395/1992 Sb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb.

Částka: 080 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. srpna 1992 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 11. června 1992 Nabývá účinnosti: 13. srpna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 142/2018 Sb. s účinností od 1. srpna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

395

 

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 11. června 1992,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 

      Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 4 odst. 1 a 2, § 8 odst. 3 a 5, § 24 odst. 2, § 38 odst. 3, § 40 odst. 1, § 42 odst. 2 a 5, § 47 odst. 3, § 48 odst. 3, § 49 odst. 5, § 50 odst. 5, § 60 odst. 4, § 67 odst. 1, § 69 odst. 3, § 81 odst. 5, § 82 odst. 2, § 90 odst. 5, 6 a 7 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb. (dále jen "zákon"):

 

Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability krajiny

 

(k § 4 odst. 1 zákona)

 

§ 1


      Pro účely této vyhlášky se vymezují následující pojmy územního systému ekologické stability krajiny (dále jen "systém ekologické stability")

a)   biocentrum je biotop (§ 3 písm. i) zákona) nebo soubor biotopů v krajině (§ 3 písm. k) zákona), který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému (§ 3 písm. j) zákona),

b)   biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability krajiny
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Ochrana významných krajinných prvků
§ 8 - Ochrana dřevin a povolování jejich kácení
§ 9 - Maximální výše a způsob vyměření poplatku za jízdu motorovými vozidly v národních parcích
§ 10 - Náležitosti plánu péče o vybraná zvláště chráněná území
§ 11 - Náležitosti oznámení o záměru vyhlásit zvláště chráněné území
§ 12 - Vedení ústředního seznamu ochrany přírody
§ 13 - Způsob označení zvláště chráněných území a památných stromů
§ 14 - Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
§ 15 - Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin
§ 16 - Ochrana zvláště chráněných druhů živočichů
§ 17 - Postup při převodu práva hospodaření
§ 18 - Biologické hodnocení
§ 19 - Podmínky poskytování příspěvku a náležitosti dohody
§ 20 - Organizace, úkoly a předpoklady pro výkon stráže přírody
§ 21 - Zavedení a užívání stejnokroje a označení pracovníků ochrany přírody
§ 22 - Kategorizace zvláště chráněných území
§ 23 - Zrušovací ustanovení
§ 24 - Účinnost
Příloha č. I - Závazné vzory označení zvláště chráněných území a památných stromů
Příloha č. II - Seznam zvláště chráněných druhů rostlin
Příloha č. III  
Příloha č. IV - Vzor provedení služebního odznaku, razítka a průkazů
Příloha č. V  
Zavřít
MENU