49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví

Částka: 017 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. března 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. března 1997 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 431/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

49

 

ZÁKON

 

ze dne 6. března 1997

 

o civilním letectví

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) a upravuje ve věcech civilního letectví

 

a)   podmínky stavby a provozování letadla,

b)   podmínky zřizování, provozování a osvědčování způsobilosti letišť,

c)    podmínky pro letecké stavby,

d)   podmínky pro činnost leteckého personálu,

e)   podmínky využívání vzdušného prostoru,

f)    podmínky poskytování leteckých služeb,

g)   podmínky provozování a řízení bezpilotního systému,

h)   podmínky provozování leteckých činností,

i)     rozsah a podmínky ochrany letectví,

j)     podmínky užívání sportovního létajícího zařízení,

k)    rozsah a podmínky výkonu státní správy.

 

        (2) Tento zákon se vztahuje ve vymezeném rozsahu na vojenské letectví ve věcech leteckého personálu, vojenských letišť a leteckých staveb, užívání vzdušného prostoru, poskytování leteckých služeb a provozování leteckých činností.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

        (1) Civilním letectvím se rozumí letecké činnosti provozované v České republice civilními letadly jakékoliv státní příslušnosti pro civilní účely, jakož i letecké činnosti provozované letadly státní příslušnosti České republiky v cizině pro civilní účely a provozování civilních letišť a poskytování leteckých služeb na území České republiky.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Zřízení Úřadu pro civilní letectví
ČÁST DRUHÁ - LETECKÝ REJSTŘÍK, ZPŮSOBILOST LETADLAA JEHO SOUČÁSTÍ A VÝROBKŮ LETECKÉTECHNIKY K POUŽITÍ V CIVILNÍMLETECTVÍ
§ 4 - Letecký rejstřík
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Schválení typu letadla nebo jeho součástí
§ 8 - Způsobilost letadla
§ 9 - Způsobilost individuálně vyrobeného letadlaa jeho součástí
§ 10 - Kontroly letové způsobilosti
§ 11 - Provoz zahraničního letadla
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Zkušební létání
§ 16 - Výrobky letecké techniky
§ 17  
ČÁST TŘETÍ - LETECKÝ PERSONÁL
§ 18  
§ 19 - Průkaz způsobilosti leteckého personálu
§ 20 - Odborná způsobilost leteckého personálu
§ 21 - Bezúhonnost leteckého personálu
§ 22 - Zdravotní způsobilost leteckého personálu
§ 23  
ČÁST ČTVRTÁ - LETIŠTĚ A LETECKÉ STAVBY
§ 24 - Druhy letišť
§ 25  
§ 26 - Provozování letiště
§ 27  
§ 28 - Bezúhonnost
§ 29 - Odborná způsobilost
§ 30 - Žádost o povolení provozovat letiště
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35 - Plochy určené k vzletům a přistáním
§ 36 - Letecká stavba
§ 37 - Ochranná pásma
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
ČÁST PÁTÁ - UŽÍVÁNÍ VZDUŠNÉHO PROSTORUČESKÉ REPUBLIKY
§ 44  
§ 45 - Letecké služby
§ 46 - Letové provozní služby
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50 - Létání vojenských, policejních a celních letadel
§ 51 - Letecké služby pro vojenské účely
§ 52 - Létání letadel bez pilota
§ 53 - Povinné opuštění vzdušného prostoru
§ 54 - Velitel letadla
§ 55 - Letecká nehoda
ČÁST ŠESTÁ - LETECKÉ ČINNOSTI
HLAVA I - OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA
§ 56  
§ 57 - Obchodní letecká doprava na základě licence
§ 58  
§ 59 - Bezúhonnost
§ 60 - Odborná způsobilost
§ 61 - Žádost o licenci
§ 62  
§ 63 - Změna licence
§ 64 - Omezení obchodní letecké dopravy
§ 65 - Odejmutí licence
§ 66  
§ 67 - Osvědčení leteckého dopravce
§ 68 - Povinnosti leteckého dopravce
§ 69 - Doprava aerotaxi
§ 70 - Mezinárodní obchodní letecká doprava
§ 71 - Obchodní letecká dopravazahraničního leteckého dopravce
§ 72  
HLAVA II - LETECKÉ PRÁCE A DALŠÍ LETECKÉČINNOSTI
§ 73 - Letecké práce
§ 74  
§ 75 - Letecké činnosti pro potřeby státu
§ 76 - Letecké činnosti pro vlastní potřebu
§ 77 - Rekreační a sportovní létání
§ 78 - Letecké veřejné vystoupení a letecká soutěž
HLAVA III - POVINNOSTI PROVOZOVATELŮLETECKÝCH ČINNOSTÍ A UŽIVATELŮLETADEL
§ 79  
§ 80  
ČÁST SEDMÁ - SPORTOVNÍ LÉTAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
ČÁST OSMÁ - OCHRANA CIVILNÍHO LETECTVÍPŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY
§ 85 - Program ochrany civilního letectví
§ 86  
ČÁST DEVÁTÁ - STÁTNÍ SPRÁVA V CIVILNÍM LETECTVÍ
§ 87  
§ 88  
§ 89  
§ 90 - Státní dozor
§ 91  
§ 92 - Pokuty
§ 93  
§ 94  
ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁA ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 95 - Společná ustanovení
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100 - Přechodná ustanovení
§ 101 - Závěrečná ustanovení
§ 102  
§ 103  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB.,O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ(ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON),VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 104  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST ZÁKONA
§ 105  
Zavřít
MENU