166/1999 Sb.Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. července 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. července 1999 Nabývá účinnosti: 28. září 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 284/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

166

 

ZÁKON

 

ze dne 13. července 1999

o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

(veterinární zákon)


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST  PRVNÍ

VETERINÁRNÍ PÉČE

 

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpisy Evropské unie“)1a) stanoví požadavky veterinární péče (dále jen „veterinární požadavky“) na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i některé odborné veterinární činnosti a jejich výkon.

 

§ 2

 

Veterinární péče


        Veterinární péče podle tohoto zákona zahrnuje

 

a)   péči o zdraví zvířat a jeho ochranu, zejména předcházení vzniku a šíření onemocnění přenosných přímo nebo nepřímo mezi zvířaty vnímavých druhů (dále jen „nákaza“) a jiných onemocnění zvířat a jejich tlumení, ochranu zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka,

b)   péči o zdravotní nezávadnost živočišných produktů a krmiv a ochranu zdraví lidí před jeho poškozením nebo ohrožením živočišnými produkty,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VETERINÁRNÍ PÉČE
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Veterinární péče
§ 3 - Základní pojmy
HLAVA II - ZDRAVÍ ZVÍŘAT A JEHO OCHRANA
Oddíl 1 - Povinnosti chovatelů
§ 4  
§ 5  
Oddíl 2 - Přemístění a vnitrostátní přeprava zvířat
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Svod zvířat
Oddíl 3 - Nebezpečné nákazy a jejich zdolávání
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
HLAVA III - ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ
Oddíl 1 - Základní veterinární požadavky na živočišné produkty
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
Oddíl 2 - Povinnosti osob, které vyrábějí a zpracovávají živočišné produkty
§ 22  
§ 23 - Povinnosti provozovatele jatek
§ 24  
§ 25 - Prodej zvířat a živočišných produktů v tržnicích a na tržištích
Oddíl 3 - Vnitrostátní přeprava živočišných produktů
§ 26  
§ 27  
HLAVA IV - VETERINÁRNÍ PODMÍNKY DOVOZU, VÝVOZU A TRANZITU
Oddíl 1 - Základní veterinární podmínky dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
Oddíl 2 - Povinnosti osob zúčastněných na dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží
§ 33  
§ 34  
Oddíl 3 - Pohraniční veterinární kontrola
§ 35  
§ 36  
§ 37 - Opatření na základě výsledku pohraniční veterinární kontroly
§ 38  
HLAVA V - VETERINÁRNÍ ASANACE
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
HLAVA VI - STÁTNÍ SPRÁVA VE VĚCECH VETERINÁRNÍ PÉČE
§ 43 - Orgány státní správy ve věcech veterinární péče
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47 - Orgány veterinární správy
§ 48 - Státní veterinární správa
§ 49 - Okresní veterinární správa
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56 - Závazný posudek
§ 57  
HLAVA VII - ODBORNÁ VETERINÁRNÍ ČINNOST A JEJÍ VÝKON
§ 58 - Odborná veterinární činnost
§ 59 - Odborná způsobilost
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64 - Soukromí veterinární technici
HLAVA VIII - VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY A VETERINÁRNÍ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY
§ 65  
§ 66  
HLAVA IX - NÁHRADA NÁKLADŮ, ZTRÁT A ŠKOD VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI S NEBEZPEČNÝMI NÁKAZAMI
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
HLAVA X - SANKCE
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
HLAVA VI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
§ 79  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
§ 80  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 81  
ČÁST PÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 82  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 83  
Zavřít
MENU