323/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě

Částka: 118 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. července 2002 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 2. července 2002 Nabývá účinnosti: 19. července 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 412/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 577/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

323

 

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 2. července 2002
o rozpočtové skladbě

 

        Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst.  4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst.  1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Touto vyhláškou se stanoví jednotné třídění příjmů a výdajů (dále jen „rozpočtová skladba“), které se uplatňuje

 

a)   v rozpočtech organizačních složek státu,

b)   při sledování plnění státního rozpočtu,

c)   při sledování tvorby a čerpání rezervního fondu organizačních složek státu,

d)   v rozpočtech státních fondů,

e)   při pohybech na účtech státních finančních aktiv,

f)    při pohybech na účtech pro řízení státního dluhu,

g)   při plánovaných a skutečných pohybech na účtech rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rada“) a dobrovolných svazků obcí s výjimkou fondu cizích prostředků, fondu sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti.

 

        (2) Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje do jednotek třídění, kterými jsou povinny označovat své rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje organizační složky státu a právnické osoby uvedené v odstavci  1 (dále jen „organizace“). Každý skutečný jednotlivý příjem a výdaj se zatřídí na nejnižší jednotky jednotlivých třídění, a to na kapitoly, položky, paragrafy, záznamové jednotky, podkladové jednotky, prostorové jednotky, nástroje, dílčí průřezové ukazatele, akce, účely, množiny nebo podmnožiny a účelové znaky, které pro něj stanoví tato vyhláška. Souhrnné údaje ve výkazech a jiných informacích o příjmech nebo výdajích se člení podle těch z nich, které stanoví právní předpis nebo orgán, který předkládání těchto informací stanovil. Kde právní předpis stanoví, že rozpočet příjmů nebo výdajů v určité rozpočtové evidenci se člení podle rozpočtové skladby, ale nestanoví, že podle úplné rozpočtové skladby nebo v jaké podrobnosti12), určí to, která povinná třídění se k jejich členění použijí a zda se použijí jejich nejnižší jednotky nebo jen jejich určité agregace, orgán, v jehož působnosti se rozpočtová evidence vede. Je-li k tomuto určení příslušná organizace rozhodující o vlastním rozpočtu, může rozhodnout i o použití nepovinných třídění. Podle úplné rozpočtové skladby člení organizační složky státu rozpočet výdajů pro účely rezervace13).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Hlediska třídění příjmů a výdajů
§ 3 - Jednotky třídění příjmů a výdajů
§ 4 - Přechodné ustanovení
§ 5 - Účinnost
Příloha - Rozpočtová skladba
Zavřít
MENU