370/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 100 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. října 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 501/2001 Sb. s účinností od 31. prosince 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

370

 

ZÁKON

 

ze dne 14. září 2000,

 

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů,
ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb.,
o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna obchodního zákoníku

 

Čl. I


        Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb. a zákona č. 367/2000 Sb., se mění takto:

        1. V § 2 odstavec 3 zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna obchodního zákoníku
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna notářského řádu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o konkursu a vyrovnání
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ
Čl. VII - Společná ustanovení
Čl. VIII - Přechodná ustanovení k části první
Čl. IX - Přechodné ustanovení k části šesté
Čl. X - Závěrečné ustanovení
ČÁST OSMÁ  
Čl. XI - Účinnost
Zavřít
MENU