49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví

Částka: 017 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. března 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. března 1997 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 225/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

49

 

ZÁKON

 

ze dne 6. března 1997

 

o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) a upravuje ve věcech civilního letectví

 

a)   podmínky stavby a provozování letadla,

b)   podmínky zřizování, provozování a osvědčování způsobilosti letišť,

c)    podmínky pro letecké stavby,

d)   podmínky pro činnost leteckého personálu,

e)   podmínky využívání vzdušného prostoru,

f)    podmínky poskytování leteckých služeb,

g)   podmínky provozování leteckých činností,

h)   rozsah a podmínky ochrany letectví,

i)     podmínky užívání sportovního létajícího zařízení,

j)     rozsah a podmínky výkonu státní správy.

 

        (2) Tento zákon se vztahuje ve vymezeném rozsahu na vojenské letectví ve věcech leteckého personálu, vojenských letišť a leteckých staveb, užívání vzdušného prostoru, poskytování leteckých služeb a provozování leteckých činností.

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Zřízení Úřadu pro civilní letectví
ČÁST DRUHÁ - LETECKÝ REJSTŘÍK, ZPŮSOBILOST LETADLAA JEHO SOUČÁSTÍ A VÝROBKŮ LETECKÉTECHNIKY K POUŽITÍ V CIVILNÍMLETECTVÍ
§ 4 - Letecký rejstřík
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Schválení typu letadla nebo jeho součástí
§ 8 - Způsobilost letadla
§ 9 - Způsobilost individuálně vyrobeného letadlaa jeho součástí
§ 10 - Kontroly letové způsobilosti
§ 11 - Provoz zahraničního letadla
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Zkušební létání
§ 16 - Výrobky letecké techniky
§ 17  
ČÁST TŘETÍ - LETECKÝ PERSONÁL
§ 18  
§ 19 - Průkaz způsobilosti leteckého personálu
§ 20 - Odborná způsobilost leteckého personálu
§ 21 - Bezúhonnost leteckého personálu
§ 22 - Zdravotní způsobilost leteckého personálu
§ 23  
ČÁST ČTVRTÁ - LETIŠTĚ A LETECKÉ STAVBY
§ 24 - Druhy letišť
§ 25  
§ 26 - Provozování letiště
§ 27  
§ 28 - Bezúhonnost
§ 29 - Odborná způsobilost
§ 30 - Žádost o povolení provozovat letiště
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35 - Plochy určené k vzletům a přistáním
§ 36 - Letecká stavba
§ 37 - Ochranná pásma
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
ČÁST PÁTÁ - UŽÍVÁNÍ VZDUŠNÉHO PROSTORUČESKÉ REPUBLIKY
§ 44  
§ 45 - Letecké služby
§ 46 - Letové provozní služby
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50 - Létání vojenských, policejních a celních letadel
§ 51 - Letecké služby pro vojenské účely
§ 52 - Létání letadel bez pilota
§ 53 - Povinné opuštění vzdušného prostoru
§ 54 - Velitel letadla
§ 55 - Letecká nehoda
ČÁST ŠESTÁ - LETECKÉ ČINNOSTI
HLAVA I - OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA
§ 56  
§ 57 - Obchodní letecká doprava na základě licence
§ 58  
§ 59 - Bezúhonnost
§ 60 - Odborná způsobilost
§ 61 - Žádost o licenci
§ 62  
§ 63 - Změna licence
§ 64 - Omezení obchodní letecké dopravy
§ 65 - Odejmutí licence
§ 66  
§ 67 - Osvědčení leteckého dopravce
§ 68 - Povinnosti leteckého dopravce
§ 69 - Doprava aerotaxi
§ 70 - Mezinárodní obchodní letecká doprava
§ 71 - Obchodní letecká dopravazahraničního leteckého dopravce
§ 72  
HLAVA II - LETECKÉ PRÁCE A DALŠÍ LETECKÉČINNOSTI
§ 73 - Letecké práce
§ 74  
§ 75 - Letecké činnosti pro potřeby státu
§ 76 - Letecké činnosti pro vlastní potřebu
§ 77 - Rekreační a sportovní létání
§ 78 - Letecké veřejné vystoupení a letecká soutěž
HLAVA III - POVINNOSTI PROVOZOVATELŮLETECKÝCH ČINNOSTÍ A UŽIVATELŮLETADEL
§ 79  
§ 80  
ČÁST SEDMÁ - SPORTOVNÍ LÉTAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
ČÁST OSMÁ - OCHRANA CIVILNÍHO LETECTVÍPŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY
§ 85 - Program ochrany civilního letectví
§ 86  
ČÁST DEVÁTÁ - STÁTNÍ SPRÁVA V CIVILNÍM LETECTVÍ
§ 87  
§ 88  
§ 89  
§ 90 - Státní dozor
§ 91  
§ 92 - Pokuty
§ 93  
§ 94  
ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁA ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 95 - Společná ustanovení
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100 - Přechodná ustanovení
§ 101 - Závěrečná ustanovení
§ 102  
§ 103  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB.,O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ(ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON),VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 104  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST ZÁKONA
§ 105  
Zavřít
MENU