563/1991 Sb.Zákon o účetnictví

Částka: 107 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 575/2002 Sb. s účinností od 30. prosince 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

563

 

ZÁKON

ze dne 12. prosince 1991

o účetnictví

 

        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

 

§ 1

 

        (1) Tento zákon stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznosti.

 

        (2) Tento zákon se vztahuje na

a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,

b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,

c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu,

d) fyzické osoby, které podnikají nebo provozují jinou samostatnou výdělečnou činnost, pokud prokazují své výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro účely zjištění základu daně z příjmů,

(dále jen "účetní jednotky").

 

§ 2

 

Předmět účetnictví

 

        Účetní jednotky účtují v soustavě podvojného nebo jednoduchého účetnictví o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech nebo o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření.

 

§ 3

 

        (1) Účetní jednotky účtují o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (dále jen "účetní období"); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 odst.  2); přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí, zatímco o veškerých výdajích a příjmech účtují až v okamžiku jejich skutečného zaplacení nebo přijetí.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Obecná ustanovení
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST DRUHÁ - Účetní soustavy, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy
§ 9 - Účetní soustavy
§ 10 - Účtování v cizích měnách
§ 11 - Účetní doklady
§ 12 - Účetní zápisy
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
ČÁST TŘETÍ - Účetní závěrka
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
ČÁST ČTVRTÁ - Způsoby oceňování
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
ČÁST PÁTÁ - Inventarizace majetku a závazků
§ 29  
§ 30  
ČÁST ŠESTÁ - Úschova účetních písemností
§ 31  
§ 32  
ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 33 - Použití prostředků výpočetní a jiné techniky
§ 34 - Označování účetních písemností
§ 35 - Opravy v účetních písemnostech
§ 36  
§ 37 - Pokuty
§ 38  
§ 39  
§ 40  
Zavřít
MENU