13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích

Částka: 003 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. února 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. ledna 1997 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 225/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

13

 

ZÁKON

 

ze dne 23. ledna 1997

 

o pozemních komunikacích

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu,

b)   práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a

c)    výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady.

 

§ 2

 

Pozemní komunikace a jejich rozdělení

 

      (1) Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly1a) a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.

 

      (2) Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie:

 

a)   dálnice,

b)   silnice,

c)    místní komunikace,

d)   účelová komunikace.

 

Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny

 

§ 3

 

      (1) O zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace a jejich tříd rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Pozemní komunikace a jejich rozdělení
§ 3 - Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny
§ 4 - Dálnice
§ 5 - Silnice
§ 6 - Místní komunikace
§ 7 - Účelová komunikace
§ 8 - Průjezdní úsek dálnice a silnice
§ 9 - Vlastnictví pozemních komunikací
§ 10 - Připojování pozemních komunikací
ČÁST DRUHÁ - SILNIČNÍ POZEMEK, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
§ 11 - Silniční pozemek
§ 12 - Součásti a příslušenství
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Silniční vegetace
ČÁST TŘETÍ - VÝSTAVBA DÁLNICE, SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE
§ 16 - Stavební řízení
§ 17 - Věcná břemena
§ 18 - Zrušení dálnice, silnice nebo místní komunikace
ČÁST ČTVRTÁ - UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
§ 19 - Obecné užívání
§ 20 - Zpoplatnění obecného užívání
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami
§ 25 - Zvláštní užívání
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Pevné překážky
ČÁST PÁTÁ - OCHRANA DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH STYK S OKOLÍM
§ 30 - Silniční ochranná pásma
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35 - Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace
§ 36 - Styk dálnice, silnice a místní komunikace s vedeními a s okolím
§ 37 - Styk s dráhami
§ 38 - Používání dálnice, silnice a místní komunikace při velkých stavbách
§ 39 - Mimořádné změny dopravního významu
ČÁST ŠESTÁ - STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR
§ 40 - Výkon státní správy
§ 41 - Státní dozor
§ 42 - Pokuty
§ 43  
ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 44 - Společná ustanovení
§ 45 - Přechodná ustanovení
§ 46 - Zmocňovací ustanovení
§ 47 - Zrušovací ustanovení
§ 48 - Účinnost
Zavřít
MENU