298/1992 Sb.Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu

Částka: 062 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. června 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 15. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 1. července 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 22/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 320/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

 

ZÁKON

 

o místním referendu      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

HLAVA PRVNÍ

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VOLBY A REFERENDUM

 

§ 1


      Podle tohoto zákona se postupuje při místním referendu2) (dále jen "referendum").

§ 2


      Referendum se koná na základě obecného, rovného a přímého hlasovacího práva uskutečňovaného tajným způsobem.

§ 3


      (1) Právo volit do příslušného zastupitelstva v obci, v městském obvodu nebo v městské části a do zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen "zastupitelstvo") a právo rozhodovat při referendu konaném v obci, v městském obvodu nebo v městské části (dále jen "městská část") mají občané České republiky, kteří v obci nebo v městské části mají trvalý pobyt3) a nejpozději v den hlasování dosáhli věku 18 let (dále jen "oprávněný občan").

      (2) Oprávněnými občany nejsou občané, kteří byli zbaveni způsobilosti k právním úkolům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla omezena.4)

      (3) Překážkou ve výkonu volebního práva a práva rozhodovat při referendu (dále jen "hlasovací právo") je


a)

zákonem stanovené omezení svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,5)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VOLBY A REFERENDUM
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Seznamy oprávněných občanů
HLAVA DRUHÁ - VOLBY
§ 5  
§ 6 - Volitelnost
§ 7 - Zánik mandátu
§ 8 - Nové volby
HLAVA TŘETÍ - REFERENDUM
§ 9 - Působnost referenda
§ 10  
§ 11 - Návrh na konání referenda
§ 12 - Náležitosti návrhu
§ 13 - Podpisové listiny
§ 14 - Shromažďování podpisů
§ 15  
ČÁST DRUHÁ - POSTUP PŘI VOLBÁCH A REFERENDU
HLAVA PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O HLASOVÁNÍ PŘI VOLBÁCH A REFERENDU
Oddíl první - Příprava hlasování
§ 16 - Hlasovací okrsky
§ 17 - Doba hlasování
§ 18 - Informování oprávněných občanů
Oddíl druhý - Společná ustanovení o komisích pro hlasování
§ 19 - Všeobecná ustanovení
§ 20 - Nároky členů komisí
§ 21 - Povinnosti členů komisí
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Opatření pomocných prostředků
Oddíl třetí - Okrsková komise a hlasování
§ 26  
§ 27 - Hlasovací místnost
§ 28 - Přípravy v hlasovací místnosti
§ 29 - Zahájení hlasování
§ 30 - Hlasování
§ 31 - Způsob hlasování
§ 32 - Pomoc druhých osob při hlasování
§ 33 - Pořádek v hlasovací místnosti a v jejím okolí
§ 34 - Překážky v hlasování
§ 35 - Ukončení hlasování
§ 36 - Sčítání hlasů okrskovou komisí
§ 37 - Posuzování hlasovacích lístků
§ 38 - Zápis o hlasování v hlasovacím okrsku
§ 39 - Skončení jednání v okrskové komisi
§ 40 - Zvláštní komise
§ 41 - Postup zvláštní komise
Oddíl čtvrtý - Místní komise a vyhlášení výsledků hlasování
§ 42  
§ 43 - Zápis místní komise
§ 44 - Vyhlášení výsledků hlasování
HLAVA DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VOLBY
§ 45 - Vyhlašování voleb
§ 46 - Počet členů zastupitelstva
§ 47 - Volební obvody
§ 48 - Volební strana
§ 49 - Kandidátní listiny
§ 50  
§ 51 - Projednání kandidátních listin místní komisí
§ 52 - Vzdání se a odvolání kandidatury
§ 53 - Volební kampaň
§ 54 - Hlasovací lístky
§ 55 - Způsob hlasování
§ 56 - Posuzování hlasů a hlasovacích lístků
§ 57 - Sčítání hlasů okrskovou komisí
§ 58 - Sčítání hlasů místní komisí a přidělování mandátů
§ 59 - Způsob vytváření okrskových a místních komisí
§ 60 - Zápis okrskové a místní komise
§ 61 - Okresní a městská komise
§ 62 - Zápis místní komise
§ 63 - Česká komise
§ 64 - Zápis České komise
§ 65 - Uveřejnění výsledků voleb
§ 66 - Ukončení činnosti komisí při volbách
§ 67 - Opatření k dodatečnému provedení voleb
§ 68 - Obsazování uprázdněných mandátů
§ 69 - Hrazení volebních nákladů
HLAVA TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO REFERENDUM
§ 70 - Vyhlašování referenda
§ 71 - Postup obecní rady
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76 - Hlasovací lístky
§ 77 - Způsob hlasování
§ 78 - Posuzování hlasů a hlasovacích lístků
§ 79 - Sčítání hlasů
§ 80  
§ 81 - Způsob vytváření okrskových a místních komisí
§ 82 - Zápis okrskové a místní komise
§ 83 - Ukončení činnosti komisí při referendu
§ 84  
§ 85  
§ 86 - Hrazení nákladů na referendum
ČÁST TŘETÍ - STÍŽNOSTI A NÁPRAVA NESPRÁVNÝCH OPATŘENÍ
§ 87 - Námitkové řízení
§ 88 - Stížnost na postup komise
§ 89 - Stížnost na platnost hlasování
§ 90 - Pozastavení výkonu rozhodnutí referenda
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 91 - Počítání lhůt
§ 92 - Opatření k zajištění voleb a referenda
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96 - Zrušovací ustanovení
§ 97 - Účinnost
Zavřít
MENU