589/1992 Sb.Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Částka: 118 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 113/1997 Sb. s účinností od 1. července 1997

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

589

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 20. listopadu 1992

 

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1


      Tento zákon upravuje pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodovém zabezpečení a pojistné na nemocenském pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen "pojistné").

§ 2


      Pojistné je příjmem státního rozpočtu. Příjmem státního rozpočtu jsou též penále (§ 20), přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení (§ 21) a pokuty (§ 22) ukládané podle tohoto zákona.
Pojistné na důchodové pojištění se vede na samostatném účtu státního rozpočtu a v zákonu o státním rozpočtu se uvádí jako samostatná položka příjmů státního rozpočtu.

 

§ 3

 

Poplatníci pojistného


      (1) Pojistné jsou povinni platit tito poplatníci:

a)

organizace, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, anebo sice méně, avšak evidenci mezd pro ně vede jiná fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců,

b)

malé organizace, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance a nesplňují podmínky uvedené pod písmenem a),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Poplatníci pojistného
§ 4 - Pojistné
§ 5 - Vyměřovací základ
§ 6 - Rozhodné období
§ 7 - Sazby pojistného
§ 8 - Odvod pojistnéh
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Přeplatek pojistného
§ 18 - Promlčení pojistného
§ 19 - Způsob placení pojistného
§ 20 - Penále
§ 21 - Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení
§ 22 - Pokuty
§ 23 - Počítání času
§ 24 - Tiskopisy
§ 25 - Zvláštní ustanovení
§ 26 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
Zavřít
MENU