256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Částka: 084 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. dubna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 230/2008 Sb. s účinností od 1. července 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

256

 

ZÁKON

ze dne 14. dubna 2004
o podnikání na kapitálovém trhu

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu, ochranu kapitálového trhu a investorů a veřejnou nabídku cenných papírů.

 

§ 2

Vymezení některých pojmů

        (1)  V tomto zákoně se rozumí

a)   vedoucí osobou člen statutárního orgánu, statutární orgán, výkonný ředitel právnické osoby nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby,

b)   osobou s řídící pravomocí

1.    vedoucí osoba,

2.    dozorčí rada nebo jiný dozorčí orgán,

3.    člen dozorčí rady nebo jiného dozorčího orgánu,

4.    osoba, která v rámci emitenta činí rozhodnutí, které může ovlivnit budoucí vývoj a podnikovou strategii emitenta, a která má přístup k vnitřním informacím,

c)    osobou se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry

1.    vedoucí osoba obchodníka s cennými papíry,

2.    vázaný zástupce (§ 32a) obchodníka s cennými papíry a jeho vedoucí osoby,

3.    investiční zprostředkovatel (§ 29) obchodníka s cennými papíry,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - INVESTIČNÍ SLUŽBY
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 3 - Investiční nástroje
§ 4 - Investiční služby
HLAVA II - OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 5  
Díl 2 - Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Díl 3 - Některé podmínky podnikání obchodníka s cennými papíry
§ 9 - Kapitálová přiměřenost obchodníka s cennými papíry
§ 10 - Schvalování vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry
§ 11 - Nabývání a pozbývání účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou
Díl 4 - Pravidla činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry
§ 12 - Pravidla obezřetného poskytování investičních služeb
§ 13 - Deník obchodníka s cennými papíry
§ 14 - Makléř
§ 15 - Jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky
§ 16 - Informační povinnosti obchodníka s cennými papíry
§ 17 - Uchovávání dokumentů obchodníka s cennými papíry
Díl 5 - Zrušení, změna předmětu podnikání nebo přeměna obchodníka s cennými papíry a převod, zastavení nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry
§ 18 - Zrušení nebo změna předmětu podnikání obchodníka s cennými papíry
§ 19 - Přeměna obchodníka s cennými papíry
§ 20 - Převod, zastavení nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry
HLAVA III - POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE
Díl 1 - Poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry v jiném členském státě Evropské unie
§ 21  
§ 22  
§ 23  
Díl 2 - Poskytování investičních služeb zahraniční osobou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie na území České republiky
§ 24 - Poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky
§ 25 - Poskytování investičních služeb bez umístění organizační složky
§ 26 - Spolupráce s Komisí Evropských společenství
§ 27 - Spolupráce mezi dozorovými úřady členských států Evropské unie
HLAVA IV - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ZAHRANIČNÍ OSOBY, KTERÁ MÁ SÍDLO VE STÁTĚ, KTERÝ NENÍ ČLENSKÝM STÁTEM EVROPSKÉ UNIE A POSKYTUJE INVESTIČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE
§ 28  
HLAVA V - INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
§ 29 - Základní ustanovení
§ 30 - Registrace investičního zprostředkovatele
§ 31  
§ 32 - Povinnosti investičního zprostředkovatele
ČÁST TŘETÍ - VEŘEJNÁ DRAŽBA CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 33  
ČÁST ČTVRTÁ - VEŘEJNÁ NABÍDKA INVESTIČNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 34 - Základní ustanovení
§ 35 - Užší prospekt
§ 36  
ČÁST PÁTÁ - TRH S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40 - Volný trh
§ 41 - Inforamační povinnost organizátora regulovaného trhu
§ 42 - Obchod uzavřený na regulovaném trhu
§ 43 - Uveřejňování kurzu investičního nástroje
§ 44 - Podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu
§ 45 - Povolení k tisku kótovaných listinných cenných papírů
§ 46 - Registrace cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování na oficiálním trhu
§ 47 - Vyřazení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu
§ 48 - Pozastavení obchodování s cenným papírem a vyloučení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu
§ 49 - Rozhodnutí o nepřijetí cenného papíru k obchodování, o pozastavení obchodování s cenným papírem nebo o vyloučení cenného papíru z obchodování
§ 50 - Prospekt cenného papíru
§ 51  
§ 52  
§ 53 - Uznávání prospektu cenného papíru
§ 54  
§ 55  
HLAVA II - BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 56 - Základní ustanovení
§ 57 - Povolení k činnosti burzy
§ 58  
§ 59 - Neslučitelnost funkcí vedoucí osoby burzy
§ 60 - Zrušení burzy nebo změna předmětu podnikání burzy
§ 61 - Přeměna burzy
§ 62 - Převod, zastavení nebo nájem podniku burzy
§ 63 - Akcie burzy
§ 64 - Valná hromada
§ 65 - Burzovní komora
§ 66 - Práva a povinnosti burzovní komory
§ 67 - Burzovní výbory
§ 68 - Generální ředitel burzy
§ 69 - Burzovní obchod
§ 70 - Osoba oprávněná uzavírat burzovní obchody
§ 71  
§ 72 - Burzovní rozhodčí soud
HLAVA III - MIMOBURZOVNÍ TRH
§ 73 - Základní ustanovení
§ 74 - Povolení k organizování mimoburzovního trhu
§ 75  
§ 76 - Neslučitelnost funkcí vedoucí osoby organizátora mimoburzovního trhu
§ 77 - Zrušení nebo změna předmětu podnikání organizátora mimoburzovního trhu
§ 78 - Přeměna organizátora mimoburzovního trhu
§ 79 - Převod, zastavení nebo nájem podniku organizátora mimoburzovního trhu
§ 80 - Povinnosti organizátora mimoburzovního trhu
§ 81  
ČÁST ŠESTÁ - VYPOŘÁDACÍ SYSTÉM
§ 82 - Základní ustanovení
§ 83 - Povolení k provozování vypořádacího systému
§ 84 - Zrušení nebo změna předmětu podnikání provozovatele vypořádacího systému
§ 85 - Přeměna provozovatele vypořádacího systému
§ 86 - Neodvolatelnost příkazu k vypořádání
§ 87 - Informační povinnosti provozovatele vypořádacího systému
§ 88 - Informační povinnosti o účastnících vypořádacího systému
§ 89 - Oznamovací povinnosti Komise a provozovatele vypořádacího systému
§ 90  
ČÁST SEDMÁ - EVIDENCE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Díl 1 - Zaknihovaný cenný papír
§ 91  
Díl 2 - Druhy evidencí investičních nástrojů
§ 92 - Centrální evidence cenných papírů
§ 93 - Samostatná evidence investičních nástrojů
Díl 3 - Zásady vedení evidence investičních nástrojů
§ 94 - Druhy účtů
§ 95 - Zápis do evidence investičních nástrojů
§ 96 - Účinky převodu investičního nástroje
§ 97 - Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovaným investičním nástrojem
§ 98 - Oprava chyb v evidenci investičních nástrojů
§ 99 - Výpis z evidence investičních nástrojů
HLAVA II - CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 100 - Základní ustanovení
§ 101  
§ 102  
§ 103 - Povolení k činnosti centrálního depozitáře
§ 104 - Provozní řád centrálního depozitáře
§ 105 - Zrušení nebo změna předmětu podnikání centrálního depozitáře
§ 106 - Přeměna centrálního depozitáře
§ 107 - Převod, zastavení nebo nájem centrálního depozitáře
§ 108 - Informační povinnosti centrálního depozitáře
§ 109 - Účastník centrálního depozitáře
§ 110 - Účet zákazníků
§ 111 - Evidence emisí zaknihovaných cenných papírů
§ 112 - Přeměna podoby cenného papíru
§ 113  
§ 114  
HLAVA III - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O VLASTNÍCÍCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ
§ 115  
ČÁST OSMÁ - OCHRANA KAPITÁLOVÉHO TRHU A INVESTORŮ
HLAVA I - POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ TRHU
§ 116 - Informační povinnost obchodníka s cennými papíry, institucionálního investora a organizátora regulovaného trhu
§ 117 - Povinnost mlčenlivosti
§ 118 - Výroční zpráva emitenta kótovaného cenného papíru
§ 119 - Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru
§ 120 - Ostatní povinnosti emitenta kótovaného cenného papíru
§ 121  
§ 122 - Oznamování podílu na hlasovacích právech
§ 123 - Výroční zpráva a pololetní zpráva emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na oficiálním trhu burzy cenných papírů v jiném členském státě Evropské unie
§ 124 - Ochrana vnitřních informací
§ 125  
§ 126 - Manipulace s trhem
§ 127  
HLAVA II - GARANČNÍ FOND OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY
§ 128 - Základní ustanovení
§ 129 - Placení příspěvku do Garančního fondu
§ 130 - Poskytování náhrady z Garančního fondu
§ 131  
§ 132 - Vydání majetku zákazníků po prohlášení konkurzu na majetek obchodníka s cennými papíry
§ 133 - Placení příspěvku do Garančního fondu zahraniční osobou
§ 134 - Informační povinnosti a spolupráce
ČÁST DEVÁTÁ - STÁTNÍ DOZOR A SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I - STÁTNÍ DOZOR NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 135 - Osoby podléhající státnímu dozoru
Díl 2 - Opatření k nápravě a odnětí povolení
§ 136 - Základní ustanovení
§ 137 - Pozastavení obchodování s cennými papíry
§ 138 - Nucená správa
§ 139  
§ 140  
§ 141  
§ 142  
§ 143  
§ 144 - Změna rozsahu povolení
§ 145 - Odnětí povolení, souhlasu nebo registrace
Díl 3 - Státní dozor nad zahraniční osobou, která poskytuje investiční služby v České republice na základě povolení dozorového úřadu jiného členského státu Evropské unie
§ 146  
Díl 4 - Státní dozor nad obchodníkem s cennými papíry, který poskytuje služby v jiném členském státě Evropské unie
§ 147  
Díl 5 - Státní dozor nad burzou
§ 148  
§ 149  
HLAVA II - STÁTNÍ DOZOR NA KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ
§ 150 - Základní ustanovení
§ 151 - Vymezení pojmů
§ 152 - Výkon dozoru na konsolidovaném základě
§ 153  
§ 154 - Povinnosti osob podléhajících dozoru na konsolidovaném základě
§ 155  
§ 156 - Opatření k nápravě
HLAVA III - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 157 - Správní delikty obchodníka s cennými papíry
§ 158 - Správní delikty investičního zprostředkovatele
§ 159 - Správní delikty osoby, která používá službu investičního zprostředkovatele
§ 160 - Správní delikty burzy cenných papírů
§ 161 - Správní delikty organizátora mimoburzovního trhu
§ 162 - Správní delikty provozovatele vypořádacího systému
§ 163 - Správní delikty účastníka vypořádacího systému
§ 164 - Správní delikty centrálního depozitáře
§ 165 - Správní delikty účastníka centrálního depozitáře
§ 166 - Správní delikty osoby, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem
§ 167 - Správní delikty osoby, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů
§ 168 - Správní delikty osoby, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
§ 169 - Správní delikty institucionálního investora
§ 170 - Správní delikty tiskárny
§ 171 - Správní delikty emitenta
§ 172 - Správní delikty při veřejné nabídce cenných papírů
§ 173  
§ 174 - Správní delikty zahraniční osoby, která v České republice poskytuje investiční služby na základě povolení domovského státu
§ 175 - Správní delikty zahraniční osoby, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky
§ 176 - Správní delikty osoby podléhající dozoru na konsolidovaném základě
§ 177 - Správní delikty zasvěcené osoby
§ 178  
§ 179 - Správní delikty osoby, která manipuluje s trhem
§ 180  
§ 181 - Správní delikty osoby, která neoznámí tržní
§ 182  
§ 183 - Správní delikty osoby, která se podílí na rozhodování emitenta a neinformuje o svých obchodech s investičními nástroji
§ 184  
§ 185 - Správní delikty osoby, která neoznámí využití vnitřní informace
§ 186  
§ 187 - Další správní delikty
§ 188 - Další přestupky
§ 189  
§ 190  
§ 191 - Správní delikty při poskytování investičních služeb v zahraničí
§ 192 - Společná ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - RATINGOVÉ AGENTURY
§ 193  
ČÁST JEDENÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 194 - Vztah k jiným právním předpisům
§ 195  
§ 196  
§ 197  
§ 198 - Seznam nucených správců a likvidátorů
§ 199 - Zmocnění
§ 200 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 201  
§ 202  
§ 203  
§ 204  
§ 205  
§ 206 - Účinnost
Zavřít
MENU