102/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. března 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. února 1992 Nabývá účinnosti: 5. března 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 132/2011 Sb. s účinností od 1. listopadu 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

České národní rady

 

kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Působnost obcí při zajišťování bytové náhrady

 

§ 1


      (1) Nemůže-li pronajímatel, který vypověděl nájem bytu s přivolením soudu, nebo ten, v jehož prospěch byla rozhodnutím soudu stanovena jiným osobám povinnost vyklidit byt, zajistit bytovou náhradu,1) může požádat o zajištění této náhrady u obce, na jejímž území je byt, který má být vyklizen. Stejně postupuje pronajímatel, jestliže stavební úřad povolil odstranění stavby.2)

      (2) O zajištění bytové náhrady pro toho z rozvedených manželů, který podle rozhodnutí soudu nebo podle dohody rozvedených manželů má povinnost po zrušení společného nájmu se z bytu vystěhovat, může požádat kterýkoliv z rozvedených manželů.

§ 2      (1) Obec zajišťuje bytovou náhradu tím, že navrhne nájemci uzavření smlouvy o nájmu bytu, popřípadě místnosti v domě, který je v jejím vlastnictví, anebo tím, že uzavře smlouvu o nájmu bytu v domě jiné právnické nebo fyzické osoby ve prospěch osoby, která je povinna byt vyklidit.3)

      (2) Zajišťování bytové náhrady patří do samostatné působnosti obcí.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Působnost obcí při zajišťování bytové náhrady
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
ČÁST DRUHÁ - Služební byty, byty zvláštního určení a byty v domech zvláštního určení
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - Stanovení působnosti orgánů místní správy k provádění některých ustanovení občanského zákoníku
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 15  
§ 16  
§ 17  
Zavřít
MENU