436/1991 Sb.Zákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky

Částka: 083 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. listopadu 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 8. října 1991 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 6/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2002
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 11/2001 Sb. s účinností od 11. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

 

ZÁKON

 

o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

 

Účel zákona


        Účelem tohoto zákona je stanovit úpravu působnosti některých okresních soudů a krajských, určit sídla a obvody soudů České republiky, upravit volbu přísedících okresních a krajských soudů, jejich zproštění a odvolání z funkce, jakož i upravit státní správu soudů a vyřizování stížností na postup soudů.

ČÁST PRVNÍ

 

§ 2 a 3

 

zrušeny zákonem č. 215/2000 Sb.

 

ČÁST DRUHÁ

 

ÚPRAVA PŮSOBNOSTI NĚKTERÝCH SOUDŮ

 

§ 4


        Obvodní soud pro Prahu 2 vyřizuje trestní věci z obvodů soudů v hlavním městě Praze proti pachatelům trestných činů spáchaných porušením předpisů silničního, železničního, leteckého a plavebního provozu a provozu podzemní dráhy včetně trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 trestního zákona.3)

§ 5


        Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, koná Obvodní soud pro Prahu 6 řízení v trestních věcech z obvodů okresních soudů, obvodních soudů v hlavním městě Praze a Městského soudu v Brně, týkajících se občanů České republiky, o výkonu rozsudku cizozemského soudu podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
ČÁST PRVNÍ - ZŘÍZENÍ KRAJSKÝCH OBCHODNÍCH SOUDŮ
§ 2 - Krajské obchodní soudy
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - ÚPRAVA PŮSOBNOSTI NĚKTERÝCH OBVODNÍCH SOUDŮ
§ 4  
§ 5  
ČÁST TŘETÍ - SÍDLA A OBVODY SOUDŮ
§ 6 - Nejvyšší soud České republiky
§ 7 - Krajské soudy
§ 8 - Okresní soudy
ČÁST ČTVRTÁ - VOLBA PŘÍSEDÍCÍCH, JEJICH ZPROŠTĚNÍ A ODVOLÁNÍ Z FUNKCE A ZÁNIK FUNKCE
§ 9 - Volba přísedících
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Zproštění a odvolání z funkce přísedícího
§ 13  
§ 14 - Zánik a dočasné zproštění výkonu funkce přísedícího
§ 15  
ČÁST PÁTÁ - STÁTNÍ SPRÁVA SOUDŮ
§ 16 - Úkoly státní správy soudů
§ 17 - Orgány státní správy soudů
§ 18 - Výkon státní správy soudů
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Působnost orgánů státní správy soudů
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
ČÁST ŠESTÁ - STÍŽNOSTI
§ 26 - Podání stížnosti
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Postup při vyřizování stížnosti
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Vyřízení stížnosti
§ 34  
§ 35  
ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
Zavřít
MENU