254/2001 Sb.Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Částka: 098 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. července 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. června 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 20/2004 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

254

ZÁKON
ze dne 28. června 2001
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Účel a předmět zákona

        (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství1). Účelem tohoto zákona je též přispívat k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.

        (2) Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

 

§ 2

Vymezení pojmů

        (1) Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel a předmět zákona
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Práva k vodám a právní povaha vod
§ 4  
HLAVA II - NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
Díl 1 - Základní povinnosti
§ 5  
Díl 2 - Nakládání s povrchovými vodami
§ 6 - Obecné nakládání s povrchovými vodami
§ 7 - Užívání povrchových vod k plavbě
Díl 3 - Povolení, souhlas a vyjádření
Oddíl 1 - Povolení
§ 8 - Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami
§ 13 - Zánik povolení k nakládání s vodami
§ 14 - Povolení k některým činnostem
§ 15 - Stavební povolení k vodním dílům
§ 16 - Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
Oddíl 2 - Souhlas
§ 17  
Oddíl 3 - Vyjádření
§ 18  
Díl 4 - Vodoprávní evidence
§ 19 - Evidence rozhodnutí vodoprávních úřadů
§ 20 - Údaje zapisované do katastru nemovitostí
HLAVA III - STAV POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD
§ 21  
§ 22  
HLAVA IV - PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD
§ 23  
§ 24 - Plán hlavních povodí České republiky
§ 25 - Plány oblastí povodí
§ 26 - Programy opatření
HLAVA V - OCHRANA VODNÍCH POMĚRŮ A VODNÍCH ZDROJŮ
Díl 1 - Ochrana vodních poměrů
§ 27  
§ 28 - Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Díl 2 - Podzemní vody
§ 29  
Díl 3 - Ochrana vodních zdrojů
§ 30 - Ochranná pásma vodních zdrojů
§ 31  
§ 32 - Citlivé oblasti
§ 33 - Zranitelné oblasti
§ 34 - Povrchové vody využívané ke koupání
§ 35 - Podpora života ryb
Díl 4 - Ochrana množství vod
§ 36 - Minimální zůstatkový průtok
§ 37 - Minimální hladiny podzemních vod
Díl 5 - Ochrana jakosti vod
§ 38 - Odpadní vody
§ 39 - Závadné látky
§ 40 - Havárie
§ 41 - Povinnosti při havárii
§ 42 - Opatření k nápravě
HLAVA VI - VODNÍ TOKY
§ 43 - Vodní toky
§ 44 - Koryta vodních toků
§ 45 - Změny koryta vodního toku
§ 46 - Ochrana vodních toků a jejich koryt
§ 47 - Správa vodních toků
§ 48 - Správci vodních toků
§ 49 - Oprávnění při správě vodních toků
§ 50 - Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků
§ 51 - Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků
§ 52 - Povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi
§ 53 - Pochybnosti o rozsahu povinností a oprávnění
HLAVA VII - SPRÁVA POVODÍ
§ 54  
HLAVA VIII - VODNÍ DÍLA
§ 55 - Vodní díla
§ 56 - Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků
§ 57 - Užívání vodních děl jinými osobami
§ 58 - Ochrana vodních děl
§ 59 - Povinnosti vlastníků vodních děl
§ 60 - Vstup na pozemky
§ 61 - Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly
§ 62 - Povinnosti vlastníků a stavebníků vodních děl při technickobezpečnostním dohledu
HLAVA IX - OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Díl 1 - Ochrana před povodněmi
§ 63  
§ 64 - Povodně
Díl 2  
§ 65 - Povodňová opatření
§ 66 - Záplavová území
§ 67 - Omezení v záplavových územích
§ 68 - Území určená k rozlivům povodní
§ 69 - Území ohrožená zvláštními povodněmi
§ 70 - Stupně povodňové aktivity
§ 71 - Povodňové plány
§ 72 - Povodňové prohlídky
§ 73 - Předpovědní a hlásná povodňová služba
§ 74 - Povodňové záchranné práce
§ 75 - Povodňové zabezpečovací práce
§ 76 - Dokumentace a vyhodnocení povodní
Díl 3 - Povodňové orgány
§ 77  
§ 78 - Povodňové orgány obcí
§ 79 - Povodňové orgány okresů
§ 80 - Povodňové orgány ucelených povodí
§ 81 - Ústřední povodňový orgán
Díl 4 - Ostatní účastníci ochrany před povodněmi
§ 82 - Správci povodí
§ 83 - Správci vodních toků
§ 84 - Vlastníci vodních děl
§ 85 - Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně
Díl 5 - Náklady na opatření na ochranu před povodněmi
§ 86  
§ 87  
HLAVA X - POPLATKY
Díl 1 - Poplatky
§ 88 - Platba za odebrané množství podzemní vody
§ 89 - Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
§ 90 - Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod
§ 91 - Sledování, měření a evidence znečištění odpadních vod
§ 92 - Rozbory a kontrola znečištění odpadních vod
§ 93 - Zálohy
§ 94 - Poplatkové přiznání
§ 95  
§ 96 - Odklad placení poplatků
§ 97 - Prominutí části poplatků
§ 98  
§ 99 - Správa poplatků
§ 100 - Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Díl 2 - Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí a úhrada výdajů na opatření ve veřejném zájmu
§ 101 - Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí
§ 102 - Úhrada výdajů na opatření ve veřejném zájmu
Díl 3 - Penále
§ 103  
HLAVA XI - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 104  
§ 105 - Obce v přenesené působnosti a újezdní úřady
§ 106 - Okresní úřady
§ 107 - Orgány krajů v přenesené působnosti
§ 108 - Ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad
§ 109 - Pravomoci vodoprávního úřadu při mimořádných opatřeních
§ 110 - Vodoprávní dozor vodoprávních úřadů
§ 111 - Vrchní vodoprávní dozor
§ 112 - Česká inspekce životního prostředí
§ 113  
§ 114 - Oprávnění osob vykonávajících vodoprávní dozor a vrchní vodoprávní dozor
§ 115 - Vodoprávní řízení
HLAVA XII - SANKCE
§ 116  
§ 117 - Pokuty za nedovolené odběry vod
§ 118 - Pokuty za nedovolené vypouštění odpadních nebo důlních vod
§ 119 - Pokuty za nedovolené nakládání se závadnými látkami
§ 120 - Pokuty za porušení povinností týkajících se vodních děl
§ 121 - Pokuty za porušování povinností týkajících se užívání povrchových vod k plavbě
§ 122 - Pokuty za porušení jiných povinností
§ 123 - Pokuty za opakované porušení povinností
§ 124 - Ukládání pokut
§ 125 - Upuštění od pokuty
HLAVA XIII - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 126 - Společná ustanovení
§ 127 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 128  
ČÁST TŘETÍ - Změna přestupkového zákona
§ 129  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státním fondu životního prostředí České republiky
§ 130  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě
§ 131  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o změně trestního zákona, zákona o myslivosti, zákona o rybářství, zákona o státní správě ve vodním hospodářství, zákona o ochraně přírody a krajiny a lesního zákona
§ 132  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o změně zákona o státní správě ve vodním hospodářství a kompetenčního zákona
§ 133  
ČÁST OSMÁ - Změna stavebního zákona
§ 134  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
§ 135  
ČÁST DESÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 136 - Zrušovací ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 137  
Zavřít
MENU