1/1992 Sb.Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

Částka: 001 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. ledna 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 16. ledna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 118/1995 Sb. s účinností od 1. ledna 1996

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


ZÁKON

o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Působnost zákona

§ 1

        Tento zákon upravuje poskytování mzdy a odměny za pracovní pohotovost, jakož i zjišťování a používání průměrného výdělku pro pracovněprávní účely.


§ 2

        Tento zákon se nevztahuje na poskytování mzdy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnancům zaměstnavatele, který je

a)
rozpočtovou organizací,1)

b)
příspěvkovou organizací,1) pokud tak stanoví zvláštní zákon.


§ 3

        Zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí pracovník v pracovním poměru nebo člen družstva, jestliže není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a jde-li o zjišťování a používání průměrného výdělku též zaměstnanec v obdobném pracovním vztahu.2)


ČÁST DRUHÁ

Mzda a odměna za pracovní pohotovost

§ 4

Obecná ustanovení

        (1) Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda.

        (2) Mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Za mzdu se nepovažují plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) nebo obligací a odměna za pracovní pohotovost.

        (3) Mzda se především sjednává v pracovní smlouvě nebo v jiné smlouvě3) (dále jen "pracovní smlouva") nebo v kolektivní smlouvě.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Působnost zákona
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - Mzda a odměna za pracovní pohotovost
§ 4 - Obecná ustanovení
§ 5 - Mzda za práci přesčas
§ 6 - Mzda a náhrada mzdy za svátek
§ 7 - Mzda za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
§ 8 - Mzda při výkonu jiné práce
§ 9 - Mzda při vadné práci
§ 10 - Splatnost mzdy
§ 11 - Výplata mzdy
§ 12 - Srážky ze mzdy
§ 13 - Naturální mzda
§ 14 - Minimální mzdové tarify
§ 15 - Odměna za pracovní pohotovost
ČÁST TŘETÍ - Normování práce
§ 16  
ČÁST ČTVRTÁ - Průměrný výdělek
§ 17 - Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely
ČÁST PÁTÁ - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Účinnost
Zavřít
MENU