178/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Částka: 068 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 6. června 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 6. června 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 361/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 441/2004 Sb. s účinností od 15. dubna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

178

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. dubna 2001,
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

        Vláda nařizuje podle § 133a odst.  6 a § 134c odst.  7 a k provedení § 134 písm.  a) až c) zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

 

        (1)  Tímto nařízením se stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných nápojů a hygienické požadavky na pracovní prostředí a pracoviště.

 

        (2)  Na práce vykonávané

 

       a) v otevřených a polootevřených pracovištích stánků se vztahují požadavky uvedené v §  3 až  5, § 7 až 12, § 14 až 23, § 24 odst.  1, § 27 a 28 a v přílohách č. 1 až 3, 5 až 9 a 11 k tomuto nařízení, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak1a), a
       b)  jako artistická a umělecká činnost, s výjimkou dílen umělecké výroby, se vztahují požadavky uvedené v § 14, 17, 21 a 28 a v přílohách č. 3 a 11 k tomuto nařízení. Požadavky uvedené v § 2 až  13, § 15 a 16, § 18 až 20, § 22 až 27 a dále v příloze č. 1 částech A, B, D a E, přílohách č. 2 až 5, č. 7 až  10 k tomuto nařízení se na artistickou a uměleckou činnost, s výjimkou dílen umělecké výroby, vztahují přiměřeně. Požadavky uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení se vztahují pouze na dílny umělecké výroby.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍCH PODMÍNEK A MINIMÁLNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ
§ 3 - Osvětlení
§ 4 - Tepelná zátěž, zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců
§ 5 - Ochranné nápoje
§ 6 - Větrání a klimatizovaná pracoviště
§ 7 - Fyzická zátěž a prostorové požadavky související s fyzickou zátěží
§ 8 - Zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny
§ 9  
§ 10 - Práce ve vnuceném tempu, monotónní práce a psychická zátěž související s prací
§ 11 - Zdravotní rizika práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatření k ochraně zdraví
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Hodnocení zdravotního rizika chemických faktorů a prachu
§ 15 - Hodnocení zdravotních rizik plynoucích z expozice olovu a jeho iontových sloučenin a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců
§ 16  
§ 17 - Chemické karcinogeny, pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity a mutageny
§ 18 - Hodnocení zdravotního rizika
§ 19 - Opatření k ochraně zdraví při práci s chemickými karcinogeny nebo mutageny
§ 20  
§ 21 - Ochrana zdraví při práci s azbestem a jiných pracích, které mohou být zdrojem expozice azbestu
§ 22 - Biologické činitele
§ 23 - Hodnocení zdravotního rizika
§ 24 - Opatření k ochraně zdraví zaměstnanců
§ 25 - Další opatření k ochraně zdraví zaměstnanců ve zdravotnických a veterinárních zařízeních
§ 26 - Zvláštní opatření v průmyslových procesech, laboratořích a prostorách pro chov laboratorních zvířat
§ 27 - Opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při používání osobních ochranných pracovních prostředků
ČÁST TŘETÍ - HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ
§ 28 - Zásobování vodou
§ 29 - Sanitární a pomocná zařízení
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Účinnost
Příloha č. 1 - Mikroklimatické podmínky
Příloha č. 2 - Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť a způsoby jejich měření a hodnocení
Příloha č. 3 - Přípustné expoziční limity pro prach
Příloha č. 4 - Požadavky na nucené větrání pracovišť a prostorové požadavky na klimatizovaná pracoviště
Příloha č. 5 - Přípustné hodnoty fyziologických ukazatelů pracovní zátěže
Příloha č. 6 - Prostorové požadavky na pracoviště
Příloha č. 7 - Požadavky na pracoviště se zobrazovací jednotkou
Příloha č. 8 - Hodnocení expozice olovu a jeho iontovým sloučeninám a příkladový seznam činností, při kterých může docházet k expozici olovu
Příloha č. 9 - Seznam karcinogenů
Příloha č. 10 - Seznam biologických činitelů, jejich klasifikace a související požadavky na pracoviště
Příloha č. 11 - Sanitární a pomocná zařízení
Zavřít
MENU