320/2002 Sb.Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Částka: 117 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. července 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. června 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003 s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 378/2007 Sb. s účinností od 31. prosince 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. 141/2002 Sb. a č. 168/2002 Sb.

 

320

ZÁKON
ze dne 13. června 2002
o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách

 

Čl. I


        Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4b odst.  3 větě druhé se slova "popřípadě místně příslušný okresní úřad," zrušují.

        2.  V § 6 odst.  1 písmeno a) zní:

"a)  

obecní úřad pro svůj správní obvod, v hlavním městě Praze úřad městské části a v územně členěných statutárních městech úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad") v přenesené působnosti, jde-li o tombolu s herní jistinou do 50 000 Kč a věcnou loterii s herní jistinou do 200 000 Kč,".

        3.  V § 6 odst.  1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

        4.  V § 6 odst.  1 písmeno b) zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Čl. XXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
Čl. XXXIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Čl. XLIX  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona č. 298/1992 Sb., o místním referendu
Čl. L  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
Čl. LI  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
Čl. LII  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
Čl. LIII  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých občanů
Čl. LV  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
Čl. LVI  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)
Čl. LVII  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
Čl. LVIII  
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
Čl. LIX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
Čl. LX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Čl. LXI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Čl. LXII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. LXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
Čl. LXIV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Čl. LXV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Čl. LXVI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Čl. LXVII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících
Čl. LXVIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. LXIX  
ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Čl. LXX  
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
Čl. LXXI  
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Čl. LXXII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
Čl. LXXIII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Čl. LXXIV  
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Čl. LXXV  
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství
Čl. LXXVI  
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Čl. LXXVII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
Čl. LXXVIII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Čl. LXXIX  
ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Čl. LXXX  
ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech
Čl. LXXXI  
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů
Čl. LXXXII  
ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. LXXXIII  
ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
Čl. LXXXIV  
ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. LXXXV  
ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Čl. LXXXVI  
ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Čl. LXXXVII  
ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
Čl. LXXXVIII  
ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
Čl. LXXXIX  
ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
Čl. XC  
ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Čl. XCI  
ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
Čl. XCII  
ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
Čl. XCIII  
ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Čl. XCIV  
ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
Čl. XCV  
ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Čl. XCVI  
ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Čl. XCVII  
ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
Čl. XCVIII  
ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Čl. XCIX  
ČÁST STÁ - Změna zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. C  
ČÁST STO PRVNÍ - Změna zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Čl. CI  
ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
Čl. CII  
ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Čl. CIII  
ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Čl. CIV  
ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Čl. CV  
ČÁST STO ŠESTÁ - Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Čl. CVI  
ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
Čl. CVII  
ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Čl. CVIII  
ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. CIX  
ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. CX  
ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
Čl. CXI  
ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
Čl. CXII  
ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Čl. CXIII  
ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
Čl. CXIV  
ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
Čl. CXV  
ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých dalších zákonů
Čl. CXVI  
ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Čl. CXVII  
ČÁST STO OSMNÁCTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. CXVIII  
ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. CXIX  
ČÁST STO DVACÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. CXX  
Zavřít
MENU