359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Částka: 111 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 363/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

359

 

ZÁKON

 

ze dne 9. prosince 1999

 

o sociálně-právní ochraně dětí

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje sociálně-právní ochranu dětí a zaopatření zletilých nebo plně svéprávných fyzických osob po zániku pěstounské péče nebo ústavní výchovy.

 

        (2)  Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "sociálně-právní ochrana") se rozumí zejména

 

a)   ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,

b)   ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,

c)    působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,

d)   zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

 

        (3)  Nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které upravují též ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.

 

        (4)  Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti dávek pěstounské péče nebo zaopatřovacího příspěvku55).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Sociálně-právní ochrana dětí
§ 2  
§ 3  
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ ZÁSADY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
ČÁST TŘETÍ - OPATŘENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
HLAVA I - PREVENTIVNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
§ 10  
§ 11 - Poradenská činnost
§ 12  
§ 13 - Výchovná opatření
HLAVA II - OPATŘENÍ NA OCHRANU DĚTÍ
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
HLAVA III - ČINNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO VÝCHOVY JINÝCH FYZICKÝCH OSOB NEŽ RODIČŮ
§ 19  
HLAVA IV - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSVOJENÍ A PĚSTOUNSKÉ PÉČE
§ 20  
§ 21 - Postup okresního úřadu při zprostředkování osvojení a pěstounské péče
§ 22 - Postup ministerstva při zprostředkování osvojení a pěstounské péče
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Zprostředkování osvojení Úřadem
§ 26  
§ 27 - Odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče
HLAVA V - ÚSTAVNÍ VÝCHOVA A OCHRANNÁ VÝCHOVA
§ 28  
§ 29 - Sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy
§ 30  
HLAVA VI - PÉČE O DĚTI VYŽADUJÍCÍ ZVÝŠENOU POZORNOST
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
HLAVA VII - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA VE VZTAHU K CIZINĚ
§ 35  
§ 36 - Zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu
HLAVA VIII - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH
§ 37  
HLAVA IX - KOMISE PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ
§ 38  
ČÁST ČTVRTÁ - ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
§ 39 - Zřizování zařízení sociálně-právní ochrany
§ 40 - Zařízení odborného poradenství pro péči o děti
§ 41 - Zařízení sociálně výchovné činnosti
§ 42 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
§ 43 - Výchovně rekreační tábory pro děti
§ 44 - Zařízení pro výkon pěstounské péče
§ 45  
§ 46 - Odměna pěstouna
§ 47  
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY POVĚŘENÝMI OSOBAMI
§ 48 - Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami
§ 49 - Vydávání pověření
§ 50 - Odnětí pověření
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 51 - Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany při sdělování údajů
§ 52  
§ 53 - Povinnosti státních orgánů, dalších právnických a fyzických osob a pověřených osob
§ 54 - Vedení evidence a spisové dokumentace
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
ČÁST SEDMÁ - POKUTY
§ 59  
ČÁST OSMÁ - ŘÍZENÍ A MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST
§ 60  
§ 61 - Místní příslušnost
§ 62  
§ 63  
§ 64  
ČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 65 - Přechodná ustanovení
§ 66  
§ 67  
Zavřít
MENU