114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. července 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. května 1995 Nabývá účinnosti: 1. října 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

114

 

ZÁKON

 

ze dne 25. května 1995

 

o vnitrozemské plavbě

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST I

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

      Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

 

a)   vymezení vodních cest a jejich správu,

b)   podmínky provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách,

c)   pravidla plavebního provozu,

d)   podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a

e)   působnost a pravomoc správních orgánů v oblasti plavby.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   vodní cestou vodní tok nebo jiný útvar povrchové vody3), na kterém lze provozovat plavidla, a součástmi vodní cesty vodní díla a ostatní stavby a zařízení, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

b)   plavbou pohyb nebo stání plavidla na vodní cestě,

c)   provozováním plavidla plavba a další činnosti s plavbou bezprostředně související, zejména nakládka a vykládka nákladu, nástup a výstup osob, zásobování provozními hmotami nebo údržba plavidla,

d)   plavidlem ovladatelné těleso určené k pohybu nebo stání na vodě, zejména za účelem přepravy osob a nákladu nebo nesení strojů a zařízení,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST II - VODNÍ CESTY
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST III - PŘÍSTAVY
§ 6  
§ 7 - Povinnosti provozovatele přístavu
§ 8 - Veřejný přístav
ČÁST IV - PLAVIDLA
§ 9  
§ 10 - Způsobilost plavidla
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Zápis plavidla do plavebního rejstříku
§ 15 - Výmaz z plavebního rejstříku
§ 16 - Právo nést českou státní vlajku
§ 17 - Cejchování
§ 18 - Poznávací znaky a lodní listiny
§ 19 - Pojištění
§ 20 - Určená technická zařízení
§ 21  
ČÁST V - PROVOZ NA VODNÍ CESTĚ
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Způsobilost k vedení plavidla
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28 - Práva a povinnosti účastníka provozu na vodní cestě
§ 29  
§ 30 - Provoz zahraničního plavidla
§ 31 - Nehoda v provozu na vodní cestě
§ 32 - Společná havárie
ČÁST VI - PROVOZOVÁNÍ VODNÍ DOPRAVY
§ 33  
§ 34 - Stanovisko k rozhodování o koncesi
§ 35 - Práva a povinnosti provozovatele veřejné vodní dopravy
§ 36 - Doprava nebezpečných věcí
§ 37 - Mezinárodní doprava
ČÁST VII - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V PLAVBĚ
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42 - Státní dozor
§ 43 - Ukládání pokut
§ 44  
§ 45 - Projednávání přestupků
ČÁST VIII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 46 - Řízení ve věcech upravených tímto zákonem
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51 - Přechodná ustanovení
§ 52 - Zmocňovací ustanovení
§ 53 - Zrušovací ustanovení
§ 54  
Příloha č. 1 - Součásti vodní cesty
Příloha č. 2 - Seznam dopravně významných využitelných vodních cest
Zavřít
MENU