440/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Částka: 166 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 30. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 50/2003 Sb. s účinností od 28. února 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

440

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 30. listopadu 2001
o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

        Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 444 odst.  2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 367/2000 Sb., a podle § 203 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.:

 

§ 1

 

Základní ustanovení

 

        Touto vyhláškou se stanoví výše, do které se poskytuje náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením zdraví (dále jen "škoda na zdraví"), a určování výše této náhrady v jednotlivých případech (dále jen "odškodnění").

 

§ 2

 

Odškodnění bolesti

 

        (1)  Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, a to za bolest způsobenou škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků; za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla, (dále jen "poškozený"). Bodové ohodnocení škody na zdraví se vymezuje v lékařském posudku.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Odškodnění bolesti
§ 3 - Odškodnění ztížení společenského uplatnění
§ 4 - Určování bodového ohodnocení pro stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
§ 8 - Lékařský posudek
§ 9 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 10  
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů
Příloha č. 2 - Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů
Příloha č. 3 - Sazby bodového hodnocení za bolest u nemocí z povolání
Příloha č. 4 - Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u nemocí z povolání
Zavřít
MENU