561/2004 Sb.Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Částka: 190 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. listopadu 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

561

ZÁKON
ze dne 24. září 2004
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova (dále jen "vzdělávání") uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.

 

§ 2

 

Zásady a cíle vzdělávání

 

        (1)  Vzdělávání je založeno na zásadách

 

a)   rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana,

b)   zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce,

c)    vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání,

d)   bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Zásady a cíle vzdělávání
§ 3 - Systém vzdělávacích programů
§ 4 - Rámcové vzdělávací programy
§ 5 - Školní vzdělávací programy
§ 6 - Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání
§ 7 - Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení
§ 8 - Právní postavení škol a školských zařízení
§ 9 - Dlouhodobé záměry
§ 10 - Výroční zprávy
§ 11  
§ 12 - Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy
§ 13 - Vyučovací jazyk
§ 14 - Vzdělávání příslušníků národnostních menšin
§ 15 - Vyučování náboženství
§ 16 - Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
§ 17 - Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů
§ 18 - Individuální vzdělávací plán
§ 19  
§ 20 - Vzdělávání cizinců
§ 21 - Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
§ 22 - Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
§ 23 - Organizace škol
§ 24 - Školní rok
§ 25 - Formy vzdělávání
§ 26 - Vyučovací hodina
§ 27 - Učebnice, učební texty, školní potřeby
§ 28 - Dokumentace škol a školských zařízení
§ 29 - Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních
§ 30 - Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád
§ 31 - Výchovná opatření
§ 32 - Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy
ČÁST DRUHÁ - PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
§ 33 - Cíle předškolního vzdělávání
§ 34 - Organizace předškolního vzdělávání
§ 35  
ČÁST TŘETÍ - POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
HLAVA I - POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
§ 36 - Plnění povinnosti školní docházky
§ 37 - Odklad povinné školní docházky
§ 38 - Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky
§ 39 - Plnění povinné školní docházky ve střední škole
§ 40 - Druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky
§ 41 - Individuální vzdělávání
§ 42 - Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením
§ 43 - Splnění povinné školní docházky
HLAVA II - ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
§ 44 - Cíle základního vzdělávání
§ 45 - Stupně vzdělání
§ 46 - Organizace základního vzdělávání
§ 47 - Přípravné třídy základní školy
§ 48 - Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, s více vadami a s autismem
§ 49 - Průběh základního vzdělávání
§ 50  
§ 51 - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
§ 52  
§ 53  
§ 54 - Ukončení základního vzdělávání
§ 55  
§ 56  
ČÁST ČTVRTÁ - STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
HLAVA I - CÍLE A STUPNĚ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ, JEHO ORGANIZACE A PRŮBĚH
§ 57 - Cíle středního vzdělávání
§ 58 - Stupně středního vzdělání
§ 59 - Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole
§ 60 - Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole
§ 61 - Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia
§ 62 - Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
§ 63 - Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole
§ 64  
§ 65 - Organizace středního vzdělávání
§ 66 - Průběh středního vzdělávání
§ 67  
§ 68  
§ 69 - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
§ 70 - Uznávání dosaženého vzdělání
§ 71  
HLAVA II - UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
§ 72 - Způsoby ukončování středního vzdělávání
§ 73  
§ 74 - Závěrečná zkouška
§ 75  
§ 76  
§ 77 - Maturitní zkouška
§ 78 - Společná část maturitní zkoušky
§ 79 - Profilová část maturitní zkoušky
§ 80 - Orgány zajišťující maturitní zkoušku
§ 81 - Další podmínky konání maturitní zkoušky
§ 82 - Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky
HLAVA III - NÁSTAVBOVÉ STUDIUM A ZKRÁCENÉ STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM A STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
§ 83 - Nástavbové studium
§ 84 - Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem
§ 85 - Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou
ČÁST PÁTÁ - VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI
§ 86 - Cíle vzdělávání v konzervatoři
§ 87 - Stupně vzdělání v konzervatoři
§ 88 - Přijímání ke vzdělávání v konzervatoři
§ 89 - Ukončování vzdělávání v konzervatoři
§ 90 - Absolutorium v konzervatoři
§ 91  
ČÁST ŠESTÁ - VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
HLAVA I - CÍLE A STUPEŇ VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ, JEHO ORGANIZACE, PRŮBĚH A UKONČOVÁNÍ
§ 92 - Cíle vyššího odborného vzdělávání a stupeň vzdělání
§ 93 - Podmínky přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole
§ 94 - Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole
§ 95 - Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99 - Hodnocení výsledků vzdělávání studentů
§ 100 - Uznávání dosaženého vzdělání
§ 101 - Ukončování vyššího odborného vzdělávání
§ 102  
§ 103  
HLAVA II - AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107 - Akreditační komise
ČÁST SEDMÁ - UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ
§ 108  
ČÁST OSMÁ - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ, JAZYKOVÉ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
§ 109 - Základní umělecké vzdělávání
§ 110 - Jazykové vzdělávání
§ 111 - Zájmové vzdělávání
§ 112  
ČÁST DEVÁTÁ - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
§ 113 - Jednotlivá zkouška
§ 114 - Odborné kursy, kursy jednotlivých předmětů, pomaturitní specializační kursy
ČÁST DESÁTÁ - ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY
§ 115 - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
§ 116 - Školská poradenská zařízení
§ 117 - Školská výchovná a ubytovací zařízení
§ 118 - Školská zařízení pro zájmové vzdělávání
§ 119 - Zařízení školního stravování
§ 120 - Školská účelová zařízení
§ 121  
ČÁST JEDENÁCTÁ - HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ, ODMĚNY ZA PRODUKTIVNÍ ČINNOST A ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY
§ 122 - Hmotné zabezpečení a odměny za produktivní činnost
§ 123 - Úplata za vzdělávání a školské služby
ČÁST DVANÁCTÁ - ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA
§ 124 - Hlavní činnost a zřizovatel školské právnické osoby
§ 125 - Zřízení a vznik školské právnické osoby
§ 126 - Zrušení a zánik školské právnické osoby
§ 127 - Rozdělení, sloučení a splynutí školské právnické osoby
§ 128 - Likvidace školské právnické osoby
§ 129 - Působnost zřizovatele školské právnické osoby
§ 130 - Orgány školské právnické osoby
§ 131 - Ředitel
§ 132 - Rada
§ 133 - Příjmy školské právnické osoby
§ 134 - Základní pravidla hospodaření školské právnické osoby
§ 135 - Doplňková činnost
§ 136 - Další pravidla hospodaření školské právnické osoby
§ 137 - Peněžní fondy školské právnické osoby
§ 138 - Fond kulturních a sociálních potřeb
§ 139 - Účetnictví
§ 140 - Vztah školské právnické osoby k majetku
ČÁST TŘINÁCTÁ - ŠKOLSKÝ REJSTŘÍK
§ 141 - Obsah školského rejstříku
§ 142 - Účinky zápisu do rejstříku škol a školských zařízení
§ 143 - Vedení rejstříku škol a školských zařízení
§ 144 - Údaje v rejstříku škol a školských zařízení
§ 145 - Účastníci řízení
§ 146 - Podání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení
§ 147 - Náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení
§ 148 - Posouzení žádosti o zápis školy nebo školského zařízení
§ 149 - Zápis změny v údajích
§ 150 - Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení
§ 151  
§ 152 - Řízení ve věci zápisu škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem obrany
§ 153 - Rejstřík školských právnických osob
§ 154  
§ 155  
§ 156  
§ 157  
§ 158  
§ 159  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - FINANCOVÁNÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
§ 160  
§ 161 - Financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky
§ 162 - Financování škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí
§ 163 - Další výdaje státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku
ČÁST PATNÁCTÁ - ŘEDITEL ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÁ RADA
§ 164 - Ředitel školy a školského zařízení
§ 165  
§ 166  
§ 167 - Školská rada
§ 168  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - MINISTERSTVA A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
§ 169 - Ministerstvo
§ 170  
§ 171  
§ 172 - Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí
§ 173 - Česká školní inspekce
§ 174  
§ 175  
§ 176  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - PŮSOBNOST ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VE ŠKOLSTVÍ
§ 177  
§ 178 - Obec
§ 179  
§ 180  
§ 181 - Kraj
§ 182  
ČÁST OSMNÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 183 - Společná ustanovení
§ 184  
§ 185 - Přechodná ustanovení
§ 186  
§ 187  
§ 188  
§ 189  
§ 190  
§ 191 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DEVATENÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 192  
Zavřít
MENU