353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních

Částka: 118 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. října 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. září 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 609/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

353

ZÁKON
ze dne 26. září 2003
o spotřebních daních

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   podmínky zdanění vybraných výrobků, zahřívaných tabákových výrobků a surového tabáku spotřebními daněmi,

b)   způsob značení a prodeje tabákových výrobků,

c)   způsob barvení a značkování vybraných minerálních olejů,

d)   způsob značkování některých dalších minerálních olejů,

e)   sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji a

f)    nakládání se surovým tabákem.

 

        (2)  Vybranými výrobky se pro účely spotřebních daní rozumí

 

a)   minerální oleje,

b)   líh,

c)   pivo,

d)   víno a meziprodukty,

e)   tabákové výrobky, které jsou předmětem daně z tabákových výrobků.

 

        (3)  Spotřebními daněmi jsou

 

a)   daň z minerálních olejů,

b)   daň z lihu,

c)    daň z piva,

d)   daň z vína a meziproduktů,

e)   daň z tabákových výrobkům,

f)    daň ze zahřívaných tabákových výrobků a

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Daňové území
§ 3 - Vymezení pojmů
§ 4 - Plátce daně
§ 5 - Prokázání zdanění vybraných výrobků
§ 6 - Prokázání oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně
§ 7 - Předmět daně
§ 8 - Vznik daňové povinnosti
§ 9 - Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit
§ 10 - Sazby a výpočet daně
§ 11 - Osvobození od daně
§ 12 - Uplatnění nároku na osvobození od daně
§ 13 - Zvláštní povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
§ 14 - Vracení daně plátci
§ 15 - Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit
§ 16 - Zánik nároku na vrácení daně
§ 17 - Zdaňovací období
§ 18 - Daňové přiznání a splatnost daně
§ 19 - Podmíněné osvobození od daně
§ 20 - Povolení k provozování daňového skladu
§ 21 - Zajištění daně
§ 22 - Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků
§ 23 - Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
§ 24 - Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky
§ 25 - Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy
§ 26 - Průvodní doklad pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
§ 27 - Vývoz v režimu podmíněného osvobození od daně
§ 28 - Porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy
§ 29 - Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání
§ 30 - Zjednodušený průvodní doklad
§ 31 - Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky do jiného členského státu nebo přes území jiného členského státu pro účely podnikání
§ 32 - Doprava vybraných výrobků pro osobní spotřebu
§ 33 - Zasílání vybraných výrobků
§ 34 - Dovoz vybraných výrobků
§ 35 - Vývoz vybraných výrobků
§ 36 - Prodej za ceny bez daně
§ 37 - Evidence v podniku na výrobu vybraných výrobků
§ 38 - Evidence ve skladu vybraných výrobků
§ 39 - Evidence vedená oprávněným příjemcem
§ 40 - Evidence vedená uživatelem
§ 41 - Oprávnění celních úřadů a celních ředitelství
§ 42 - Zajištění, propadnutí a zabrání vybraných výrobků a dopravních prostředků
§ 43 - Pokuty
ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I - DAŇ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ
§ 44 - Plátce daně z minerálních olejů
§ 45 - Předmět daně z minerálních olejů
§ 46 - Vznik povinnosti daň z minerálních olejů přiznat a zaplatit
§ 47 - Základ daně z minerálních olejů
§ 48 - Sazby daně z minerálních olejů
§ 49 - Osvobození od daně z minerálních olejů
§ 50 - Doprava minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky
§ 51 - Prokázání zdanění minerálních olejů
§ 52 - Prokázání oprávněného nabytí minerálních olejů osvobozených od daně
§ 53 - Zvláštní povolení pro přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně
§ 54 - Vracení daně z minerálních olejů plátci
§ 55 - Vracení daně z minerálních olejů ozbrojeným silám členských států NATO s výjimkou ozbrojených sil České republiky
§ 56 - Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla
§ 57 - Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa
§ 58 - Zajištění daně z minerálních olejů
§ 59 - Uplatnění režimu podmíněného osvobození od daně pro minerální oleje
§ 60 - Nákup a prodej zkapalněných ropných plynů
§ 61 - Povolení k provozování daňového skladu pro minerální oleje
§ 62 - Oprávněný příjemce minerálních olejů
§ 63 - Dovoz minerálních olejů
§ 64 - Vývoz minerálních olejů
§ 65 - Oprávnění celních úřadů a celních ředitelství při správě daně z minerálních olejů
HLAVA II - DAŇ Z LIHU
§ 66 - Plátce daně z lihu
§ 67 - Předmět daně z lihu
§ 68 - Vznik povinnosti daň z lihu přiznat a zaplatit
§ 69 - Základ daně z lihu
§ 70 - Sazby daně z lihu
§ 71 - Osvobození od daně z lihu
§ 72 - Uplatnění nároku na osvobození od daně z lihu
§ 73 - Zvláštní povolení na přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně
§ 74 - Prokázání zdanění lihu
§ 75 - Prokázání oprávněného nabytí lihu osvobozeného od daně
§ 76 - Daňové přiznání k dani z lihu a splatnost této daně
§ 77 - Zajištění daně z lihu
§ 78 - Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro líh
§ 79 - Doprava lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky
HLAVA III - DAŇ Z PIVA
§ 80 - Plátce daně z piva
§ 81 - Předmět daně z piva
§ 82 - Malý nezávislý pivovar
§ 83 - Vznik povinnosti daň z piva přiznat a zaplatit
§ 84 - Základ daně z piva
§ 85 - Sazby a výpočet daně z piva
§ 86 - Osvobození od daně z piva
§ 87 - Zvláštní povolení na přijímaní a užívání piva osvobozeného od daně
§ 88 - Zařazení do velikostní skupiny
§ 89 - Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro pivo
§ 90 - Zajištění daně z piva
§ 91 - Prokazování původu dováženého piva
HLAVA IV - DAŇ Z VÍNA A MEZIPRODUKTŮ
§ 92 - Plátce daně z vína a meziproduktů
§ 93 - Předmět daně z vína a meziproduktů
§ 94 - Vznik povinnosti daň z vína a meziproduktů přiznat a zaplatit
§ 95 - Základ daně z vína a meziproduktů
§ 96 - Sazby daně z vína a meziproduktů
§ 97 - Osvobození od daně z vína a meziproduktů
§ 98 - Zvláštní povolení na přijímání a užívání vína osvobozeného od daně
§ 99 - Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro víno a meziprodukty
§ 100 - Doprava tichého vína v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky
HLAVA V - DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
§ 101 - Předmět daně z tabákových výrobků
§ 102 - Základ daně z tabákových výrobků
§ 103 - Cena pro konečného spotřebitele
§ 104 - Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků
§ 105 - Osvobození od daně z tabákových výrobků
§ 106 - Zvláštní povolení na přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně
§ 107 - Jednotkové balení
§ 108 - Dovoz tabákových výrobků v rámci podnikatelské činnosti
§ 109 - Oprávněný příjemce tabákových výrobků
§ 110 - Zákaz prodeje za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele
§ 111 - Snížení ceny pro konečného spotřebitele
§ 112 - Zákaz prodeje za cenu vyšší než cena pro konečného spotřebitele
§ 113 - Zvláštní ustanovení
§ 114 - Značení tabákovými nálepkami
§ 115 - Kontrola značení
§ 116 - Daňové přiznání k dani z tabákových výrobků a splatnost této daně
§ 117 - Povolení k provozování daňového skladu pro tabákové výrobky
§ 118 - Objednávání, odběr a distribuce tabákových nálepek
§ 119 - Hodnota tabákové nálepky
§ 120 - Zástavní právo
§ 121 - Evidence a kontrola tabákových nálepek
§ 122 - Vracení tabákových nálepek
§ 123 - Přestupky a jiné správní delikty
§ 124  
§ 125  
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131  
ČÁST TŘETÍ - OMEZENÍ PRODEJE LIHOVIN A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
§ 132 - Vymezení pojmů
§ 133 - Zákaz prodeje
§ 134 - Kontrola
§ 135 - Přestupky a jiné správní delikty
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 136  
§ 137  
§ 138  
§ 139  
HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 140  
HLAVA III - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 141  
HLAVA IV - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 142 - Účinnost
Zavřít
MENU