127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. března 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. února 2005 Nabývá účinnosti: 1. května 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 384/2008 Sb. s účinností od 20. října 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

127

ZÁKON
ze dne 22. února 2005
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

HLAVA I

 

Úvodní ustanovení

 

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje na základě práva Evropských společenství1) podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických komunikací.

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na obsah služeb poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací, jako je obsah rozhlasového a televizního vysílání, finančních služeb a některých služeb informační společnosti, není-li dále stanoveno jinak. Oddělením regulace přenosu od regulace obsahu nejsou dotčeny vazby, které mezi nimi existují, zejména pro zaručení mediální plurality, kulturní rozmanitosti a ochrany spotřebitele.

 

        (3)  Tímto zákonem nejsou dotčeny předpisy na ochranu hospodářské soutěže.

 

§ 2
Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   účastníkem každý, kdo uzavřel s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací smlouvu na poskytování těchto služeb,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Elektronické komunikace
HLAVA I - Úvodní ustanovení
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3  
HLAVA II - Cíle a základní zásady regulace
§ 4  
§ 5  
§ 6  
HLAVA III - Regulace komunikačních činností
Díl 1 - Komunikační činnosti a podnikání
§ 7  
§ 8  
Díl 2 - Všeobecné oprávnění
§ 9 - Vydání všeobecného oprávnění
§ 10 - Podmínky stanovené všeobecným oprávněním
§ 11 - Zvláštní povinnosti
§ 12 - Změna a zrušení všeobecného oprávnění
§ 13 - Oznámení podnikání
§ 14 - Osvědčení a evidence podnikatelů
Díl 3 - Správa rádiového spektra
§ 15 - Povinnosti Úřadu
§ 16 - Kmitočtové plány
§ 17 - Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
§ 18 - Vydání oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
§ 19 - Změna, prodloužení, odnětí a pozbytí platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
§ 20 - Omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů
§ 21 - Výběrové řízení pro příděl rádiových kmitočtů
§ 22 - Příděl rádiových kmitočtů
§ 23 - Převod práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů
§ 24 - Poplatky za využívání rádiových kmitočtů
§ 25 - Krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
§ 26 - Odborná způsobilost
Díl 4 - Radiokomunikační účet
§ 27  
Díl 5 - Správa čísel, číselných řad a kódů, adres a jmen
§ 28 - Povinnosti Úřadu
§ 29 - Číslovací plány
§ 30 - Oprávnění k využívání čísel
§ 31 - Udělování oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty
§ 32 - Vydání oprávnění k využívání čísel
§ 33 - Přístup k jednotnému evropskému číslu tísňového volání a národním číslům tísňových volání
§ 34 - Přenositelnost telefonních čísel
§ 35 - Přístup k negeografickým telefonním číslům z jiného členského státu
§ 36 - Změna, prodloužení, odnětí a pozbytí platnosti oprávnění k využívání čísel
§ 37 - Poplatky za práva plynoucí z oprávnění k využívání čísel
Díl 6 - Univerzální služba
§ 38 - Oprávnění Úřadu a povinnosti podnikatelů
§ 39 - Určení poskytovatele univerzální služby
§ 40 - Připojení k veřejné telefonní síti a přístup k veřejně dostupné telefonní službě
§ 41 - Telefonní seznamy a informace o telefonních číslech
§ 42 - Veřejné telefonní automaty
§ 43 - Zvláštní opatření pro zdravotně postižené osoby
§ 44 - Doplňkové služby
§ 45 - Cenová dostupnost
§ 46 - Podmínky poskytování dalších služeb
§ 47 - Kvalita univerzální služby
§ 48 - Výpočet čistých nákladů na poskytování univerzální služby
§ 49 - Financování univerzální služby
§ 50 - Obsah výroční zprávy univerzální služby
Díl 7 - Analýza relevantních trhů a určení podniku s významnou tržní silou
§ 51 - Analýza relevantních trhů
§ 52 - Relevantní trh
§ 53 - Podnik s významnou tržní silou
Díl 8 - Ceny a regulace cen
§ 54 - Ceny
§ 55  
§ 56 - Regulace cen
§ 57 - Uplatnění regulace cen
§ 58 - Způsob regulace cen
§ 59 - Rozhodnutí o ceně
§ 60 - Povinnosti podniku s významnou tržní silou
HLAVA IV - Práva a povinnosti podnikatelů, účastníků, spotřebitelů a koncových uživatelů
Díl 1 - Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a zajišťování veřejných komunikačních sítí
§ 61  
§ 62  
§ 63 - Uveřejňování informací a náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací
§ 64 - Vyúčtování ceny, reklamace
§ 65 - Neplacení nebo opožděné placení účtu
§ 66 - Informační a operátorské služby
§ 67 - Identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání
§ 68 - Služba televize širokého formátu
§ 69  
§ 70 - Volba a předvolba operátora
§ 71 - Kvalita služby
§ 72 - Povinnost šíření určeného rozhlasového a televizního programu a služeb ve veřejném zájmu
Díl 2 - Přístroje
§ 73  
§ 74  
§ 75  
Díl 3 - Pronájem okruhů
§ 76  
§ 77  
Díl 4 - Propojení a přístup k sítím elektronických komunikací a přiřazeným prostředkům
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83 - Podmínky přístupu ke službám digitálního televizního a rozhlasového vysílání
§ 84 - Přístup k prostředkům a sdílení kapacit
§ 85 - Zpřístupnění účastnického kovového vedení
Díl 5 - Oddělená evidence nákladů a výnosů
§ 86  
HLAVA V - Ochrana údajů, služeb a sítí elektronických komunikací
Díl 1 - Ochrana osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnost komunikací
§ 87  
§ 88 - Zabezpečení ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikací
§ 89 - Důvěrnost komunikací
§ 90 - Provozní údaje
§ 91 - Lokalizační údaje
§ 92 - Zobrazení účastnického čísla
§ 93 - Zneužití elektronické adresy odesílatele
§ 94  
§ 95 - Seznamy účastníků
§ 96  
§ 97 - Odposlech a záznam zpráv
Díl 2 - Bezpečnost a integrita veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací
§ 98  
§ 99 - Bezpečnost, integrita a poskytování služeb za krizových stavů
Díl 3 - Ochrana elektronických komunikací
§ 100 - Povinnosti provozovatelů
§ 101 - Styk komunikačních vedení veřejné komunikační sítě s okolím
Díl 4 - Ochranná pásma
§ 102 - Ochranné pásmo komunikačního vedení
§ 103 - Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje
Díl 5 - Oprávnění k využívání cizích nemovitostí
§ 104  
HLAVA VI - Státní správa v oblasti elektronických komunikací
Díl 1 - Správní úřady v oblasti elektronických komunikací
§ 105 - Působnost Ministerstva
§ 106 - Poskytování informací Ministerstvu
§ 107 - Organizace Úřadu
§ 108 - Působnost Úřadu
§ 109 - Vyloučení střetu zájmů
§ 110 - Vztah Úřadu k Parlamentu a k vládě České republiky
§ 111 - Spolupráce s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
§ 112 - Spolupráce s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání
§ 113 - Státní kontrola elektronických komunikací
§ 114  
§ 115 - Poskytování informací Úřadu
Díl 2 - Spolupráce s Komisí a s příslušnými národními orgány členských států
§ 116  
§ 117  
HLAVA VII - Správní delikty
§ 118 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 119  
§ 120 - Přestupky
§ 121  
HLAVA VIII - Ustanovení o řízení
Díl 1 - Obecná ustanovení o řízení
§ 122 - Vztah ke správnímu řádu
§ 123 - Opravný prostředek
§ 124 - Opatření obecné povahy
§ 125 - Uveřejňování
§ 126 - Telekomunikační věstník
Díl 2 - Rozhodování sporů
Oddíl 1 - Rozhodování sporů mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
§ 127  
§ 128 - Odmítnutí rozhodování sporu
Oddíl 2 - Rozhodování účastnických sporů
§ 129  
Díl 3 - Konzultace
§ 130 - Konzultace s dotčenými subjekty
§ 131 - Konzultace s Komisí a jinými členskými státy
HLAVA IX - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 132  
§ 133 - Poplatky
§ 134  
§ 135 - Úřední jazyk
§ 136 - Přechodná ustanovení
§ 137  
§ 138  
§ 139  
§ 140  
§ 141  
§ 142  
§ 143  
§ 144  
§ 145  
§ 146  
§ 147  
§ 148  
§ 149  
§ 150 - Zmocnění
§ 151  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
§ 152  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
§ 153  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o technických požadavcích na výrobky
§ 154  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona
§ 155  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony
§ 156  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o telekomunikacích
§ 157  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
§ 158  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
§ 159  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění živnostenský zákon
§ 160  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání
§ 161  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
§ 162  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna krizového zákona
§ 163  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
§ 164  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna rozpočtových pravidel
§ 165  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 166  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 167  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna stavebního zákona
§ 168  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
§ 169  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna služebního zákona
§ 170  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna soudního řádu správního
§ 171  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
§ 172  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
§ 173  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 427/2003 Sb.
§ 174  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
§ 175  
§ 176 - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
§ 177  
§ 178 - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 179  
Zavřít
MENU