127/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o speciálních školách a speciálních mateřských školách

Částka: 044 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. června 1997 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 7. května 1997 Nabývá účinnosti: 10. června 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 73/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 17. února 2005
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 236/2003 Sb. s účinností od 1. září 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

127

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

ze dne 7. května 1997

 

o speciálních školách a speciálních mateřských školách        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 2 odst. 3, § 28 odst. 5, § 29 odst. 2 a § 31 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb., podle § 13 písm. a), f), h), k) a m) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb., a podle § 45 odst. 4 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.:

§ 1

 

Základní ustanovení


        Tato vyhláška stanoví typy speciálních škol a speciálních mateřských škol, zřizování a zrušování speciálních škol a speciálních mateřských škol, počty dětí a žáků ve třídě, zvláštnosti organizace speciálních škol a speciálních mateřských škol, zařazování dětí do speciálních mateřských škol, zařazování žáků do speciálních základních škol, zvláštních škol a pomocných škol, přijímání žáků do speciálních středních škol a do odborných učilišť a praktických škol,1) vyučovací čas, výchovu mimo vyučování, pravidla hodnocení a klasifikace žáků speciálních škol, péči o zdraví a dozor nad žáky a výši příspěvku za pobyt v internátních speciálních mateřských školách a internátních speciálních školách.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Typy speciálních mateřských škola speciálních škol
§ 3 - Počty dětí a žáků ve třídě
§ 4 - Organizace speciálních škola speciálních mateřských škol
§ 5 - Speciálně pedagogické centrum
§ 6 - Zařazování a přijímání dětí a žákůdo speciálních mateřských škol a speciálních škol
§ 7  
§ 8 - Ukončování přípravy v odborných učilištícha praktických školách
§ 9 - Vyučovací doba
§ 10 - Výchova mimo vyučování
§ 11 - Pravidla hodnocení a klasifikace žáků zvláštních škol a pomocných škol14)
§ 12 - Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku zvláštní školy
§ 13 - Komisionální zkoušky
§ 14  
§ 15 - Internátní péče
§ 16 - Péče o zdraví a dozor nad žáky
§ 17 - Společná a závěrečná ustanovení
§ 18  
§ 19 - Účinnost
Zavřít
MENU