326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Částka: 106 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. listopadu 1999 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

Opraveno sdělením MV z částky rs 2/2000 Sb.

326

 

ZÁKON

 

ze dne 30. listopadu 1999

 

o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) podmínky vstupu cizince na území České republiky (dále jen „území“) a vycestování cizince z území, stanoví podmínky pobytu cizince na území a vymezuje působnost Policie České republiky (dále jen „policie“), Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní správy.

 

        (2)  Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky1a), včetně občana Evropské unie1b).

 

        (3)  Ustanovení tohoto zákona vztahující se na občana Evropské unie se použijí i na občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií1c), z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, nebo občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru1d).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost zákona
HLAVA II - VSTUP NA ÚZEMÍ
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Vstup na území za účelem poskytnutí dočasné ochrany
§ 8  
§ 9 - Odepření vstupu na území
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Zajištění nákladů spojených s vycestováním z území
§ 13 - Prostředky k pobytu na území
§ 14 - Hraniční průvodka
§ 15 - Pozvání
HLAVA III - PŘECHODNÝ POBYT NA ÚZEMÍ
Díl 1 - Přechodný pobyt na území
§ 16  
§ 17  
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza
§ 18  
§ 19 - Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza
§ 20 - Výjezdní vízum
§ 21 - Náležitosti k žádosti o udělení výjezdního víza
§ 22 - Průjezdní vízum
§ 23 - Náležitosti k žádosti o udělení průjezdního víza
§ 24 - Letištní vízum
§ 25 - Náležitosti k žádosti o udělení letištního víza
§ 26 - Vízum k pobytu do 90 dnů
§ 27 - Náležitosti k žádosti o udělení víza k pobytu do 90 dnů
§ 28  
§ 29 - Prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu do 90 dnů
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobá víza
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů
§ 30  
§ 31 - Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů
§ 32 - Podání žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů na území
§ 33 - Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a doby pobytu na území na toto vízum
§ 34 - Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů
Oddíl 2 - Vízum za účelem strpění pobytu
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Náležitosti k žádosti o udělení víza za účelem strpění pobytu
§ 39 - Zrušení platnosti víza za účelem strpění pobytu
Oddíl 3 - Vízum za účelem dočasné ochrany
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47 - Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky
§ 48  
Oddíl 4 - Pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum
§ 49  
§ 50 - Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza
Díl 5 - Společná ustanovení k vízům
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54 - Žádost o udělení víza
§ 55 - Náležitosti žádosti o udělení víza
§ 56 - Důvody neudělení víza
§ 57  
§ 58 - Vyznačování víza
§ 59  
§ 60  
§ 61 - Zrušení platnosti krátkodobého víza
§ 62 - Zánik platnosti víza
§ 63  
§ 64 - Studium
HLAVA IV - TRVALÝ POBYT NA ÚZEMÍ
Díl 1 - Trvalý pobyt na území na základě povolení k pobytu
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69 - Místo podání žádosti o povolení k pobytu
§ 70 - Povinnosti cizince při podání žádosti o povolení k pobytu
§ 71 - Doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75 - Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu
§ 76  
§ 77  
§ 78 - Důvody pro nevydání povolení k pobytu, pro zánik platnosti povolení k pobytu a pro zrušení platnosti povolení k pobytu
§ 79  
§ 80  
§ 81 - Průkaz o povolení k pobytu pro cizince
§ 82 - Výměna rozhodnutí o povolení k pobytu za průkaz o povolení k pobytu
§ 83 - Výměna rozhodnutí o povolení k pobytu za průkaz o povolení k pobytu
§ 84 - Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu
§ 85 - Náležitosti k žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu
§ 86  
Díl 2 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu
§ 87  
HLAVA V - POBYT CIZINCE NAROZENÉHO NA ÚZEMÍ
§ 88  
§ 89  
HLAVA VI - VYCESTOVÁNÍ CIZINCE Z ÚZEMÍ
§ 90  
§ 91  
§ 92 - Odepření vycestování z území
HLAVA VII - HLÁŠENÍ MÍSTA POBYTU NA ÚZEMÍ
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98 - Hlášení změn
§ 99 - Ubytovatel a jeho povinnosti
§ 100  
§ 101 - Domovní kniha
§ 102 - Oznámení ubytování
HLAVA VIII - POVINNOSTI
§ 103 - Povinnosti cizince
§ 104 - Povinnost dopravce
§ 105 - Povinnost vazební věznice nebo věznice
§ 106 - Povinnosti orgánů státní správy
§ 107 - Povinnosti jiných osob
HLAVA IX - CESTOVNÍ DOKLAD
§ 108  
§ 109  
§ 110  
§ 111  
§ 112  
§ 113 - Cizinecký pas
§ 114 - Cestovní průkaz totožnosti
§ 115 - Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. e)
§ 116 - Neplatnost cestovního dokladu
§ 117 - Zadržení cestovního dokladu
HLAVA X - SPRÁVNÍ VYHOŠTĚNÍ
§ 118  
§ 119 - Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území
§ 120 - Správní vyhoštění cizince s povolením k pobytu
§ 121  
§ 122 - Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění
§ 123 - Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním
HLAVA XI - ZAJIŠTĚNÍ CIZINCE
§ 124 - Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění
§ 125  
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129 - Zajištění cizince za účelem jeho předání podle mezinárodní smlouvy
HLAVA XII - ZAŘÍZENÍ
§ 130  
§ 131 - Část se zmírněným režimem zajištění
§ 132 - Část s přísným režimem zajištění
§ 133 - Rozdělení rodiny
§ 134 - Osobní prohlídka a odebrání věcí
§ 135 - Seznámení cizince s jeho právy a povinnostmi
§ 136 - Vnitřní řád
§ 137 - Umísťování cizinců
§ 138 - Místnost pro ubytování
§ 139 - Strava
§ 140 - Oděv
§ 141 - Písemná sdělení
§ 142 - Návštěvy cizinců
§ 143 - Přijímání balíčků a peněz
§ 144 - Uspokojování kulturních potřeb
§ 145 - Péče o zdraví
§ 146 - Ochrana práv cizinců
§ 147 - Povinnosti cizinců
§ 148 - Použití donucovacích prostředků
§ 149 - Ukončení zajištění
§ 150 - Kontrola
§ 151  
HLAVA XIII - PRŮVOZ CIZINCE A NEŽÁDOUCÍ OSOBA
§ 152 - Průvoz cizince
§ 153  
§ 154 - Nežádoucí osoba
§ 155  
HLAVA XIV - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 156  
§ 157  
HLAVA XV - INFORMAČNÍ SYSTÉMY
§ 158  
§ 159  
§ 160  
HLAVA XVI - PŮSOBNOST POLICIE A MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A OPRÁVNĚNÍ POLICIE
§ 161 - Působnost policie
§ 162 - Policejní prezidium České republiky
§ 163 - Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
§ 164 - Odbor cizinecké a pohraniční policie
§ 165 - Oddělení pohraniční policie
§ 166 - Působnost Ministerstva zahraničních věcí
§ 167 - Oprávnění policie
HLAVA XVII - SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ A SOUDNÍ PŘEZKUM
§ 168 - Správní řízení
§ 169 - Odchylky od správního řádu
§ 170  
§ 171 - Soudní přezkum
§ 172 - Žaloba
HLAVA XVIII - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 173  
§ 174 - Trestní zachovalost
§ 175 - Postup podle mezinárodní smlouvy
§ 176  
§ 177 - Totožnost
§ 178 - Způsobilost k právním úkonům
§ 179 - Překážky vycestování
§ 180 - Ověření pozvání a odepření tohoto ověření
HLAVA XIX - ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 181 - Zmocňovací ustanovení
§ 182  
§ 183 - Přechodná ustanovení
§ 184  
ČÁST DRUHÁ - Novela zákona o Policii České republiky
§ 185  
ČÁST TŘETÍ - Novela zákona o správních poplatcích
§ 186 - Správní poplatky
ČÁST ČTVRTÁ - Novela zákona o cestovní dokladech
§ 187  
ČÁST PÁTÁ - Novela občanského soudního řádu
§ 188  
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 189 - Zrušovací ustanovení
§ 190 - Účinnost
Zavřít
MENU