21/1992 Sb.Zákon o bankách

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. ledna 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. února 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 96/2022 Sb. s účinností od 29. května 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

21

 

ZÁKON

 

ze dne 20. prosince 1991

 

o bankách

 

        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie27) a upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem bank se sídlem na území České republiky, včetně jejich působení mimo území České republiky, a dále některé vztahy související s působením zahraničních bank na území České republiky. Bankami se rozumějí akciové společnosti se sídlem v České republice, které

 

a)   přijímají vklady od veřejnosti, a

b)   poskytují úvěry,

a které k výkonu činností podle písmen a) a b) mají bankovní licenci (dále jen "licence") (§ 4).

 

        (2)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   vkladem svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu;

b)   úvěrem v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky.

 

        (3)  Banka může, kromě činností uvedených v odstavci 1 písm.  a) a b), vykonávat tyto další činnosti, má-li je povoleny v jí udělené licenci,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - POVOLENÍ PŮSOBIT JAKO BANKA
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
ČÁST TŘETÍ - ORGANIZACE BANKY
§ 8  
§ 9  
§ 10  
ČÁST ČTVRTÁ - PROVOZNÍ POŽADAVKY
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
ČÁST PÁTÁ - ÚČETNICTVÍ A OBCHODNÍ DOKUMENTACE
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A POKUTY
HLAVA PRVNÍ  
§ 25  
§ 26  
HLAVA DRUHÁ - Nucená správa
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
HLAVA TŘETÍ - Odnětí povolení působit jako banka
§ 34  
§ 35  
ČÁST SEDMÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO BANKY ZALOŽENÉ JAKO STÁTNÍ PENĚŽNÍ ÚSTAVY
§ 36  
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
ČÁST DEVÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
Zavřít
MENU