256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Částka: 084 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. dubna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 62/2006 Sb. s účinností od 8. března 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

256

ZÁKON
ze dne 14. dubna 2004
o podnikání na kapitálovém trhu

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1


        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu a veřejnou nabídku cenných papírů.

 

§ 2

Vymezení pojmů

        V tomto zákoně se rozumí

a)   profesionálním investorem

1.    obchodník s cennými papíry,

2.    banka,

3.    pojišťovna,

4.    zajišťovna,

5.    investiční společnost,

6.    investiční fond,

7.    penzijní fond,

8.    provozovatel platebního systému,

9.    provozovatel vypořádacího systému,

10. osoba, která vydává a spravuje platební prostředky,

11. osoba, která podnikatelsky poskytuje finanční pronájem (finanční leasing),

12. osoba, jejíž rozhodující činností je nabývání účasti na jiných společnostech,

13. osoba, která podnikatelsky poskytuje záruky,

14. obchodní společnost, která podle poslední výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy splňuje alespoň dvě ze tří kritérií, kterými jsou celková výše aktiv odpovídající v korunách českých částce alespoň 20 000 000 eur, čistý roční obrat odpovídající v korunách českých částce alespoň 40 000 000 eur a vlastní kapitál odpovídající v korunách českých částce alespoň 2 000 000 eur,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - INVESTIČNÍ SLUŽBY
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 3 - Investiční nástroje
§ 4 - Investiční služby
HLAVA II - OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 5  
Díl 2 - Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Díl 3 - Některé podmínky podnikání obchodníka s cennými papíry
§ 9 - Kapitálová přiměřenost obchodníka s cennými papíry
§ 10 - Schvalování vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry
§ 11 - Nabývání a pozbývání účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou
Díl 4 - Pravidla činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry
§ 12 - Pravidla obezřetného poskytování investičních služeb
§ 13 - Deník obchodníka s cennými papíry
§ 14 - Makléř
§ 15 - Jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky
§ 16 - Informační povinnosti obchodníka s cennými papíry
§ 17 - Uchovávání dokumentů obchodníka s cennými papíry
Díl 5 - Zrušení, změna předmětu podnikání nebo přeměna obchodníka s cennými papíry a převod, zastavení nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry
§ 18 - Zrušení nebo změna předmětu podnikání obchodníka s cennými papíry
§ 19 - Přeměna obchodníka s cennými papíry
§ 20 - Převod, zastavení nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry
HLAVA III - POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE
Díl 1 - Poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry v jiném členském státě Evropské unie
§ 21  
§ 22  
§ 23  
Díl 2 - Poskytování investičních služeb zahraniční osobou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie na území České republiky
§ 24 - Poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky
§ 25 - Poskytování investičních služeb bez umístění organizační složky
§ 26 - Spolupráce s Komisí Evropských společenství
§ 27 - Spolupráce mezi dozorovými úřady členských států Evropské unie
HLAVA IV - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ZAHRANIČNÍ OSOBY, KTERÁ MÁ SÍDLO VE STÁTĚ, KTERÝ NENÍ ČLENSKÝM STÁTEM EVROPSKÉ UNIE A POSKYTUJE INVESTIČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE
§ 28  
HLAVA V - INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
§ 29 - Základní ustanovení
§ 30 - Registrace investičního zprostředkovatele
§ 31  
§ 32 - Povinnosti investičního zprostředkovatele
ČÁST TŘETÍ - VEŘEJNÁ DRAŽBA CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 33  
ČÁST ČTVRTÁ - VEŘEJNÁ NABÍDKA INVESTIČNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 34 - Základní ustanovení
§ 35 - Užší prospekt
§ 36  
ČÁST PÁTÁ - TRH S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40 - Volný trh
§ 41 - Inforamační povinnost organizátora regulovaného trhu
§ 42 - Obchod uzavřený na regulovaném trhu
§ 43 - Uveřejňování kurzu investičního nástroje
§ 44 - Podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu
§ 45 - Povolení k tisku kótovaných listinných cenných papírů
§ 46 - Registrace cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování na oficiálním trhu
§ 47 - Vyřazení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu
§ 48 - Pozastavení obchodování s cenným papírem a vyloučení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu
§ 49 - Rozhodnutí o nepřijetí cenného papíru k obchodování, o pozastavení obchodování s cenným papírem nebo o vyloučení cenného papíru z obchodování
§ 50 - Prospekt cenného papíru
§ 51  
§ 52  
§ 53 - Uznávání prospektu cenného papíru
§ 54  
§ 55  
HLAVA II - BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 56 - Základní ustanovení
§ 57 - Povolení k činnosti burzy
§ 58  
§ 59 - Neslučitelnost funkcí vedoucí osoby burzy
§ 60 - Zrušení burzy nebo změna předmětu podnikání burzy
§ 61 - Přeměna burzy
§ 62 - Převod, zastavení nebo nájem podniku burzy
§ 63 - Akcie burzy
§ 64 - Valná hromada
§ 65 - Burzovní komora
§ 66 - Práva a povinnosti burzovní komory
§ 67 - Burzovní výbory
§ 68 - Generální ředitel burzy
§ 69 - Burzovní obchod
§ 70 - Osoba oprávněná uzavírat burzovní obchody
§ 71  
§ 72 - Burzovní rozhodčí soud
HLAVA III - MIMOBURZOVNÍ TRH
§ 73 - Základní ustanovení
§ 74 - Povolení k organizování mimoburzovního trhu
§ 75  
§ 76 - Neslučitelnost funkcí vedoucí osoby organizátora mimoburzovního trhu
§ 77 - Zrušení nebo změna předmětu podnikání organizátora mimoburzovního trhu
§ 78 - Přeměna organizátora mimoburzovního trhu
§ 79 - Převod, zastavení nebo nájem podniku organizátora mimoburzovního trhu
§ 80 - Povinnosti organizátora mimoburzovního trhu
§ 81  
ČÁST ŠESTÁ - VYPOŘÁDACÍ SYSTÉM
§ 82 - Základní ustanovení
§ 83 - Povolení k provozování vypořádacího systému
§ 84 - Zrušení nebo změna předmětu podnikání provozovatele vypořádacího systému
§ 85 - Přeměna provozovatele vypořádacího systému
§ 86 - Neodvolatelnost příkazu k vypořádání
§ 87 - Informační povinnosti provozovatele vypořádacího systému
§ 88 - Informační povinnosti o účastnících vypořádacího systému
§ 89 - Oznamovací povinnosti Komise a provozovatele vypořádacího systému
§ 90  
ČÁST SEDMÁ - EVIDENCE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Díl 1 - Zaknihovaný cenný papír
§ 91  
Díl 2 - Druhy evidencí investičních nástrojů
§ 92 - Centrální evidence cenných papírů
§ 93 - Samostatná evidence investičních nástrojů
Díl 3 - Zásady vedení evidence investičních nástrojů
§ 94 - Druhy účtů
§ 95 - Zápis do evidence investičních nástrojů
§ 96 - Účinky převodu investičního nástroje
§ 97 - Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovaným investičním nástrojem
§ 98 - Oprava chyb v evidenci investičních nástrojů
§ 99 - Výpis z evidence investičních nástrojů
HLAVA II - CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 100 - Základní ustanovení
§ 101  
§ 102  
§ 103 - Povolení k činnosti centrálního depozitáře
§ 104 - Provozní řád centrálního depozitáře
§ 105 - Zrušení nebo změna předmětu podnikání centrálního depozitáře
§ 106 - Přeměna centrálního depozitáře
§ 107 - Převod, zastavení nebo nájem centrálního depozitáře
§ 108 - Informační povinnosti centrálního depozitáře
§ 109 - Účastník centrálního depozitáře
§ 110 - Účet zákazníků
§ 111 - Evidence emisí zaknihovaných cenných papírů
§ 112 - Přeměna podoby cenného papíru
§ 113  
§ 114  
HLAVA III - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O VLASTNÍCÍCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ
§ 115  
ČÁST OSMÁ - OCHRANA KAPITÁLOVÉHO TRHU A INVESTORŮ
HLAVA I - POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ TRHU
§ 116 - Informační povinnost obchodníka s cennými papíry, institucionálního investora a organizátora regulovaného trhu
§ 117 - Povinnost mlčenlivosti
§ 118 - Výroční zpráva emitenta kótovaného cenného papíru
§ 119 - Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru
§ 120 - Ostatní povinnosti emitenta kótovaného cenného papíru
§ 121  
§ 122 - Oznamování podílu na hlasovacích právech
§ 123 - Výroční zpráva a pololetní zpráva emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na oficiálním trhu burzy cenných papírů v jiném členském státě Evropské unie
§ 124 - Ochrana vnitřních informací
§ 125  
§ 126 - Manipulace s trhem
§ 127  
HLAVA II - GARANČNÍ FOND OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY
§ 128 - Základní ustanovení
§ 129 - Placení příspěvku do Garančního fondu
§ 130 - Poskytování náhrady z Garančního fondu
§ 131  
§ 132 - Vydání majetku zákazníků po prohlášení konkurzu na majetek obchodníka s cennými papíry
§ 133 - Placení příspěvku do Garančního fondu zahraniční osobou
§ 134 - Informační povinnosti a spolupráce
ČÁST DEVÁTÁ - STÁTNÍ DOZOR A SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I - STÁTNÍ DOZOR NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 135 - Osoby podléhající státnímu dozoru
Díl 2 - Opatření k nápravě a odnětí povolení
§ 136 - Základní ustanovení
§ 137 - Pozastavení obchodování s cennými papíry
§ 138 - Nucená správa
§ 139  
§ 140  
§ 141  
§ 142  
§ 143  
§ 144 - Změna rozsahu povolení
§ 145 - Odnětí povolení, souhlasu nebo registrace
Díl 3 - Státní dozor nad zahraniční osobou, která poskytuje investiční služby v České republice na základě povolení dozorového úřadu jiného členského státu Evropské unie
§ 146  
Díl 4 - Státní dozor nad obchodníkem s cennými papíry, který poskytuje služby v jiném členském státě Evropské unie
§ 147  
Díl 5 - Státní dozor nad burzou
§ 148  
§ 149  
HLAVA II - STÁTNÍ DOZOR NA KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ
§ 150 - Základní ustanovení
§ 151 - Vymezení pojmů
§ 152 - Výkon dozoru na konsolidovaném základě
§ 153  
§ 154 - Povinnosti osob podléhajících dozoru na konsolidovaném základě
§ 155  
§ 156 - Opatření k nápravě
HLAVA III - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 157 - Správní delikty obchodníka s cennými papíry
§ 158 - Správní delikty investičního zprostředkovatele
§ 159 - Správní delikty osoby, která používá službu investičního zprostředkovatele
§ 160 - Správní delikty burzy cenných papírů
§ 161 - Správní delikty organizátora mimoburzovního trhu
§ 162 - Správní delikty provozovatele vypořádacího systému
§ 163 - Správní delikty účastníka vypořádacího systému
§ 164 - Správní delikty centrálního depozitáře
§ 165 - Správní delikty účastníka centrálního depozitáře
§ 166 - Správní delikty osoby, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem
§ 167 - Správní delikty osoby, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů
§ 168 - Správní delikty osoby, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
§ 169 - Správní delikty institucionálního investora
§ 170 - Správní delikty tiskárny
§ 171 - Správní delikty emitenta
§ 172 - Správní delikty při veřejné nabídce cenných papírů
§ 173  
§ 174 - Správní delikty zahraniční osoby, která v České republice poskytuje investiční služby na základě povolení domovského státu
§ 175 - Správní delikty zahraniční osoby, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky
§ 176 - Správní delikty osoby podléhající dozoru na konsolidovaném základě
§ 177 - Správní delikty zasvěcené osoby
§ 178  
§ 179 - Správní delikty osoby, která manipuluje s trhem
§ 180  
§ 181 - Správní delikty osoby, která neoznámí tržní
§ 182  
§ 183 - Správní delikty osoby, která se podílí na rozhodování emitenta a neinformuje o svých obchodech s investičními nástroji
§ 184  
§ 185 - Správní delikty osoby, která neoznámí využití vnitřní informace
§ 186  
§ 187 - Další správní delikty
§ 188 - Další přestupky
§ 189  
§ 190  
§ 191 - Správní delikty při poskytování investičních služeb v zahraničí
§ 192 - Společná ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - RATINGOVÉ AGENTURY
§ 193  
ČÁST JEDENÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 194 - Vztah k jiným právním předpisům
§ 195  
§ 196  
§ 197  
§ 198 - Seznam nucených správců a likvidátorů
§ 199 - Zmocnění
§ 200 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 201  
§ 202  
§ 203  
§ 204  
§ 205  
§ 206 - Účinnost
Zavřít
MENU