361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Částka: 121 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. října 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. září 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 253/2005 Sb. s účinností od 1. července 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

361

ZÁKON
ze dne 23. září 2003
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy a rozsah působnosti

        (1)  Tento zákon upravuje právní poměry fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu (dále jen "příslušník"), jejich odměňování, řízení ve věcech služebního poměru a organizační věci služby (dále jen "služební vztahy"). Bezpečnostním sborem se rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace.

        (2)  V čele Policie České republiky je policejní prezident, Hasičského záchranného sboru České republiky je generální ředitel, Celní správy České republiky je generální ředitel Generálního ředitelství cel, Vězeňské služby České republiky je generální ředitel, Bezpečnostní informační služby je ředitel a Úřadu pro zahraniční styky a informace je ředitel (dále jen "ředitel bezpečnostního sboru").

        (3)  Příslušník je ve služebním poměru k České republice. Práva a povinnosti České republiky vůči příslušníkovi plní příslušný bezpečnostní sbor.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy a rozsah působnosti
§ 2 - Pravomoc jednat a rozhodovat ve věcech služebního poměru
§ 3 - Evidence služebních míst
§ 4 - Systemizace bezpečnostního sboru
§ 5 - Služební předpis
§ 6 - Místo služebního působiště
§ 7 - Služební hodnost, minimální stupeň vzdělání, minimální doba trvání služebního poměru pro služební hodnost a tarifní třída
§ 8 - Hodnostní označení
§ 9 - Druhy služebního poměru
§ 10 - Služební poměr na dobu určitou
§ 11 - Služební poměr na dobu neurčitou
§ 12 - Služební zkouška
ČÁST DRUHÁ - VZNIK, ZMĚNY A SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU
HLAVA I - VZNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 13 - Předpoklady k přijetí do služebního poměru
§ 14 - Bezúhonnost
§ 15 - Zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost
§ 16 - Přijímací řízení
§ 17 - Vznik služebního poměru
§ 18 - Ustanovení na služební místo při přijetí do služebního poměru a jmenování do služební hodnosti
HLAVA II - ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU
Díl 1 - Obsazování volných služebních míst
§ 19 - Služební místo
§ 20 - Ustanovení na služební místo
§ 21  
§ 22 - Výběrové řízení na služební místo
§ 23 - Průběh výběrového řízení
§ 24 - Rozsah osobní působnosti výběrového řízení
Díl 2 - Převedení na jiné služební místo
§ 25 - Převedení na jiné služební místo ve stejné služební hodnosti
§ 26 - Převedení na jiné služební místo v jiné služební hodnosti
§ 27 - Převedení na jiné služební místo ve zvláštních případech
Díl 3 - Zálohy
§ 28 - Druhy záloh
§ 29 - Záloha činná
§ 30 - Záloha pro studující
§ 31 - Záloha zvláštní
§ 32 - Záloha pro přechodně nezařazené
§ 33 - Záloha neplacená
§ 34 - Ustanovení na služební místo po vynětí ze zálohy
Díl 4 - Další změny služebního poměru
§ 35 - Jmenování do jiné služební hodnosti
§ 36 - Převelení
§ 37 - Služební cesta
§ 38 - Studijní pobyt
§ 39 - Zastupování na jiném služebním místě
§ 40 - Zproštění výkonu služby
HLAVA III - SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 41 - Způsoby skončení služebního poměru
§ 42 - Propuštění
§ 43 - Potvrzení o výkonu služby a služební posudek
§ 44 - Nároky po zrušení rozhodnutí o skončení služebního poměru
ČÁST TŘETÍ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÍKA A OMEZENÍ JEHO NĚKTERÝCH PRÁV
§ 45 - Základní povinnosti příslušníka
§ 46 - Služební kázeň
§ 47  
§ 48  
ČÁST ČTVRTÁ - KÁZEŇSKÉ ODMĚNY A KÁZEŇSKÉ TRESTY
§ 49 - Kázeňské odměny
§ 50 - Kázeňský přestupek
§ 51 - Kázeňský trest
ČÁST PÁTÁ - DOBA SLUŽBY, SLUŽEBNÍ POHOTOVOST A DOBA ODPOČINKU
HLAVA I - DOBA SLUŽBY
§ 52 - Základní doba služby v týdnu
§ 53 - Rozvržení doby služby
§ 54 - Služba přesčas
§ 55 - Služba v noci
§ 56 - Pružná doba služby
§ 57 - Formy pružné doby služby
§ 58 - Překážky ve službě při pružné době služby
§ 59 - Služba přesčas při pružné době služby
§ 60 - Přestávka na jídlo a odpočinek
§ 61 - Přestávka ke kojení
HLAVA II - SLUŽEBNÍ POHOTOVOST
§ 62  
HLAVA III - DOBA ODPOČINKU
§ 63 - Nepřetržitý odpočinek mezi jednotlivými směnami
§ 64 - Nepřetržitý odpočinek v týdnu
§ 65 - Délka dovolené
§ 66 - Čerpání dovolené
§ 67 - Krácení dovolené
HLAVA IV - SLUŽEBNÍ VOLNO S POSKYTNUTÍM SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72 - Služební volno k účasti na výběrovém řízení nebo k získání dalšího odborného požadavku
§ 73 - Služební volno při studiu
§ 74 - Povinnost příslušníka setrvat ve služebním poměru nebo uhradit náklady spojené se studiem nebo studijním pobytem
§ 75 - Společná ustanovení ke slu ž ebnímu v oln u s posk ytn utím s l u ž e b n í h o p říj m u
HLAVA V - SLUŽEBNÍ VOLNO BEZ POSKYTNUTÍ SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU
§ 76  
ČÁST ŠESTÁ - PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY
HLAVA I - PÉČE O PŘÍSLUŠNÍKY
§ 77 - Povinnosti v oblasti péče o příslušníky
HLAVA II - NEMOCENSKÁ PÉČE
§ 78  
HLAVA III - ZDRAVOTNÍ, OSOBNOSTNÍ A FYZICKÁ ZPŮSOBILOST PŘÍSLUŠNÍKA
§ 79  
HLAVA IV - OZDRAVNÝ POBYT
§ 80  
HLAVA V - MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ
§ 81 - Mateřská dovolená
§ 82 - Rodičovská dovolená
§ 83 - Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte
§ 84 - Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené
HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNIC A PŘÍSLUŠNÍKŮ PEČUJÍCÍCH O DÍTĚ
§ 85 - Omezení při výkonu služby
HLAVA VII - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY
§ 86 - Obecná ustanovení
§ 87  
§ 88  
§ 89 - Osobní ochranné prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
§ 90 - Povinnosti bezpečnostního sboru při služebních úrazech a nemocích z povolání
§ 91 - Služebny a služební prostředí
§ 92 - Práva a povinnosti příslušníka
ČÁST SEDMÁ - NÁHRADA ŠKODY
HLAVA I - PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM
§ 93 - Povinnosti a oprávnění bezpečnostního sboru
§ 94 - Povinnosti příslušníka
HLAVA II - ODPOVĚDNOST PŘÍSLUŠNÍKA ZA ŠKODU
Díl 1 - Obecná odpovědnost
§ 95  
Díl 2 - Zvláštní odpovědnost
§ 96 - Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je povinen příslušník vyúčtovat
§ 97 - Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
HLAVA III - ODPOVĚDNOST BEZPEČNOSTNÍHO SBORU ZA ŠKODU
Díl 1 - Obecná a zvláštní odpovědnost
§ 98 - Obecná odpovědnost
§ 99 - Zvláštní odpovědnost za škodu na věci
Díl 2 - Odpovědnost za škodu při služebním úrazu nebo nemoci z povolání
§ 100 - Obecná ustanovení
§ 101 - Druhy náhrad
§ 102 - Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po dobu neschopnosti ke službě
§ 103 - Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
§ 104 - Náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění
§ 105 - Jednorázové odškodnění
§ 106 - Druhy náhrad poskytovaných po úmrtí příslušníka
§ 107 - Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem
§ 108 - Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
§ 109 - Jednorázové odškodnění pozůstalých
§ 110 - Náhrada věcné škody
Díl 3 - Společné ustanovení k odpovědnosti za škodu
§ 111  
ČÁST OSMÁ - SLUŽEBNÍ PŘÍJEM A ODMĚNA ZA SLUŽEBNÍ POHOTOVOST
HLAVA I - OBECNÉ USTANOVENÍ
§ 112  
HLAVA II - SLOŽKY SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU
§ 113  
§ 114 - Základní tarif
§ 115 - Stupnice základních tarifů
§ 116 - Tarifní třída
§ 117 - Tarifní stupeň
§ 118 - Příplatek za vedení
§ 119 - Příplatek za službu v zahraničí
§ 120 - Zvláštní příplatek
§ 121 - Další služební příjem
§ 122 - Osobní příplatek
§ 123 - Odměna
HLAVA III - SLUŽEBNÍ PŘÍJEM VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH
§ 124  
§ 125 - Náhradní volno a služební příjem za službu přesčas
HLAVA IV - ODMĚNA ZA SLUŽEBNÍ POHOTOVOST
§ 126  
HLAVA V - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O SLUŽEBNÍM PŘÍJMU PŘÍSLUŠNÍKŮ A ODMĚNĚ ZA SLUŽEBNÍ POHOTOVOST
§ 127 - Určení složek služebního příjmu ředitele bezpečnostního sboru
§ 128 - Splatnost služebního příjmu
§ 129 - Výplata služebního příjmu
§ 130 - Srážky ze služebního příjmu
§ 131 - Nahlížení do právních předpisů o služebním příjmu
§ 132 - Postup při poskytování některých složek služebního příjmu a odměny za služební pohotovost
§ 133 - Informační systém o služebním příjmu
ČÁST DEVÁTÁ - NATURÁLNÍ NÁLEŽITOSTI A ZVLÁŠTNÍ POŽITKY
§ 134 - Služební stejnokroj nebo jiný oděv
§ 135 - Užívání služebních prostředků k jiným účelům
ČÁST DESÁTÁ - NÁHRADY CESTOVNÍCH VÝDAJŮ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 136  
HLAVA II - NÁHRADY CESTOVNÍCH VÝDAJŮ PŘI SLUŽEBNÍ CESTĚ
§ 137 - Druhy náhrad cestovních výdajů
§ 138 - Náhrada jízdních výdajů
§ 139 - Náhrada jízdních výdajů za cesty k návštěvě člena rodiny
§ 140 - Náhrada výdajů za ubytování
§ 141 - Stravné
§ 142 - Náhrada nutných vedlejších výdajů
HLAVA III - NÁHRADY VÝDAJŮ PŘI ZAHRANIČNÍ SLUŽEBNÍ CESTĚ
§ 143  
§ 144 - Náhrada jízdních výdajů
§ 145 - Náhrada jízdních výdajů za cesty k návštěvě člena rodiny
§ 146 - Stravné v cizí měně
§ 147 - Kapesné
HLAVA IV - NÁHRADY CESTOVNÍCH VÝDAJŮ V OSTATNÍCH PŘÍPADECH
§ 148 - Náhrada cestovních výdajů při studiu a při vyslání na studijní pobyt
§ 149 - Náhrada cestovních výdajů při vzniku nebo změně služebního poměru
§ 150 - Náhrada jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu a stravné v místě služebního působiště
§ 151  
§ 152  
HLAVA V - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K NÁHRADÁM CESTOVNÍCH VÝDAJŮ
§ 153  
HLAVA VI - NÁHRADA STĚHOVACÍCH VÝDAJŮ
§ 154  
ČÁST JEDENÁCTÁ - VÝSLUHOVÉ NÁROKY
HLAVA I - ODCHODNÉ
§ 155 - Podmínky nároku na odchodné
§ 156 - Výměra odchodného
HLAVA II - VÝSLUHOVÝ PŘÍSPĚVEK
§ 157 - Podmínky nároku na výsluhový příspěvek
§ 158 - Výměra výsluhového příspěvku
§ 159 - Zvyšování výměry výsluhového příspěvku
§ 160 - Souběh výsluhového příspěvku s důchody
§ 161 - Souběh nároku na výsluhový příspěvek s nárokem na výsluhový příspěvek ze služebního poměru vojáka z povolání
§ 162 - Zánik nároku na výplatu výsluhového příspěvku
§ 163 - Povinnosti příslušníka, jemuž je poskytován výsluhový příspěvek
HLAVA III - ÚMRTNÉ
§ 164  
HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O VÝSLUHOVÝCH NÁROCÍCH
§ 165 - Doba rozhodná pro výsluhové nároky
§ 166 - Měsíční služební příjem pro účely stanovení výše výsluhových nároků
§ 167 - Výplata výsluhových nároků
§ 168 - Srážky z výsluhových nároků
ČÁST DVANÁCTÁ - ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 169 - Účastníci řízení
§ 170  
§ 171  
§ 172  
§ 173  
§ 174 - Práva a povinnosti účastníka v řízení
§ 175 - Podání a postoupení podání
§ 176 - Doručování
§ 177 - Náklady řízení
HLAVA II - PRŮBĚH ŘÍZENÍ
§ 178 - Zahájení řízení
§ 179 - Zastavení řízení
§ 180 - Podklady rozhodnutí
§ 181 - Rozhodnutí
§ 182 - Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
HLAVA III - ŘÍZENÍ O PROPUŠTĚNÍ PODLE § 42 ODST. 1 PÍSM. D)
§ 183  
§ 184 - Zahájení zvláštního řízení
§ 185  
HLAVA IV - ŘÍZENÍ O KÁZEŇSKÉM PŘESTUPKU A O JED N ÁNÍ, K TERÉ MÁ ZN A K Y PŘESTUP K U
§ 186 - Ukládání kázeňských trestů
§ 187 - Postoupení věci
§ 188 - Zastavení řízení o kázeňském přestupku
§ 189 - Zvláštní postup při projednávání jednání, které má znaky přestupku
HLAVA V - PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ
§ 190 - Odvolání
§ 191 - Rozklad
§ 192 - Obnova řízení
§ 193 - Přezkumné řízení
§ 194 - Poradní komise
HLAVA VI - VÝKON ROZHODNUTÍ A PŘEZKOUMÁVÁNÍ PRAVOMOCNÝCH ROZHODNUTÍ SOUDEM
§ 195 - Výkon rozhodnutí
§ 196 - Přezkoumávání pravomocných rozhodnutí soudem
ČÁST TŘINÁCTÁ - INFORMOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ A PROJEDNÁVÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝKONU SLUŽBY A VZTAHY BEZPEČNOSTNÍHO SBORU A ODBOROVÉ ORGANIZACE
§ 197 - Právo na informace a projednání záležitostí týkajících se výkonu služby
§ 198 - Působnost odborové organizace a vyššího odborového orgánu
§ 199 - Kolektivní dohoda
§ 200 - Ochrana odborových funkcionářů a zabezpečení činnosti odborových organizací
ČÁST ČTRNÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 201 - Výklad některých pojmů
§ 202 - Osobní údaje
§ 203 - Služební hodnocení
§ 204 - Způsobilost účastníka
§ 205 - Neplatnost právního úkonu účastníka
§ 206  
§ 207  
§ 208  
§ 209 - Zánik práva
§ 210 - Lhůty
§ 211 - Počítání času
§ 212 - Zánik a přechod nároků po smrti příslušníka
§ 213 - Bezdůvodné obohacení
§ 214 - Mlčenlivost
HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 215  
§ 216  
§ 217  
§ 218  
§ 219  
§ 220  
§ 221  
§ 222  
§ 223  
§ 224  
§ 225  
§ 226  
§ 227  
§ 228  
§ 229  
HLAVA III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 230 - Zrušovací ustanovení
§ 231 - Účinnost
Zavřít
MENU