435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti

Částka: 143 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. července 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. května 2004 Nabývá účinnosti: 1. října 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 248/2021 Sb. s účinností od 1. dubna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

435

ZÁKON
ze dne 13. května 2004
o zaměstnanosti

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

HLAVA I

 

PŘEDMĚT ÚPRAVY


§ 1


        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.

 

HLAVA II

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 2

 

Státní politika zaměstnanosti


        (1)  Státní politika zaměstnanosti v České republice zahrnuje zejména

 

a)   zabezpečování práva na zaměstnání,

b)   sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracovávání prognóz a koncepcí zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, programů a projektů pro pracovní uplatnění fyzických osob,

c)    koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami pro čerpání pomoci z Evropského sociálního fondu,

d)   tvorbu a koordinaci jednotlivých programů a opatření k zajištění priorit v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce,

e)   uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti,

f)    tvorbu a zapojení do mezinárodních programů souvisejících s rozvojem zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
HLAVA II - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 2 - Státní politika zaměstnanosti
§ 3 - Účastníci právních vztahů
§ 4 - Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání
§ 5 - Vymezení některých pojmů
HLAVA III - PŮSOBNOST MINISTERSTVA
§ 6  
HLAVA IV - ÚŘADY PRÁCE A JEJICH PŮSOBNOST
§ 7  
§ 8  
HLAVA V - SOUČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB
§ 9  
HLAVA VI - PRÁVO NA ZAMĚSTNÁNÍ
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
ČÁST DRUHÁ - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
HLAVA II - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ ÚŘADY PRÁCE
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Zájemce o zaměstnání
§ 23 - Evidence zájemců o zaměstnání
§ 24  
§ 25  
§ 26 - Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání
§ 30 - Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
HLAVA III - PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI A PODPORA PŘI REKVALIFIKACI
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
HLAVA IV - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ AGENTURAMI PRÁCE
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66 - Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu
ČÁST TŘETÍ - ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78 - Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
ČÁST ČTVRTÁ - ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ
HLAVA I - POVOLENÍ K ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88  
HLAVA II - POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCE
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
HLAVA III - EVIDENCE OBČANŮ EVROPSKÉ UNIE A CIZINCŮ
§ 102  
HLAVA IV - ZMOCNĚNÍ K PŘIJETÍ NÁRODNÍCH OPATŘENÍ V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ
§ 103  
ČÁST PÁTÁ - AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
HLAVA I - OPATŘENÍ A NÁSTROJE
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107  
HLAVA II - REKVALIFIKACE
§ 108  
§ 109 - Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání
§ 110 - Rekvalifikace zaměstnanců
HLAVA III - INVESTIČNÍ POBÍDKY
§ 111  
HLAVA IV - DALŠÍ NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI
§ 112 - Veřejně prospěšné práce
§ 113 - Společensky účelná pracovní místa
§ 114 - Překlenovací příspěvek
§ 115 - Příspěvek na dopravu zaměstnanců
§ 116 - Příspěvek na zapracování
§ 117 - Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program
§ 118  
§ 119  
HLAVA V - CÍLENÉ PROGRAMY K ŘEŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI
§ 120  
ČÁST ŠESTÁ - VÝKON UMĚLECKÉ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ NEBO REKLAMNÍ ČINNOSTI DÍTĚTE
§ 121 - Základní podmínky
§ 122 - Povolování výkonu činnosti dítěte
§ 123 - Obsah a časové vymezení povolení
§ 124 - Řízení o zákazu výkonu činnosti dítěte
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
§ 125  
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131  
§ 132  
§ 133  
§ 134  
§ 135  
§ 136  
§ 137  
§ 138  
§ 139  
§ 140  
§ 141  
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 142  
§ 143  
§ 144  
§ 145  
§ 146  
§ 147  
HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 148 - Přechodná ustanovení
§ 149  
§ 150  
§ 151 - Účinnost
Zavřít
MENU