411/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 142 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. října 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. září 2005 Nabývá účinnosti: 1. července 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

411

ZÁKON
ze dne 21. září 2005,
kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o provozu na pozemních
komunikacích

Čl. I


        Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 229/2005 Sb., se mění takto:

        1.  Do názvu zákona se na konci doplňuje zkrácený název, který zní: "(zákon o silničním provozu)".

        2.  Poznámka pod čarou č. 2 zní:

_______________________________

"2)  

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 111/1994 Sb.
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 56/2001 Sb.
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 140/1961 Sb.
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU