156/2000 Sb.Zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. června 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. května 2000 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 217/2013 Sb. s účinností od 8. srpna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

156

 

ZÁKON

ze dne 18. května 2000

 

o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

OVĚŘOVÁNÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ, STŘELIVA A PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ A ZACHÁZENÍ S NĚKTERÝMI PYROTECHNICKÝMI VÝROBKY

HLAVA I

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


Předmět úpravy


        (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) upravuje

 

a)   práva a povinnosti výrobců, dovozců, vývozců, distributorů a opravců střelných zbraní, střeliva nebo pyrotechnických výrobků (dále jen "kontrolované osoby"), jakož i držitelů průkazů zbraní při jejich ověřování,

b)   výkon státní správy při ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků, zajišťování úkolů plynoucích z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4) a kontrolní činnost s tím spojenou.

        (2)  Tento zákon dále upravuje povinnosti výrobců, dovozců nebo distributorů při zacházení s některými druhy pyrotechnických výrobků (dále jen „osoba nakládající s pyrotechnickými výrobky“). Tento zákon se nevztahuje na povinnosti výrobce při výrobě pyrotechnických výrobků podle zvláštního právního předpisu24).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OVĚŘOVÁNÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ, STŘELIVA A PYROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3  
§ 4 - Technické požadavky na stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické předměty
HLAVA II - OVĚŘOVÁNÍ STANOVENÝCH STŘELNÝCH ZBRANÍ, STANOVENÉHO STŘELIVA A PYROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ
§ 5 - Ověřování stanovených střelných zbraní
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Ověřování stanoveného střeliva
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Ověřování pyrotechnických předmětů
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Povinnosti
HLAVA III - STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI OVĚŘOVÁNÍ STANOVENÝCH ZBRANÍ, STANOVENÉHO STŘELIVA A PYROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ
§ 17 - Správní úřad
§ 18 - Předkládání střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů Úřadu
§ 19 - Označování
§ 20 - Kontrola
§ 21 - Řízení
§ 22 - Pokuty
§ 23 - Přechodná ustanovení
§ 24 - Zmocnění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o střelných zbraních
§ 25  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 26  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 27  
Zavřít
MENU