350/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

Částka: 127 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. srpna 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. července 2002 Nabývá účinnosti: 14. srpna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 597/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2006
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 429/2005 Sb. s účinností od 1. listopadu 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

350

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. července 2002,
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování,
hodnocení a řízení kvality ovzduší

        Vláda nařizuje podle § 55 odst.  1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), (dále jen "zákon"):

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví imisní limity, meze tolerance, cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle. Dále se stanoví způsob posuzování úrovně znečištění ovzduší, oblasti a místa se zhoršenou a dobrou kvalitou ovzduší a zásady měření úrovně znečištění ovzduší.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

 

a)   cílovým imisním limitem - koncentrace znečišťující látky ve vnějším ovzduší stanovená za účelem odstranění, zabránění nebo omezení škodlivých účinků na lidské zdraví a na životní prostředí celkově, které je třeba dosáhnout, pokud je to možné, ve stanovené době,

b)   dlouhodobým imisním cílem pro ozon - taková úroveň znečištění ovzduší troposférickým ozonem, pod níž lze na základě současného stavu vědeckého poznání vyloučit přímý škodlivý vliv na zdraví lidí nebo zvířat nebo na životní prostředí,

c)    posuzováním kvality ovzduší - tímto nařízením stanovená, popřípadě orgány ochrany ovzduší schválená metoda k provádění měření, výpočtu, předpovědi nebo odborného odhadu úrovně znečištění ovzduší,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Imisní limity, meze tolerance, cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle, depoziční limit
§ 4 - Posuzování úrovně znečištění ovzduší
§ 5 - Oblasti a místa se zhoršenou a dobrou kvalitou ovzduší
§ 6 - Měření úrovně znečištění ovzduší
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Hodnoty imisních limitů a mezí tolerance pro vybrané látky znečišťující ovzduší, cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle pro troposférický ozon a depozičních limit pro prašný spad
Příloha č. 2 - Stanovení požadavků pro posuzování koncentrací oxidu siřičitého (SO2), suspendovaných částic(PM10), oxidu dusičitého (NO2) a oxidů dusíku (NOx), olova, oxidu uhelnatého (CO), benzenu, kadmia, amoniaku, arsenu, niklu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků vyjádřených jako benzo(a)pyren ve vnějším ovzduší
Příloha č. 3 - Umístění bodů vzorkování (míst měření) pro měření koncentrací znečišťujících látek ve vnějším ovzduší
Příloha č. 4 - Kritéria pro určování minimálního počtu bodů vzorkování kontinuálního měření koncentrací znečišťujících látek ve vnějším ovzduší
Příloha č. 5 - Cíle kvality údajů a komplikace výsledků posouzení kvality vnějšího ovzduší
Příloha č. 6 - Referenční metody měření a analýzy znečišťujících látek, kalibrace přístrojů a stanovení hmotnosti prašného spadu
Příloha č. 7 - Měření prekurzorů ozonu
Příloha č. 8 - Soubor metod pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší
Příloha č. 9 - Podmínky posuzování a hodnocení vlivu liniového zdroje znečišťování ovzduší na úroveň znečištění ovzduší při jeho používní mobilními zdroji znečišťování ovzduší
Příloha č. 10 - Zóny pro ochranu ekosystémů a vegetace
Zavřít
MENU