119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)

Částka: 052 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. března 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

119

 

ZÁKON

ze dne 8. března 2002

o střelných zbraních a střelivu

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ZBRANĚ, STŘELIVO A MUNICE

 

HLAVA I

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem. 

 

        (2)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie32) a upravuje nakládání se zbraněmi a střelivem, podmínky pro provozování střelnic, nakládání s municí a provádění pyrotechnického průzkumu.

 

        (3)  Zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na

 

a)   zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji ozbrojenými silami České republiky1), Vojenskou policií33), bezpečnostními sbory1a), Vojenským zpravodajstvím1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, a jsou určeny k plnění jejich úkolů,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZBRANĚ A STŘELIVO
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení některých pojmů
HLAVA II - KATEGORIE ZBRANÍ A STŘELIVA
§ 3 - Rozdělení zbraní a střeliva
§ 4 - Zbraně kategorie A
§ 5 - Zbraně kategorie B
§ 6 - Zbraně kategorie C
§ 7 - Zbraně kategorie D
HLAVA III - NABÝVÁNÍ VLASTNICTVÍ, DRŽENÍ A NOŠENÍ ZBRANĚ A STŘELIVA
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
HLAVA IV - ZBROJNÍ PRŮKAZ
§ 16 - Zbrojní průkazy a jejich skupiny
§ 17 - Vydání zbrojního průkazu
§ 18  
§ 19 - Věková hranice pro vydání zbrojního průkazu
§ 20 - Zdravotní způsobilost pro vydání zbrojního průkazu
§ 21 - Odborná způsobilost pro vydání zbrojního průkazu
§ 22 - Bezúhonnost fyzické osoby
§ 23 - Spolehlivost fyzické osoby
§ 24 - Vydání nového zbrojního průkazu
§ 25 - Rozšíření skupin zbrojního průkazu
§ 26 - Zánik platnosti zbrojního průkazu
§ 27 - Odnětí zbrojního průkazu
§ 28 - Oprávnění držitelů zbrojních průkazů
§ 29 - Povinnosti držitele zbrojního průkazu
§ 30 - Zkušební komisař
HLAVA V - ZBROJNÍ LICENCE
§ 31 - Zbrojní licence a jejich skupiny
§ 32 - Náležitosti žádosti o vydání zbrojní licence
§ 33 - Vydání zbrojní licence
§ 34 - Prověřování bezúhonnosti a spolehlivosti
§ 35 - Rozšíření skupin zbrojní licence
§ 36 - Odnětí zbrojní licence
§ 37 - Zánik platnosti zbrojní licence
§ 38 - Oprávnění držitele zbrojní licence
§ 39 - Povinnosti držitele zbrojní licence
§ 40 - Povinnosti zbrojíře
HLAVA VI - REGISTRACE ZBRANÍ A PRŮKAZ ZBRANĚ
§ 41  
§ 42  
§ 43  
HLAVA VII - VÝVOZ, DOVOZ A TRANZIT ZBRANÍ A STŘELIVA
§ 44 - Trvalý vývoz zbraní a střeliva
§ 45 - Trvalý dovoz zbraní a střeliva
§ 46 - Tranzit zbraní a střeliva
§ 47 - Zánik platnosti zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva
§ 48 - Odnětí zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva
§ 49 - Evropský zbrojní pas
§ 50 - Přeprava zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva
§ 51 - Ustanovení společná pro trvalý vývoz, trvalý dovoz a tranzit zbraní a střeliva
HLAVA VIII - STŘELNICE
§ 52 - Provozování střelnic
§ 53 - Pozastavení provozování střelnice
§ 54 - Povinnosti provozovatele střelnice
§ 55 - Správce střelnice
HLAVA IX - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE ZBRANĚMI A STŘELIVEM
§ 56 - Zadržení zbraně, střeliva, zbrojního průkazu, průkazu zbraně a zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva
§ 57 - Zajištění zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně, zbrojního průkazu, průkazu zbraně a zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva
§ 58 - Zabezpečení zbraní a střeliva
§ 59 - Svěření zbraně
§ 60 - Držení a nošení zbraní při zvláštních příležitostech
§ 61 - Veřejné vystavování zbraní a střeliva
§ 62  
§ 63 - Znehodnocování a ničení zbraní a střeliva a výroba řezů zbraní a střeliva
§ 64 - Postup držitele zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva po zániku jejich platnosti
§ 65 - Úmrtí držitele zbraně nebo střeliva
§ 66 - Dědění zbraně nebo střeliva
§ 67 - Oznámení o propadnutí nebo zabrání zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva
§ 68 - Nálezy dokladů, zbraní nebo střeliva
§ 69 - Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování
§ 70 - Mimořádná opatření
HLAVA X - INFORMAČNÍ SYSTÉMY O ZBRANÍCH, STŘELIVU A PROVOZOVANÝCH STŘELNICÍCH
§ 71 - Informační systémy
§ 72 - Uchovávání údajů a dokumentace
§ 73 - Poskytování údajů
HLAVA XI - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 74  
§ 75  
HLAVA XII - SANKCE A OCHRANNÁ OPATŘENÍ
§ 76 - Správní delikty
§ 77 - Ochranná opatření
HLAVA XIII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
§ 78 - Vztah ke správnímu řádu
§ 79 - Zmocňovací ustanovení
HLAVA XIV - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 156/2000 Sb.
§ 84  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
§ 85  
§ 86 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 87  
Příloha - Vymezení zbraní a střeliva
Zavřít
MENU