  
§ 16 - Podmínky pro vydání osvědčení podnikatele
§ 17 - Ekonomická stabilita
§ 18 - Bezpečnostní spolehlivost
§ 19 - Způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných informací
§ 20 - Formy přístupu podnikatele k utajované informaci
Hlava IV - Administrativní bezpečnost
§ 21  
§ 22  
§ 23  
Hlava V - Fyzická bezpečnost
§ 24  
§ 25  
§ 26 - Projednávání utajovaných informací
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Projekt fyzické bezpečnosti
§ 33 - Zmocňovací ustanovení
Hlava VI - Bezpečnost informačních a komunikačních systémů
§ 34 - Informační systém
§ 35 - Komunikační systém
Hlava VII - Ochrana utajovaných informací v kopírovacím zařízení, zobrazovacím zařízení nebo psacím stroji s pamětí
§ 36  
Hlava VIII - Kryptografická ochrana
§ 37  
§ 38 - Výkon kryptografické ochrany
§ 39 - Zvláštní odborná způsobilost pracovníka kryptografické ochrany a zkouška zvláštní odborné způsobilosti
§ 40 - Provozní obsluha kryptografického prostředku
§ 41 - Manipulace s kryptografickým materiálem
§ 42 - Přeprava kryptografického materiálu a vývoz kryptografického prostředku
§ 43 - Kompromitace kryptografického materiálu
§ 44 - Zmocňovací ustanovení
§ 45  
Hlava IX - Certifikace
§ 46 - Společná ustanovení
§ 47 - Žádost o certifikaci technického prostředku a platnost certifikátu technického prostředku
§ 48 - Žádost o certifikaci informačního systému a platnost certifikátu informačního systému
§ 49 - Žádost o certifikaci kryptografického prostředku a platnost certifikátu kryptografického prostředku
§ 50 - Žádost o certifikaci kryptografického pracoviště a platnost certifikátu kryptografického pracoviště
§ 51 - Žádost o certifikaci stínicí komory a platnost certifikátu stínicí komory
§ 52 - Smlouva o zajištění činnosti
§ 53 - Zmocňovací ustanovení
Hlava X - Osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele, zvláštní přístup a zprošťování mlčenlivosti
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57 - Osvědčení fyzické osoby pro cizí moc a osvědčení podnikatele pro cizí moc
§ 58  
§ 59 - Jednorázový přístup k utajované informaci
§ 60  
§ 61  
§ 62 - Přístup k utajované informaci na základě uznání bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci
§ 63  
§ 64  
Hlava XI - Povinnosti při ochraně utajovaných informací
§ 65 - Obecné povinnosti
§ 66 -         Povinnosti fyzické osoby, která má přístup k utajovaným informacím, a fyzické osoby, která je držitelem osvědčení fyzické osoby
§ 67 - Povinnosti odpovědné osoby
§ 68 - Povinnosti podnikatele, který je držitelem osvědčení podnikatele
§ 69 - Povinnosti právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované informaci, a orgánu státu
§ 70 - Povinnosti při ochraně průmyslového vlastnictví
§ 71 - Bezpečnostní ředitel
§ 72 - Personální projekt
Hlava XII - Poskytování utajovaných informací v mezinárodním styku
§ 73 - Podmínky poskytování utajovaných informací
§ 74 - Podmínky poskytování utajovaných informací mezi orgánem státu a cizí mocí
§ 75 - Žádost o povolení nebo o souhlas
§ 76 - Povolení a souhlas při poskytování utajovaných   informací
§ 77 - Způsob poskytování utajovaných informací
§ 78 - Způsob poskytování utajovaných informací   Evropské unie v jejím rámci a mimo něj
§ 79 - Registry poskytovaných utajovaných informací
ČÁST TŘETÍ - BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOST
§ 80 - Citlivá činnost
§ 81 - Podmínky pro vydání dokladu
§ 82 - Bezúhonnost
§ 83 - Osobnostní způsobilost
§ 84 - Spolehlivost
§ 85 - Doklad
§ 86 - Povinnosti právnické osoby, podnikající fyzické osoby a orgánu státu
§ 87 - Povinnosti fyzické osoby
§ 88 - Výkon citlivé činnosti pro potřeby zpravodajských služeb
ČÁST ČTVRTÁ - BEZPEČNOSTNÍ ŘÍZENÍ
Hlava I - Obecná ustanovení
§ 89 - Obecné zásady bezpečnostního řízení
§ 90 - Vyloučení z řízení
§ 91  
§ 92 - Účastník řízení
Hlava II - Průběh řízení
§ 93 - Zahájení řízení
§ 94  
§ 95 - Dotazník fyzické osoby
§ 96  
§ 97 - Dotazník podnikatele
§ 98 - Bezpečnostní dokumentace podnikatele
§ 99  
§ 100 - Dotazník
§ 101  
§ 102  
§ 103  
§ 104 - Svědek
§ 105 - Pohovor
§ 106 - Znalec
§ 107 - Úkony v řízení o vydání osvědčení fyzické osoby
§ 108 - Úkony v řízení o vydání osvědčení podnikatele
§ 109 - Úkony v řízení o žádosti o doklad
§ 110  
§ 111  
§ 112 - Přerušení řízení
§ 113 - Zastavení řízení
§ 114 - Předvolání
§ 115 - Předvedení
§ 116 - Pořádková pokuta
§ 117  
§ 118  
§ 119 - Počítání času
§ 120 - Doručování
§ 121  
§ 122 - Náležitosti rozhodnutí
§ 123 - Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
§ 124 - Bezpečnostní svazek
Hlava III - Rozklad a soudní přezkum
§ 125  
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131  
§ 132  
Hlava IV - Soudní přezkum a závěrečné ustanovení
§ 133  
§ 134  
Hlava V - Zmocňovací ustanovení
§ 135  
ČÁST PÁTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 136  
§ 137 - Úřad
§ 138  
§ 139  
§ 140 - Zpravodajské služby
§ 141 - Ministerstvo vnitra a policie
§ 142  
ČÁST ŠESTÁ - STÁTNÍ DOZOR
§ 143  
§ 144 - Opatření k nápravě
ČÁST SEDMÁ - KONTROLA ČINNOSTI ÚŘADU
§ 145  
§ 146  
§ 147  
ČÁST OSMÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 148  
§ 149  
§ 150  
§ 151  
§ 152  
§ 153  
§ 154  
§ 155  
§ 156 - Společná ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 157 - Přechodná ustanovení
§ 158 - Zmocňovací ustanovení
§ 159 - Vztah ke správnímu řádu
§ 160 - Zrušovací ustanovení
§ 161 - Účinnost
Zavřít
MENU