218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. července 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 320/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

218

 

ZÁKON

 

ze dne 27. června 2000

 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA

 

HLAVA I

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje

a)

tvorbu, funkce a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu (dále jen "střednědobý výhled"), státního rozpočtu a státního závěrečného účtu,

b)

příjmy a výdaje státního rozpočtu,

c)

státní finanční aktiva a pasiva,

d)

finanční hospodaření organizačních složek státu1) a příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami státu (dále jen "příspěvková organizace"),

e)

finanční kontrolu,

f)

podmínky zřizování státních fondů,

g)

způsob řízení likvidity státní pokladny a likvidity státního dluhu,

h)

hospodaření s prostředky soustředěnými v Národním fondu.

§ 2

 

Základní ustanovení


        (1) Vláda může financovat činnosti, kterými zajišťuje funkce státu, pouze prostřednictvím státního rozpočtu a Národního fondu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.2)

        (2) Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní ustanovení
§ 3 - Pojmy
HLAVA II - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED, STÁTNÍ ROZPOČET A ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM
§ 4 - Střednědobý výhled
§ 5 - Státní rozpočet
§ 6 - Příjmy státního rozpočtu
§ 7 - Výdaje státního rozpočtu
§ 8 - Vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu
§ 9 - Rozpočtové provizorium
§ 10 - Kapitoly
§ 11 - Plnění závazků z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé
HLAVA III - ÚČAST STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
Díl 1 - Účast státního rozpočtu na financování programu
§ 12 - Programy
§ 13 - Účast státního rozpočtu na financování programu
Díl 2 - Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a řízení o jejich odnětí
§ 14  
§ 15  
Díl 3 - Způsob poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu
§ 16  
Díl 4 - Dohoda o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
§ 17  
Díl 5 - Poskytování informací o dotacích a návratných finančních výpomocích ministerstvu
§ 18  
Díl 6 - Poskytování dotací ze státního rozpočtu do rozpočtů územních samosprávných celků
§ 19  
HLAVA IV - HODNOCENÍ PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU, ROZPOČTŮ STÁTNÍCH FONDŮ, ROZPOČTŮ OBCÍ A ROZPOČTŮ KRAJŮ A ČASOVÉ URČENÍ A ÚČELOVOST PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
§ 20 - Hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků
§ 21 - Časové určení a účelovost prostředků státního rozpočtu
HLAVA V - ÚHRADA POTŘEB ROZPOČTOVĚ NEZAJIŠTĚNÝCH, ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ A VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA
§ 22 - Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Vládní rozpočtová rezerva
HLAVA VI - STÁTNÍ FONDY
§ 28  
HLAVA VII - STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VYPRACOVÁNÍ JEHO NÁVRHU
§ 29 - Státní závěrečný účet
§ 30 - Návrh státního závěrečného účtu
HLAVA VIII - MIMOŘÁDNÝ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET, NOUZOVÝ STÁTNÍ ROZPOČET A VÁLEČNÝ STÁTNÍ ROZPOČET
§ 31 - Vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu a návrhu nouzového státního rozpočtu po vyhlášení stavu ohrožení státu
§ 32 - Vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu a návrhu válečného státního rozpočtu po vyhlášení válečného stavu
HLAVA IX - ŘÍZENÍ LIKVIDITY STÁTNÍ POKLADNY A STÁTNÍHO DLUHU A STÁTNÍ FINANČNÍ AKTIVA A PASIVA
Díl 1 - Řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu
§ 33 - Správa peněžních prostředků státní pokladny
§ 34 - Řízení likvidity státní pokladny
§ 35 - Řízení likvidity státního dluhu
Díl 2 - Státní finanční aktiva a pasiva
§ 36  
HLAVA X - HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY NÁRODNÍHO FONDU
§ 37 - Národní fond
§ 38 - Důsledky porušení kázně při hospodaření s peněžními prostředky Národního fondu
HLAVA XI - FINANČNÍ KONTROLA
§ 39 - Působnost ministerstva a územních finančních orgánů
§ 40 - Působnost správce kapitoly
§ 41 - Působnost okresního úřadu
§ 42  
§ 43 - Finanční kontrola prostředků poskytnutých ze zahraničí
HLAVA XII - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ
§ 44  
HLAVA XIII - HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Díl 1 - Hospodaření organizačních složek státu
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51 - Zúčtování příjmů ve prospěch státního rozpočtu
§ 52  
Díl 2 - Hospodaření příspěvkových organizací
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
Díl 3 - Společná ustanovení pro hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací
§ 64  
§ 65 - Rozpočtové limity
§ 66 - Některé finanční vztahy organizačních složek státu a příspěvkových organizací
§ 67 - Poskytování záloh zaměstnancům
§ 68 - Zařízení sloužící ke vzdělávání a ubytování
§ 69 - Stravování a stravovací služby
§ 70 - Pojištění
§ 71 - Konference a další odborné akce
§ 72 - Sdružování prostředků
HLAVA XIV - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 73 - Poskytování státních záruk
§ 74 - Ručení státu
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80  
HLAVA XV - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 81  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
§ 82  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
§ 83  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 516/1992 Sb.
§ 84  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 321/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
§ 85  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
§ 86  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 189/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů
§ 87  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
§ 88  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 360/1999 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
§ 89  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
§ 90  
Zavřít
MENU