37/1992 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

Částka: 007 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. ledna 1992 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 23. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 20. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 584/1992 Sb. s účinností od 1. ledna 1993

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

37

 

VYHLÁŠKA

 

ministerstva spravedlnosti České republiky

 

ze dne 23. prosince 1991

 

o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy      Ministerstvo spravedlnosti České republiky stanoví podle § 62 odst. 2 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, podle § 391 a § 391a odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle § 374 a čl. III bodu 12 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 71 písm. b) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání:

ČÁST PRVNÍ

 

Organizace práce u soudů

 

§ 1

 

Základy organizace


      Základem vnitřního uspořádání soudů jsou soudní oddělení vytvořená podle senátů (samosoudců). Administrativní a jiné kancelářské práce pro jedno nebo více oddělení provádí soudní kancelář. Dále jsou zřízeny společné útvary vykonávající úkony pro celý soud.

§ 2

 

Rozvrh práce


      (1) Rozdělení prací u soudů je stanoveno na kalendářní rok rozvrhem práce; v rozvrhu práce je třeba stanovit i zastupování soudců.

      (2) V případě dlouhodobé nepřítomnosti soudce nebo výrazných rozdílů v pracovním vytížení určí předseda soudu rozsah přesunu agendy do jiného oddělení.

      (3) V případě náhlé překážky bránící soudci provést jednotlivé úkony v řízení, může předseda soudu jimi pověřit jiného soudce.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Organizace práce u soudů
§ 1 - Základy organizace
§ 2 - Rozvrh práce
§ 3 - Úkony mimo soudní budovu
ČÁST DRUHÁ - Vymezení úkolů
§ 4 - Okruh soudních pracovníků
§ 5  
§ 6 - Jednoduché úkony konané justičními (notářskými) čekateli, soudními tajemníky a vedoucími soudní kanceláře
§ 7 - Opravný prostředek proti rozhodnutí justičního čekatele nebo soudního tajemníka
ČÁST TŘETÍ - Nahlížení do obchodního rejstříku
§ 8  
ČÁST ČTVRTÁ - Jednání soudu
§ 9 - Předložení stejnopisů účastníky
§ 10 - Seznam projednávaných věcí
§ 11 - Důstojnost soudního jednání
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Přibrání tlumočníka
§ 19 - Předvolání některých osob k soudním úkonům
§ 20 - Zasílání soudních písemností v některých případech
§ 21 - Protokoly v řízení před soudem
§ 22 - Použití úředního razítka
§ 23 - Vyznačení právní moci
§ 24 - Doložka o právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí
§ 25 - Stejnopis podání
§ 26 - Rekonstrukce spisu
§ 27 - Vydávání úředních potvrzení
§ 28 - Vyžadování součinnosti od policie a jiných orgánů
ČÁST PÁTÁ - Náhrada nutných výdajů osobám zúčastněným na řízení
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
ČÁST ŠESTÁ - Konkursní řízení
§ 34  
ČÁST SEDMÁ - Výkon některých rozhodnutí v trestním řízení
§ 35 - Rozhodování soudu o vazbě a o příkazu k domovní prohlídce
§ 36 - Peněžitá záruka
§ 37 - Opatření k nařízení výkonu trestu odnětí svobody
§ 38 - Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
§ 39 - Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
§ 40 - Zajištění majetku
§ 41 - Výkon ochranného léčení ústavního
§ 42 - Výkon ochranného léčení ambulantního
§ 43 - Výkon ochranného léčení ve výkonu trestu odnětí svobody
§ 44 - Výkon ochranné výchovy
ČÁST OSMÁ - Výkon rozhodnutí v občanskoprávních věcech
Oddíl první - Obecná ustanovení
§ 45  
§ 46 - Působnost vykonavatelů
§ 47 - Vyrozumění účastníka o výkonu
§ 48 - Opatření k zachování pořádku při výkonu rozhodnutí
§ 49 - Protokol o úkonu
Oddíl druhý - Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí
§ 50 - Věci, jichž se může výkon rozhodnutí týkat
§ 51 - Práva jiných osob
§ 52  
§ 53 - Prohlídka bytu a osobní prohlídka povinného
§ 54 - Přibrání nezúčastněného občana
§ 55 - Věci povinného u jiné osoby
§ 56 - Soupis věcí
§ 57 - Postup při soupisu valut, zlata a zlatých mincí
§ 58 - Zajištění sepsaných movitých věcí
§ 59 - Dražba movitých věcí
Oddíl třetí - Výkon rozhodnutí dražbou nemovitých věcí
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
Oddíl čtvrtý - Výkon rozhodnutí vyklizením
§ 64  
§ 65  
§ 66  
Oddíl pátý - Jiné způsoby výkonu rozhodnutí
§ 67 - Odebrání movitých věcí povinnému
§ 68 - Pohledávky ze směnek a jiných listin
§ 69 - Provádění úkonů, jichž je třeba k zachování nebo výkonu práv ze směnek a jiných listin
§ 70 - Výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy nebo z pracovní odměny osob ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě k vymáhání výživného
Oddíl šestý - Dohled nad nezletilými, ústavní výchova, pěstounská péče a dohled nad opatrovníkem osob zbavených způsobilosti k právním úkonům nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům
§ 71  
§ 72  
§ 73  
ČÁST DEVÁTÁ - Závěrečná ustanovení
§ 74  
§ 75  
Zavřít
MENU