368/1992 Sb.Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky

Částka: 075 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. července 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 5. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 634/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 16. ledna 2005
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 127/2005 Sb. s účinností od 1. května 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o správních poplatcích      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon stanoví správní poplatky (dále jen "poplatky"), které vyměřují a vybírají orgány státní správy České republiky a územní samosprávné celky, které jsou zvláštními právními předpisy pověřeny výkonem státní správy (dále jen "správní orgán"). Správní orgán je správcem poplatku podle zákona o správě daní a poplatků.1)

 

§ 2

 

Předmět poplatků


      Předmětem poplatků jsou úkony spojené s činností správních orgánů (dále jen "úkon"), které jsou vymezeny v sazebníku správních poplatků (dále jen "sazebník"). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.

 

§ 3

 

Poplatník


      (1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala podnět k úkonu správnímu orgánu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

      (2) Vznikne-li více poplatníků za týž úkon povinnost zaplatit poplatek, zaplatí jej společně a nerozdílně.

 

§ 4

 

Sazby poplatků


      Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen "procentní poplatek"). Jednotlivé sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Předmět poplatků
§ 3 - Poplatník
§ 4 - Sazby poplatků
§ 5 - Základ procentního poplatku
§ 6 - Splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení
§ 7 - Způsob placení poplatku
§ 8 - Vrácení poplatku
§ 9 - Osvobození od poplatku
§ 10 - Řízení
§ 11 - Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení
§ 12  
§ 13  
§ 14  
Zavřít
MENU