20/1987 Sb.Zákon České národní rady o státní památkové péči

Částka: 006 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. dubna 1987 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 30. března 1987 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1988
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 307/2008 Sb. s účinností od 21. srpna 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

20

 

ZÁKON 

České národní rady 

ze dne 30. března 1987 

o státní památkové péči      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Účel zákona


      (1) Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu. Účelem zákona je vytvořit všestranné podmínky pro další prohlubování politickoorganizátorské a kulturně výchovné funkce státu při péči o kulturní památky, o jejich zachování, zpřístupňování a vhodné využívání, aby se podílely na rozvoji kultury, umění vědy a vzdělávání, formování tradic a vlastenectví, na estetické výchově pracujících a tím přispěly k dalšímu rozvoji společnosti.

      (2) Péče státu o kulturní památky (dále jen "státní památková péče") zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborná organizace státní památkové péče (§ 25 až 32) v souladu se společenskými potřebami zabezpečují zachování, ochranu, zpřístupňování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. Ostatní orgány státní správy, a jiné organizace spolupracují v oboru své působnosti s orgány a odbornou organizací státní památkové péče a pomáhají jim při plnění jejich úkolů.

§ 2

 

Kulturní památky


      (1) Za kulturní památky podle tohoto zákona prohlašuje ministerstvo kultury České republiky (dále jen "ministerstvo kultury") nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Kulturní památky
§ 3 - Prohlašování věcí za kulturní památky
§ 4 - Národní kulturní památky
§ 5 - Památkové rezervace
§ 6 - Památkové zóny
§ 7 - Evidence kulturních památek
§ 8 - Zrušení prohlášení věci za kulturní památku
ČÁST DRUHÁ - PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY
§ 9 - Ochrana a užívání kulturních památek
§ 10  
§ 11 - Povinnosti orgánů státní zprávy, organizací a občanů
§ 12 - Oznamovací povinnost vlastníka kulturní památky
§ 13 - Právo státu na přednostní koupi kulturních památek
§ 14 - Obnova kulturních památek
§ 15 - Opatření k zajištění péče o kulturní památky
§ 16 - Příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky
§ 17 - Ochranné pásmo
§ 18 - Přemístění kulturní památky
§ 19 - Užívání kulturních památek pro vědecký výzkum nebo pro účely výstavní
§ 20 - Kulturní památky ve vztahu k zahraničí
ČÁST TŘETÍ - ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY A NÁLEZY
§ 21 - Oprávnění k archeologickým výzkumům
§ 22 - Provádění archeologických výzkumů
§ 23 - Archeologické nálezy
§ 24 - Náhrada za majetkovou újmu
ČÁST ČTVRTÁ - ORGÁNY A ORGANIZACE STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE
§ 25 - Organizační uspořádání státní památkové péče
§ 26 - Ministerstvo kultury
§ 27 - Památková inspekce
§ 28 - Krajský národní výbor
§ 29 - Okresní národní výbor
§ 30 - Místní a městský národní výbor
§ 31 - Komise státní památkové péče, okresní konzervátor státní památkové péče a zpravodajové státní památkové péče
§ 32 - Ústřední organizace státní památkové péče
§ 33 - Krajská organizace státní památkové péče
§ 34 - Oprávnění orgánů a organizací státní památkové péče
ČÁST PÁTÁ - OPATŘENÍ PŘI PORUŠENÍ POVINNOSTÍ
§ 35 - Pokuty organizacím
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39 - Přestupky
§ 40  
§ 41  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 42 - Ustanovení společná
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46 - Ustanovení závěrečná
§ 47  
Zavřít
MENU