129/2000 Sb.Zákon o krajích (krajské zřízení)

Částka: 038 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 99/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

129

 

ZÁKON

 

ze dne 12. dubna 2000

 

o krajích (krajské zřízení)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

HLAVA I

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Díl 1

 

Postavení krajů a jejich orgánů

 

§ 1


        (1)  Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu.

 

        (2)  Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 

        (3)  Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje (dále jen "zastupitelstvo"); dalšími orgány kraje jsou rada kraje (dále jen "rada"), hejtman kraje (dále jen "hejtman") a krajský úřad. Orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje (dále jen "zvláštní orgán") zřízený podle zákona.

 

        (4)  Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

 

§ 2


        (1)  Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být též omezen zákonem.

. . .

Obsah předpisu:
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Postavení krajů a jejich orgánů
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Díl 2 - Obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Díl 3 - Ukládání pokut
§ 11  
HLAVA II - OBČANÉ KRAJE
§ 12  
§ 13  
HLAVA III - PŮSOBNOST KRAJE
Díl 1 - Samostatná působnost kraje
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Hospodaření kraje
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Spolupráce krajů
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Spolupráce s ostatními subjekty
§ 28 - Spolupráce s územními samosprávnými celky jiných států
Díl 2 - Přenesená působnost
§ 29  
§ 30  
HLAVA IV - ORGÁNY KRAJE
Díl 1 - Zastupitelstvo
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35 - Pravomoc zastupitelstva
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39 - Jednání zastupitelstva
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46 - Odměňování členů zastupitelstva
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
Díl 2 - Rada
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
Díl 3 - Hejtman
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
Díl 4 - Zvláštní orgány
§ 65  
Díl 5 - Krajský úřad
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
HLAVA V - ORGÁNY ZASTUPITELSTVA A RADY
§ 76 - Výbory
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80 - Komise
HLAVA VI - DOZOR NAD VÝKONEM SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84 - Dozor nad výkonem přenesené působnosti
§ 85  
§ 86  
§ 87 - Společná ustanovení k dozoru
§ 88  
§ 89  
§ 90  
§ 91  
HLAVA VII - VZTAH MINISTERSTEV KE KRAJŮM
§ 92  
§ 93  
HLAVA VIII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99 - Účinnost
Zavřít
MENU