185/2001 Sb.Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. června 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. května 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002 s výjimkami
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 403/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs96/2005 Sb.

185

 

ZÁKON

ze dne 15. května 2001

o odpadech a o změně některých dalších zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje

 

a)   pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje1a) a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání,

b)   práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a

c)    působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

 

§ 2

 

Působnost zákona

 

        (1)  Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou

 

a)   odpadních vod2) v rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy61),

b)   radioaktivních odpadů5),

c)    mrtvých těl zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou, včetně zvířat usmrcených za účelem vymýcení nákazy zvířat odstraňovaných v souladu se zvláštním právním předpisem6),

d)   exkrementů, nejedná-li se o vedlejší produkty živočišného původu podle odstavce  2 písm.  c), slámy a jiných přírodních látek pocházejících ze zemědělské výroby nebo lesnictví, které nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů62) a které se využívají v zemědělství a lesnictví v souladu se zvláštním právním předpisem7) nebo k výrobě energie prostřednictvím postupů nebo metod, které nepoškozují životní prostředí ani neohrožují lidské zdraví,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost zákona
§ 3 - Pojem odpad
§ 4 - Další základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ A HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ
HLAVA I - ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ
§ 5 - Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů
§ 6 - Zařazování odpadu podle kategorií
HLAVA II - HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ
§ 7 - Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
§ 8 - Odejmutí a zánik pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
§ 9 - Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu
ČÁST TŘETÍ - POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
HLAVA I - VŠEOBECNÉ POVINNOSTI
§ 10 - Předcházení vzniku odpadů
§ 11 - Přednostní využívání odpadů
§ 12 - Obecné povinnosti
§ 13 - Balení a označování nebezpečných odpadů
§ 14 - Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
§ 15 - Odpadový hospodář
HLAVA II - POVINNOSTI PRO JEDNOTLIVÉ FÁZE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Díl 1 - Původci odpadů
§ 16 - Povinnosti původců odpadů
§ 17 - Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem
Díl 2 - Sběr a výkup odpadů
§ 18 - Povinnosti při sběru a výkupu odpadů
Díl 3 - Využívání odpadů
§ 19 - Povinnosti při využívání odpadů
Díl 4 - Odstraňování odpadů
§ 20 - Společná ustanovení
§ 21 - Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů
§ 22  
§ 23  
Díl 5 - Přeprava odpadů
§ 24 - Povinnosti při přepravě odpadů
ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI VÝROBKY, VYBRANÝMI ODPADY A VYBRANÝMI ZAŘÍZENÍMI
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 25  
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ VÝROBKY, VYBRANÉ ODPADY A VYBRANÁ ZAŘÍZENÍ
Díl 1 - PCB
§ 26  
§ 27 - Povinnosti při nakládání s PCB, odpady s obsahem PCB a zařízeními obsahujícími PCB
Díl 2 - Odpadní oleje
§ 28  
§ 29 - Povinnosti při nakládání s odpadními oleji
Díl 3 - Baterie a akumulátory
§ 30  
§ 31 - Povinnosti při nakládání s bateriemi a akumulátory
Díl 4 - Kaly z čistíren odpadních vod
§ 32  
§ 33 - Povinnosti při používání kalů
Díl 5 - Odpady z výroby oxidu titaničitého
§ 34 - Povinnosti při nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého
Díl 6 - Odpady z azbestu
§ 35 - Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu
Díl 7 - Autovraky
§ 36  
§ 37 - Povinnosti při nakládání s autovraky
ČÁST PÁTÁ - ZPĚTNÝ ODBĚR NĚKTERÝCH VÝROBKŮ
§ 38  
ČÁST ŠESTÁ - EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ ODPADŮ A ZAŘÍZENÍ
§ 39 - Evidence a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a sběrových míst, skladů odpadů a zařízení a látek s obsahem PCB
§ 40 - Evidence při přepravě nebezpečných odpadů
ČÁST SEDMÁ - PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
§ 41 - Společná ustanovení
§ 42 - Plán odpadového hospodářství České republiky
§ 43 - Plán odpadového hospodářství kraje
§ 44 - Plán odpadového hospodářství původce odpadů
ČÁST OSMÁ - EKONOMICKÉ NÁSTROJE
HLAVA I - POPLATKY ZA ULOŽENÍ ODPADŮ
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
HLAVA II - FINANČNÍ REZERVA PRO REKULTIVACE A ASANACE SKLÁDEK
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
ČÁST DEVÁTÁ - VÝVOZ, DOVOZ A TRANZIT ODPADŮ
§ 53  
§ 54 - Vývoz, dovoz a tranzit odpadů za účelem odstranění
§ 55 - Vývoz, dovoz a tranzit odpadů za účelem využití
§ 56 - Zahájení řízení o vydání souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
§ 57 - Důvody zamítnutí návrhu na vývoz, dovoz a tranzit odpadů
§ 58 - Souhlas s vývozem, dovozem a tranzitem odpadů podle Basilejské úmluvy
§ 59 - Souhlas podle rozhodnutí Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro vývoz, dovoz a tranzit odpadů uvedených na žlutém seznamu za účelem využití
§ 60 - Souhlas podle rozhodnutí Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro vývoz, dovoz a tranzit odpadů uvedených na červeném seznamu za účelem využití
§ 61 - Průběh vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
§ 62 - Smlouva o odstranění nebo využití odpadů
§ 63  
§ 64 - Finanční záruka a pojištění
§ 65 - Nakládání s informacemi a archivace
ČÁST DESÁTÁ - SANKCE
HLAVA I - POKUTY FYZICKÝM OSOBÁM OPRÁVNĚNÝM K PODNIKÁNÍ A PRÁVNICKÝM OSOBÁM
§ 66  
§ 67  
§ 68  
HLAVA II - PŘESTUPKY
§ 69  
§ 70  
ČÁST JEDENÁCTÁ - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
§ 71 - Orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
§ 72 - Ministerstvo
§ 73 - Ministerstvo zemědělství
§ 74 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 75 - Orgány ochrany veřejného zdraví
§ 76 - Inspekce
§ 77 - Celní úřady
§ 78 - Kraje
§ 79 - Okresní úřady
§ 80 - Obce
§ 81 - Oprávnění a povinnosti inspektorů a pověřených pracovníků ministerstva a ostatních správních úřadů
ČÁST DVANÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 82 - Společné ustanovení
§ 83 - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o místních poplatcích
§ 84  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony
§ 85  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ 86  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
§ 87  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 88  
ČÁST OSMNÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 89  
Zavřít
MENU