235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty

Částka: 078 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. dubna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 469/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

235

ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004
o dani z přidané hodnoty

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

HLAVA I

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje daň z přidané hodnoty.

 

§ 2

 

Předmět daně

 

        (1)  Předmětem daně je

 

a)   dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku,

b)   poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku,

c)   pořízení

1.   zboží z jiného členského státu za úplatu s místem plnění v tuzemsku osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo právnickou osobou nepovinnou k dani,

2.   nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani,

d)   dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

 

        (2)  Zdanitelné plnění je plnění, které

 

a)   je předmětem daně a

b)   není osvobozené od daně.

 

§ 2a

 

Vynětí z předmětu daně

 

        (1)  Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, jestliže dodání tohoto zboží

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Předmět daně
§ 3 - Územní působnost
§ 4 - Vymezení základních pojmů
HLAVA II - UPLATŇOVÁNÍ DANĚ
Díl 1 - Daňové subjekty
§ 5 - Osoby povinné k dani
§ 6 - Osoby osvobozené od uplatňování daně
Díl 2 - Místo plnění
§ 7 - Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti
§ 8 - Místo plnění při zasílání zboží
§ 9 - Místo plnění při poskytnutí služby
§ 10 - Místo plnění při poskytnutí služby ve zvláštních případech
§ 11 - Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu
§ 12 - Místo plnění při dovozu zboží
Díl 3 - Zdanitelná plnění
§ 13 - Dodání zboží a převod nemovitosti
§ 14 - Poskytnutí služby
§ 15 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou
§ 16 - Pořízení zboží z jiného členského státu
§ 17 - Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu
§ 18 - Zasílání zboží
§ 19 - Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropského společenství
§ 20 - Dovoz zboží
Díl 4 - Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost
§ 21 - Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti
§ 22 - Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu
§ 23 - Vznik daňové povinnosti při dovozu zboží
§ 24 - Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou
§ 25 - Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu
Díl 5 - Daňové doklady
§ 26 - Vystavování daňových dokladů
§ 27 - Uchovávání daňových dokladů
§ 28 - Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby
§ 29 - Doklad o použití
§ 30 - Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží
§ 31 - Daňový doklad při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě
§ 32 - Daňový doklad při poskytnutí služby zahraniční osobou
§ 33 - Daňový doklad při poskytnutí služby
§ 34 - Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu
§ 35 - Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu
Díl 6 - Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně, daňový dobropis a vrubopis
§ 36 - Základ daně
§ 37 - Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby
§ 38 - Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží
§ 39 - Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou
§ 40 - Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu
§ 41 - Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně
§ 42 - Oprava základu daně a výše daně u zdanitelných plnění
§ 43 - Daňový dobropis a vrubopis při opravě základu daně a výše daně u zdanitelných plnění
§ 44 - Oprava výše daně při dovozu zboží
§ 45 - Oprava základu a výše daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou
§ 46 - Oprava základu a výše daně při pořízení zboží z jiného členského státu
Díl 7 - Sazby daně a oprava sazby daně
§ 47 - Sazby daně u zdanitelného plnění
§ 48 - Sazby daně u bytové výstavby
§ 49 - Oprava sazby daně a výše daně u plnění
§ 50 - Opravný daňový doklad
Díl 8 - Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
§ 51 - Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
§ 52 - Poštovní služby
§ 53 - Provozování rozhlasového a televizního vysílání
§ 54 - Finanční činnosti
§ 55 - Pojišťovací činnosti
§ 56 - Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení
§ 57 - Výchova a vzdělávání
§ 58 - Zdravotnické služby a zboží
§ 59 - Sociální pomoc
§ 60 - Provozování loterií a jiných podobných her
§ 61 - Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
§ 62 - Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně
Díl 9 - Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně
§ 63 - Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
§ 64 - Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu
§ 65 - Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu
§ 66 - Osvobození při vývozu zboží
§ 67 - Osvobození při poskytnutí služby do třetí země
§ 68 - Osvobození ve zvláštních případech
§ 69 - Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží
§ 70 - Osvobození přepravy osob
§ 71 - Osvobození při dovozu zboží
Díl 10 - Odpočet daně
§ 72 - Nárok na odpočet daně
§ 73 - Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně
§ 74 - Nárok na odpočet daně při změně režimu
§ 75 - Přijatá plnění, u nichž nemá plátce nárok na odpočet daně
§ 76 - Způsob krácení odpočtu daně
§ 77 - Oprava odpočtu daně
§ 78 - Úprava odpočtu daně
§ 79 - Vyrovnání odpočtu daně
Díl 11 - Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně
§ 80 - Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit
§ 81 - Vracení daně v rámci zahraniční pomoci
§ 82 - Vracení daně osobám registrovaným k dani v jiných členských státech
§ 83 - Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani
§ 84 - Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží
§ 85 - Vracení daně osobám se zdravotním postižením
§ 86 - Vracení daně ozbrojeným silám cizích států
§ 87 - Prodej zboží za ceny bez daně
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ REŽIMY
§ 88 - Zvláštní režim pro poskytnutí elektronických služeb
§ 89 - Zvláštní režim pro cestovní službu
§ 90 - Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi
§ 91 - Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu
§ 92 - Zvláštní režim pro investiční zlato
HLAVA IV - SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU
§ 93 - Správa daně
§ 94 - Plátci
§ 95 - Registrace plátce
§ 96 - Osoby identifikované k dani
§ 97 - Registrace osob identifikovaných k dani
§ 98 - Náhrada za nesplnění zákonné registrační povinnosti
§ 99 - Zdaňovací období
§ 100 - Evidence pro daňové účely
§ 101 - Daňové přiznání a splatnost daně
§ 102 - Souhrnné hlášení
§ 103 - Dodatečné daňové přiznání
§ 104 - Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období
§ 105 - Vracení nadměrného odpočtu
§ 106 - Zrušení registrace
§ 107 - Zrušení registrace osoby identifikované k dani
§ 108 - Osoby povinné přiznat a zaplatit daň
§ 109 - Daňový zástupce
§ 110 - Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu
ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 111 - Přechodná ustanovení
§ 112 - Zrušovací ustanovení
§ 113 - Účinnost
Zavřít
MENU