381/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Částka: 145 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. listopadu 2001 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 17. října 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 93/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

381

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí
ze dne 17. října 2001,
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 5, § 55 odst. 10 a 13 a § 56 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

 

§ 1


Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů

 

        (1)  Katalog odpadů je uveden v příloze č. 1.

 

        (2)  Seznam nebezpečných odpadů podle § 6 odst.  1 písm.  a) zákona je uveden v příloze č. 2.

 

§ 2


Postup pro zařazování odpadů podle
Katalogu odpadů

 

        (1)  Původce odpadů a oprávněná osoba odpady zařazují pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu; při tomto zařazování postupují následujícím způsobem:

 

a)   podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, se nejdříve vyhledá odpovídající skupina, uvnitř skupiny potom podskupina odpadu. V dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem. Uvnitř podskupiny je nutné volit určitější označení odpadu před obecným,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů
§ 2 - Postup pro zařazování odpadů podle Katalogu odpadů
§ 3 - Postup zařazování odpadů podle kategorií
§ 4 - Náležitosti návrhu okresního úřadu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů
§ 5 - Zelený, žlutý a červený seznam odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
§ 6 - Obsah dokladu, který musí při vývozu, dovozu a tranzitu doprovázet odpady uvedené na zeleném seznamu
§ 7 - Náležitosti oznámení o plánovaném vývozu, dovozu nebo tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
§ 8  
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - KATALOG ODPADŮ
Příloha č. 2 - SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Příloha č. 3 - ZELENÝ SEZNAM ODPADŮ
Příloha č. 4 - ŽLUTÝ SEZNAM ODPADŮ
Příloha č. 5 - ČERVENÝ SEZNAM ODPADŮ
Příloha č. 6 - Seznam odpadů, jejichž vývoz za účelem využití je zakázán do všech států s výjimkou států rovněž uvedených v této příloze
Příloha č. 7 - Seznam odpadů, jejichž vývoz za účelem využití do států rovněž uvedených v této příloze je zakázán
Příloha č. 8 - Doklad podle § 55 odst. 9 zákona o odpadech, který doprovází odpad uvedený na zeleném seznamu odpadů, jehož vývoz a tranzit nevyžaduje souhlas a který je přepravován přes hranice státu za účelem využití
Příloha č. 9 - Tiskopis průvodního listu
Příloha č. 10 - Seznam odpadů uvedených v Zeleném seznamu odpadů, jejichž vývoz a dovoz za účelem využití je z důvodu ochrany zdraví a životního prostředí možný pouze se souhlasem ministerstva podle § 59 zákona
Zavřít
MENU