61/1997 Sb.Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)

Částka: 021 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. dubna 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. března 1997 Nabývá účinnosti: 1. července 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 344/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením rs30/1997/1 Sb.

61

 

ZÁKON

 

ze dne 6. března 1997

 

o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKON O LIHU

 

§ 1

 

Předmět a účel úpravy


      (1) Tento zákon vymezuje podmínky pro výrobu, úpravu, skladování, evidenci a oběh lihu a stanoví působnost ministerstev a jiných správních úřadů na tomto úseku.

      (2) Účelem zákona je stanovit při výrobě, úpravě, skladování a uvádění lihu do oběhu

a)   postupy zajišťující daňové příjmy státního rozpočtu,

b)   omezení zabraňující změnám jednotlivých druhů lihu.

§ 2

 

Vymezení pojmů


      (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:

a)   lihem etylalkohol (etanol) získaný

1.   destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících lih kvasný,

2.   destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených roztoků pocházejících z celulózy,

3.   synteticky,

b)   výrobou lihu získávání lihu způsoby uvedenými pod písmenem a),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O LIHU
§ 1 - Předmět a účel úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Podmínky pro výrobu a úpravu lihu
§ 4 - Pěstitelské pálení
§ 5 - Uspořádání výrobního zařízení
§ 6 - Zajištění výrobního zařízení a znehodnocování úkapů, dokapů a některých odpadních produktů
§ 7 - Měření lihu
§ 8 - Zušlechťování lihu
§ 9 - Denaturace lihu
§ 10 - Denaturační prostředky
§ 11 - Druhy lihu
§ 12 - Uvádění lihu do oběhu
§ 13 - Omezení při výrobě, úpravě, použití a uvádění lihu do oběhu
§ 14 - Skladování lihu
§ 15 - Zjišťování zásob a evidence lihu
§ 16 - Oznamovací povinnost
§ 17 - Pokuty
ČÁST DRUHÁ - DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB.,O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ(ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON),VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 18  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉNÁRODNÍ RADY Č. 587/1992 SB.,O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH, VE ZNĚNÍPOZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 19  
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ
§ 20 - Vztah ke správnímu řádu a k zákonu o správě daní a poplatků
§ 21 - Zmocňovací ustanovení
§ 22 - Přechodná ustanovení
§ 23 - Zrušovací ustanovení
§ 24 - Účinnost
Zavřít
MENU