499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Částka: 173 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. září 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. června 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 111/2019 Sb. s účinností od 24. dubna 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

 

499

ZÁKON
ze dne 30. června 2004
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje

 

a)   výběr a evidenci archiválií,

b)   ochranu archiválií,

c)    práva a povinnosti vlastníků archiválií,

d)   práva a povinnosti držitelů a správců archiválií (dále jen „držitel archiválie“),

e)   využívání archiválií,

f)    zpracování osobních údajů pro účely archivnictví,

g)   soustavu archivů,

h)   práva a povinnosti zřizovatelů archivů,

i)     spisovou službu,

j)     působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“)  a dalších správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby,

k)    přestupky.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   archivnictvím obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako součásti národního kulturního dědictví a plnící funkce správní, informační, vědecké a kulturní,

b)   péčí o archiválie jejich výběr, evidence, ochrana, archivní zpracování, uložení a zpřístupnění,

c)    archivem zařízení podle tohoto zákona, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA II - ARCHIVNICTVÍ
Díl 1 - Výběr archiválií a jejich evidence
§ 3 - Výběr archiválií
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Výběr archiválií ve skartačním řízení
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Výběr archiválií mimo skartační řízení
§ 12  
§ 13 - Společná ustanovení k výběru archiválií
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Evidence archiválií
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Díl 2 - Kategorizace archiválií
§ 20  
§ 21 - Prohlášení za archivní kulturní památku
§ 22 - Prohlášení za národní kulturní památku
Díl 3 - Ochrana archiválií, práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie
§ 23  
§ 24 - Práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28 - Převod archiválií
§ 29 - Vývoz archiválií
§ 30 - Ochrana archivních kulturních památek a národních kulturních památek
§ 31  
§ 32  
§ 33  
Díl 4 - Nahlížení do archiválií, vystavování archiválií a pořizování výpisů, opisů a kopií
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
Díl 5 - Soustava archivů a výkon veřejné správy na úseku archivnictví a výkonu spisové služby
§ 42  
§ 43  
§ 44 - Působnost ministerstva
§ 45 - Národní archiv
§ 46  
§ 47 - Státní oblastní archivy
§ 48  
§ 49  
§ 50 - Další správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby
§ 51 - Specializované archivy
§ 52  
§ 53 - Bezpečnostní archivy
§ 54 - Archivy územních samosprávných celků
§ 55  
§ 56 - Soukromé archivy
§ 57  
Díl 6 - Akreditace archivů a povinnosti zřizovatelů archivů
§ 58 - Akreditace archivů
§ 59 - Odnětí akreditace
§ 60 - Zánik akreditace
§ 61  
§ 62 - Výroční zprávy o činnosti archivů
HLAVA III - SPISOVÁ SLUŽBA
§ 63  
§ 64 - Příjem, evidence, rozdělování a oběh dokumentů
§ 65 - Vyřizování a podepisování dokumentů
§ 66  
§ 67 - Odesílání dokumentů
§ 68 - Ukládání dokumentů
§ 69  
§ 70  
HLAVA IV - KONTROLA VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY
§ 71  
§ 72  
HLAVA V - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 73  
§ 74  
§ 75 - Společná ustanovení o správních deliktech
§ 76  
HLAVA VI - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 77 - Společná ustanovení
§ 78  
§ 79 - Archivy hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85 - Závěrečná ustanovení
§ 86  
§ 87 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 88  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 89  
§ 90 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ 91  
§ 92 - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
§ 93  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
§ 94  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
§ 95  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů
§ 96  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
§ 97  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
§ 98  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 27/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
§ 99  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ 100  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
§ 101  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 107/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
§ 102  
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 103  
Zavřít
MENU