154/2000 Sb.Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. června 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. května 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 444/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

154

 

ZÁKON

 

ze dne 17. května 2000

 

o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat

a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ŠLECHTĚNÍ, PLEMENITBA A EVIDENCE

 

HLAVA I

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět a účel úpravy

 

      (1) Tento zákon upravuje

 

a)

šlechtění a plemenitbu skotu, koní, prasat, ovcí, koz, drůbeže, běžců, plemenných ryb a včel (dále jen "vyjmenovaná hospodářská zvířata"),

b) 

označování turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz a běžců (dále jen "označovaná zvířata"),

c) 

evidenci označovaných zvířat, zvěře ve farmovém chovu,1) drůbeže, včel, plemenných ryb a neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu (dále jen "evidovaná zvířata"), evidenci hospodářství a evidenci osob stanovených tímto zákonem.

      (2)  Tento zákon se nevztahuje na šlechtění, plemenitbu, označování a evidenci zvířat v zoologických zahradách.1a) Hlavy I až V se nevztahují také na šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných hospodářských zvířat při výzkumu a vývoji.

 

      (3) Účelem tohoto zákona v oblasti šlechtění a plemenitby vyjmenovaných hospodářských zvířat je stanovit pravidla a podmínky pro šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných hospodářských zvířat chovaných na území České republiky tak, aby bylo zabezpečeno používání metod šlechtění a reprodukce, které jsou v souladu s mezinárodními standardy a závazky a zárukou objektivního zjišťování a hodnocení pro potřeby chovatelů, aby tato činnost byla, za podpory ze státních prostředků, nástrojem ke zvyšování genetické hodnoty a výkonnosti vyjmenovaných hospodářských zvířat, jejich cílevědomého rozmnožování a zachování genetické rozmanitosti, aby napomáhala zlepšování hospodárnosti a konkurenční schopnosti živočišné výroby a jakosti surovin a potravin živočišného původu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ŠLECHTĚNÍ, PLEMENITBA A EVIDENCE
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět a účel úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Oprávněné osoby
HLAVA II - ŠLECHTĚNÍ VYJMENOVANÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
§ 4 - Šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření
§ 5 - Uznaná chovatelská sdružení
§ 6 - Chovatelské podniky
§ 7 - Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování
§ 8 - Plemenná hodnota a hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat
§ 9 - Plemenné knihy
§ 10 - Plemenářské evidence
§ 11 - Potvrzení o původu plemenných zvířat
§ 12 - Ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu plemenných zvířat
§ 13 - Šlechtitelské chovy
§ 14 - Genetické zdroje
HLAVA III - PLEMENITBA SKOTU, KONÍ, PRASAT, OVCÍ, KOZ A BĚŽCŮ
§ 15 - Státní registr plemeníků
§ 16 - Inseminační stanice
§ 17 - Provádění inseminace
§ 18 - Střediska pro přenos embryí
§ 19 - Přirozená plemenitba
HLAVA IV - PLEMENITBA DRŮBEŽE, PLEMENNÝCH RYB A VČEL
§ 20  
HLAVA V - PRODEJ A NÁKUP PLEMENNÝCH ZVÍŘAT, INSEMINAČNÍCH DÁVEK, EMBRYÍ, VAJEČNÝCH BUNĚK, NÁSADOVÝCH VAJEC A PLEMENNÉHO MATERIÁLU RYB A VČEL
§ 21  
HLAVA VI - OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE
Díl 1 - Označování
§ 22  
Díl 2 - Evidence
§ 23  
HLAVA VII - DOZORČÍ ČINNOST
§ 24 - Česká plemenářská inspekce
§ 25 - Zvláštní opatření
HLAVA VIII - SANKCE
§ 26  
§ 27  
§ 28  
HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 29 - Vztah ke správnímu řádu
§ 30 - Odborná způsobilost
§ 31 - Cena za odborné úkony
§ 32 - Ohlašovací povinnost
§ 33 - Zmocňovací ustanovení
HLAVA X - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 34 - Přechodná ustanovení
§ 35 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 36  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 37  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna veterinárního zákona
§ 38  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 39  
Zavřít
MENU