79/1997 Sb.Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů

Částka: 026 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. dubna 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. března 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 378/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 74/2006 Sb. s účinností od 1. dubna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON O LÉČIVECH

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKON O LÉČIVECH


HLAVA PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Účel zákona

 

        Tento zákon stanoví podmínky pro

 

a)   výzkum, výrobu, přípravu, distribuci, kontrolu a zneškodňování léčiv,

b)   registraci, předepisování a výdej léčivých přípravků a prodej vyhrazených léčiv,

c)    poregistrační sledování a mezinárodní spolupráci při zajišťování ochrany veřejného zdraví a vytváření jednotného trhu léčivých přípravků Evropských společenství (dále jen "Společenství"),

d)   vedení dokumentace o činnostech uvedených v ustanoveních písmen a) až c).

 

Výklad pojmů

 

§ 2


        (1)  Léčivy se rozumějí léčivé látky nebo jejich směsi anebo léčivé přípravky, které jsou určeny k podání lidem nebo zvířatům, nejde-li o doplňkové látky.1)

 

        (2)  Léčivým přípravkem se rozumí jakákoli látka nebo kombinace látek určená k léčení nebo předcházení nemoci u lidí nebo zvířat. Za léčivý přípravek se rovněž považuje jakákoli látka nebo kombinace látek, které lze podat lidem nebo zvířatům za účelem stanovení lékařské diagnózy nebo k obnově, úpravě či ovlivnění jejich fyziologických funkcí.

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O LÉČIVECH
HLAVA PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Výklad pojmů
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Základní ustanovení
HLAVA DRUHÁ - ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV
DÍL PRVNÍ - Úkoly orgánů vykonávajících státní správuv oblasti léčiv
§ 6 - Výkon státní správy
§ 7 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 8 - Ministerstva vnitra, spravedlnosti a obrany
§ 9 - Státní ústav pro kontrolu léčiv
§ 10 - Ministerstvo zemědělství
§ 11 - Státní veterinární správa
§ 12 - Ústav pro státní kontrolu veterinárníchbiopreparátů a léčiv
§ 13 - Okresní a městské veterinární správy
§ 14 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
DÍL DRUHÝ - Způsobilost osob pro zacházení s léčivy
§ 15 - Obecné předpoklady
§ 16 - Odborné předpoklady
§ 17  
DÍL TŘETÍ - Povinnosti a oprávnění provozovatele
§ 18 - Obecná ustanovení
§ 19 - Další povinnosti a oprávnění výrobce
§ 20 - Další povinnosti a oprávnění distributora
§ 21 - Další povinnosti a oprávnění lékárny
§ 22 - Další povinnosti a oprávněnízdravotnického zařízení transfúzní služby
HLAVA TŘETÍ - REGISTRACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
§ 23 - Předmět registrace
§ 24 - Žádost o registraci
§ 25 - Registrační řízení
§ 26 - Rozhodnutí o registraci
§ 27 - Změny a prodloužení registrace
§ 28 - Zrušení registrace
§ 29  
§ 30 - Zveřejnění registrace
§ 31 - Povolování výjimek
§ 32  
HLAVA ČTVRTÁ - VÝZKUM, VÝROBA, PŘÍPRAVA,DISTRIBUCE, PŘEDEPISOVÁNÍ,VÝDEJ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ LÉČIV
DÍL PRVNÍ - Výzkum
§ 33 - Klinické hodnocení humánních léčiv
§ 34  
§ 35  
§ 36 - Informovaný souhlas
§ 37  
§ 38  
§ 39 - Klinické hodnocení veterinárních léčiv
§ 40  
DÍL DRUHÝ - Výroba, příprava a distribuce léčiv
§ 41  
§ 42  
§ 43  
DÍL TŘETÍ - Předepisování léčivých přípravků
§ 44  
§ 45 - Předepisování humánních léčivých přípravkův Armádě České republiky
§ 46 - Předepisování humánních léčivýchpřípravků u Policie České republiky
§ 47 - Předepisování humánních léčivých přípravkůve Vězeňské službě České republiky
DÍL ČTVRTÝ - Výdej léčivých přípravků
§ 48 - Obecné zásady
§ 49  
DÍL PÁTÝ - Zneškodňování léčiv
§ 50  
§ 51  
HLAVA PÁTÁ - NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY A ZÁVADY LÉČIV
§ 52 - Postup při výskytu nežádoucího účinkua závady léčiva
§ 53  
HLAVA ŠESTÁ - KONTROLNÍ ČINNOST A SANKCE
DÍL PRVNÍ - Kontrolní činnost
§ 54  
§ 55 - Oprávnění inspektorů
§ 56 - Povinnosti kontrolovaných osob
§ 57 - Výsledky kontroly
§ 58 - Úhrada nákladů spojených s kontrolní činností
DÍL DRUHÝ - Sankce
§ 59 - Pokuty
§ 60  
§ 61  
§ 62 - Přestupky
§ 63  
HLAVA SEDMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 64 - Způsob a výše úhrady léčiv
§ 65 - Úhrada nákladů
§ 66 - Rozhodování
§ 67 - Státní ústav pro kontrolu léčiv
§ 68 - Ústav pro státní kontrolu veterinárníchbiopreparátů a léčiv
§ 69 - Přechodná ustanovení
§ 70  
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCHSOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 75 - Zmocňovací ustanovení
§ 76 - Zrušovací ustanovení
§ 77 - Účinnost
Zavřít
MENU