440/2003 Sb.Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

Částka: 147 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. prosince 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 296/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

440

ZÁKON
ze dne 3. prosince 2003
o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
a o změně některých zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝMI DIAMANTY

A PODMÍNKY JEJICH DOVOZU,

VÝVOZU A TRANZITU

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje nakládání se surovými diamanty, podmínky jejich dovozu, vývozu a tranzitu a stanoví podmínky pro provádění certifikace, evidence a kontroly surových diamantů (dále jen "Kimberleyský systém certifikace") v rozsahu stanoveném nařízením Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (dále jen "nařízení").

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   kontejnerem1) schránka odolná proti porušení, opatřitelná závěrou proti neoprávněnému otevření,

b)   nakládáním se surovými diamanty jakékoli zacházení se surovými diamanty, které nejsou uzavřeny v neporušeném kontejneru opatřeném závěrou,

c)    Sekretariátem orgán pověřený účastníky1a) koordinací Kimberleyského systému certifikace surových diamantů,

d)   nezvratným důkazem

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝMI DIAMANTY A PODMÍNKY JEJICH DOVOZU, VÝVOZU A TRANZITU
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Pojmy
§ 3  
HLAVA II - PŘÍSLUŠNÝ ORGÁN ČESKÉ REPUBLIKY, JEHO ORGANIZACE A ÚKOLY
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Povinnost zachovávat mlčenlivost
HLAVA III - DOVOZ A VÝVOZ SUROVÝCH DIAMANTŮ
§ 7  
§ 8 - Dovoz surových diamantů
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Správní řízení při dovozu
§ 12  
§ 13 - Certifikát České republiky
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Správní řízení při vývozu
§ 19  
HLAVA IV - TRANZIT SUROVÝCH DIAMANTŮ
§ 20  
§ 21 - Národní tranzit do vnitrozemí
§ 22 - Národní tranzit z vnitrozemí
§ 23  
§ 24 - Národní přímý tranzit
§ 25  
§ 26 - Režim společného tranzitu
HLAVA V - REGISTRACE
§ 27 - Obecná registrace
§ 28 - Zvláštní registrace
§ 29  
HLAVA VI - EVIDENCE A KONTROLA
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
HLAVA VII - SANKCE A ZABRÁNÍ VĚCI
§ 34  
§ 35  
§ 36 - Zabrání věci
§ 37 - Společná ustanovení
HLAVA VIII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 38 - Propadnutí věci
§ 39  
§ 40  
§ 41 - Mezinárodní spolupráce
§ 42 - Přechodná ustanovení
§ 43  
§ 44  
§ 45  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
§ 46  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
§ 47  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 48  
Příloha - Certifikát České republiky
Zavřít
MENU